Аналіз маркетингової діяльності підприємства

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

В умовах постійного і неперервного загострення конкурентної боротьби, притаманної ринковій економіці, успішна діяльність будь-якого підприємства вимагає від керівництва дотримання важливого положення: перш ніж розпочати виробництво будь-якого продукту необхідно знати, який продукт потрібен, з якими технічними або споживчими характеристиками, де і скільки потрібно цього продукту,

за якими цінами його можна реалізувати, частку ринку, конкуренцію і лише тоді і ніяк не раніше можна розпочати його виготовлення.

Тому дослідження ринку повинно передувати розробці плану виробництва і реалізації продукції.

Ринок як економічна категорія характеризує взаємозв’язок між товаровиробниками і споживачами продукції.

Складовими елементами ринку є попит, пропозиція, ціна, конкуренція.

Попит – це форма прояву платоспроможної потреби в товарах або та кількість товарів, яку покупці мають бажання і можуть купити за даною ціною.

Зіставлення попиту і пропозиції на кожний вид продукції

дозволяє визначити надлишок або дефіцит продукції.

Кожний ринок функціонує під впливом закону попиту: за інших рівних умов платоспроможний попит знаходиться в обернено пропорційній залежності від ціни, тобто, чим вища ціна, тим менший попит на товар, і навпаки.

Показником чутливості споживачів до зміни ціни продукції є коефіцієнт цінової еластичності (Кр), який розраховується за формулою:

Аналіз маркетингової діяльності підприємства (3.19)

З огляду на те, що чисельник або знаменник формули (3.19) може бути від’ємним, до уваги береться лише абсолютна величина коефіцієнта еластичності.

Якщо Кр > 1, то такий попит називають еластичним; Кр < 1 - нееластичним; кр = 1 - одинична еластичність.

Аналіз показує, що чим вищі доходи споживачів, тим, при інших рівних умовах, вищий рівень попиту.

Показником чутливості споживачів до зміни доходу є коефіцієнт еластичності попиту до доходу споживачів К(і, який розраховується за формулою:

Аналіз маркетингової діяльності підприємства (3.20)

Обсяг пропозиції залежить від виробництва продукції і конкуренції.

Конкуренція – це суперечність між товаровиробниками за ринки збуту товарів, за панування над певним сегментом ринку.

Відносно кожного окремого виду продукції визначається конкурентоспроможність виробу.

Конкурентоспроможність – це характеристика продукції, яка, шляхом зіставлення, відрізняє її від аналогічної продукції конкурента за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі і на витрати на її задоволення.

Конкурентність продукції насамперед залежить від якості і ціни. В процесі дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства необхідно порівняти технічні характеристики (споживчі властивості) з аналогічними параметрами продукції конкурента.

Одним із основних завдань маркетингового дослідження є місткість товарного ринку (у натуральному і вартісному вираженні), яка визначає можливий обсяг збуту продукції підприємства. Місткість ринку визначається за формулою:

Аналіз маркетингової діяльності підприємства (3.21)

Де М – місткість ринку;

Q – обсяг виробництва продукції;

З – залишки товарів на складі;

І – імпорт товарів;

Е – експорт товарів.

Після визначення місткості товарного ринку наступним етапом є розрахунок ринкової частки як відношення обсягу продажу певного товару даного підприємства до сумарного обсягу продажу цього ж товару всіма підприємствами.

В процесі дослідження ринку необхідно звернути увагу на значні відмінності оцінки попиту на традиційні товари і нововведення (інновації) як принципово нових виробів, які не мають аналогів. За таких умов неможливо передбачити поведінку споживачів на ринку. Зокрема, необізнаність, консерватизм і звичайна недовіра до можливостей нової продукції, невпевненість щодо технологічних, економічних і психологічних наслідків застосування новинки становлять досить серйозний бар’єр на шляху впровадження виробу на ринок. Тому на відміну від традиційної продукції, особливо харчової і легкої промисловості, в наукоємких інноваціях мають досліджуватись власне не попит і місткість ринку, а специфічні потреби споживачів на конкретну продукцію, до того ж не стільки сьогоденні, скільки майбутні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз маркетингової діяльності підприємства - Довідник з економіки