АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОГІЗМИ

Мета:

    навчальна: дати поняття про активну й пасивну лексику української мови; розвивальна: розширювати лінгвістичний кругозір шестикласників; виховна: виховувати шанобливе ставлення до слова.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, історія.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перевірка домашнього завдання Спостереження над мовою

твору

> Виразно прочитайте вірш. Яка його основна думка? Чи всі слова вірша для вас є звичними?

СЛОВО

Зустрілося слово, спинилося слово:

Полюби мене кленово.

Даленіло в степу, мерехтіло, як мрево:

Полюби мене тополево.

Блукало в гаю і гукало невпинно:

Полюби мене черемшинно.

Зникало назавжди й приходило знову:

Полюби мене калиново.

Наді мною тепер, наді мною, як небо:

Полюби мене вишнево!

І. Сокульський

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Мовознавчий аналіз

> Запишіть речення. Поясніть значення виділених слів. Чи є вони активно вживаними?

Багато спудеїв духовних семінарів піїтами були, народ оспівували по-своєму. 2. Верига, в святковому жупані червоного сукна, біля каганця читав святе письмо, переписане од руки (П. Панч). Робота з текстом

> Прочитайте речення. Які нові слова (неологізми) в них стали загальновживаними, а які є авторськими? Одне-два речення запишіть у зошити.

Любим сидів за портативним електролічильним апаратом, який до винаходу лічильних машин з електронного пам’яттю здавався чудом техніки (М. Руденко). Весна, весна! Яка блакить,

Який кругом прозор!

Садками ходить брунькоцвіт,

А в небі – злотозор.

П. Тичина

І стежив я, і я веснів:

Акордились планети.

П. Тичина

Мріяла ген над нами

Зоревійна путь

П. Усенко

Переказ

Послухайте текст. Перекажіть його. Запишіть під диктовку, що таке архаїзми, історизми і неологізми в українській мові.

Лексична система української мови весь час розвивається. Однак її основне ядро характеризується стійкістю. До нього належать назви родинних стосунків, частин організму людини і тварини, назви птахів, рослин, предметів, почуттів, дій, ознак, числові поняття тощо. Це слова загальновживані. Вони складають активну лексику мови.

Крім цього, є слова, користування якими обмежене або територією, або часом, або професією. Такі слова здебільшого належать до неактивного (пасивного) словника. До них відносяться, наприклад, застарілі слова (архаїзми, історизми) і неологізми.

Архаїзми (грецьк. стародавній) – старі назви, які в сучасній мові замінені іншими: боян – співець, уста – губи, ректи – говорити, вельми – дуже.

Історизми – назви предметів, які зникли із життя суспільства: кольчуга, князь, поміщик, соха, ступа.

До пасивного словника, як правило, належать і неологізми (гр. новий) – нові слова, на позначення нових реалій, що виникли в процесі розвитку суспільного життя. Згодом більшість із них стають загальновживаними: космодром, радіотелемеханіка, відеомагнітофон, інтернет.

Багато неологізмів створюються в художніх текстах. Це авторські неологізми. Вони не набувають загальновживаного характеру, але у своїх текстах забезпечують їх образність (лірити, трояндо-шовково (П. Тичина), дипломатити, залізно (М. Рильський), ясінь, гречінь (А. Малишко), піднебесність, заокеанець, всніжити, зашовковитися (М. Стельмах) й ін.).

Архаїзми, історизми і неологізми виконують стилістичну роль.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Запис і лексичний аналіз речень на дошці і в зошитах

> Назвіть слова активної і пасивної лексики.

Йшли списники, мечники, лучники, сховавши в колчани рій бистрих стріл – разючий дощ війни (М. Бажан). 2. …Як бувало во дні они, возвисили свій Божий глас; Німим отверзуться уста… (Т. Шевченко) 3. І так щодня, щовечора, щоранку. Так щодуші! – мигтять у всі кінці (Л. Костенко). Робота за підручником

> Прочитайте теоретичний матеріал з теми уроку. Виконайте практичні вправи.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Обмін інформацією

    Яка лексика української мови називається активною? Назвіть групи пасивної лексики. У яких стилях мовлення частіше зустрічається пасивна лексика?

Групування

> Випишіть в одну колонку архаїзми, в другу – історизми, в третю – неологізми.

Шаровари, аероплан, очіпок, гетьман; розкрилено, сонцебризний, акордитись; град, страж, вої (воїн), ланіти (щоки).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Коментування й оцінювання роботи учнів на уроці вчителем Рефлексія

Що сподобалось на уроці? Як плануєте працювати над словом у подальшому навчанні та упродовж життя?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Теоретичний матеріал і практичні завдання за підручником.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОГІЗМИ - Плани-конспекти уроків по українській мові