Аналіз прибутку від реалізації продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції

Величина прибутку від реалізації продукції цікавить не тільки управлінців підприємства, але і зовнішніх споживачів (аудиторів, податківців, інвесторів тощо).

Величина прибутку від реалізації продукції однозначно не міститься в формі № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Тому розглянемо методику визначення прибутку від реалізації продукції (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Аналіз прибутку від

реалізації продукції

Показник

Код

Рядка

Форми

№2

Попередній

Період

Звітний

Період

Відхилення (+, -)

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума,

Тис.

Грн.

Питома вага, %

(гр.4- гр.2), тис. грн.

(гр.5- гр. З), %

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6621,3

100,0

8976,3

100,0

+2355

2.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5165,8

78,1

6806,5

75,8

+ 1640,7

-2,3

3. Адміністративні витрати

070

737,8

11,1

943,4

10,5

+205,6

-0,6

4. Витрати на збут

080

379,6

5,7

479,7

5,4

+100,1

-0,3

5. Повна собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (р.2+р.3+р.4)

040+

070+

080

6283,2

94,9

8229,6

91,7

+1946,4

-3,2

6. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р. І-р.5)

035-

(040+

070+

080+)

338,1

746,7

8,3

+408,6

+3,2

Як видно із даних табл. 6.3, прибуток від реалізації продукції зріс у порівнянні з попереднім періодом на 408,6 тис. грн. або більше, ніж в 2,2 рази. Про зростання прибутку свідчить зниження питомої ваги повної собівартості реалізованої продукції та її окремих складових в обсязі реалізованої продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Для визначення чинників, які сприяли зростанню прибутку, необхідно провести факторний аналіз.

В підручниках і навчальних посібниках рекомендуються різні прийоми проведення факторного аналізу прибутку від реалізованої продукції, зокрема й той, що використаний для факторного аналізу прибутку від виробництва продукції.

Розглянемо один з рекомендованих прийомів факторного аналізу прибутку від реалізації продукції (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Дані для проведення факторного аналізу прибутку від реалізації продукції тис. грн.

Показник

Попередній

Період

Фактично за попередніми цінами і витратами

За звітний період

А

1

2

3

1. Чистий дохід (виручка)

Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

∑ Pq

∑ P 0 Q 0

6621,3

∑ P 0 Q 1

7558,0

∑ P 1 Q 1

8976,3

2. Повна собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),

∑ Zq

∑ Z 0 Q 0

6283,2

∑ Z 0 Q 0

7044,2

∑ Z 0 Q 0

8229,6

3. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

(∑ Pq – ∑ Zq = П)

П0

338,1

П1.0

513,8

П1

746,7

Прибуток від реалізації продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім виріс в цілому на:

∆ П q = П 1 – П 0 = 746,7 – 338,1 = 408,6 тис. грн.

Зростання прибутку відбувається під впливом таких факторів:

– обсягу реалізації продукції – необхідно значення прибутку за попередній рік перемножити на темп приросту обсягу чистого доходу (виручки) за незмінних цін на продукцію

Аналіз прибутку від реалізації продукції= 338,1Аналіз прибутку від реалізації продукції=+47,8 тис. грн.

– зміни структури реалізації – потрібно знайти відхилення між прибутком фактичної реалізації за цінами і витратами попереднього періоду і прибутком попереднього періоду та від отриманого результату відняти вплив обсягу реалізації

Аналіз прибутку від реалізації продукції=

= (513,8-338,1) – 47,8 = +127,9 тис. грн.;

– собівартості продукції – враховуючи, що між собівартістю і прибутком існує зворотний зв’язок, то для оцінки впливу собівартості необхідно від собівартості фактично реалізованої продукції відняти собівартість фактичної реалізації за витратами попереднього періоду і змінити знак одержаного результату

Аналіз прибутку від реалізації продукції= -8229,6+7044,2=-1185,4 тис. грн.;

– ціни на продукцію – потрібно від фактичного обсягу реалізації відняти фактичну реалізацію за цінами попереднього періоду

Аналіз прибутку від реалізації продукції= 8976,3-7558,0 = +1418,3 тис. грн.

Балансова перевірка дії всіх факторів:

Аналіз прибутку від реалізації продукції=

= 47,8 + 127,9 – 1185,4 + 1418,3 = 408,6 тис. грн.

Таким чином, сукупний вплив факторів дорівнює загальній зміні прибутку від реалізації продукції.

Аналіз результатів розрахунків показує, що тільки собівартість продукції негативно вплинула на зростання прибутку від реалізації продукції. Тому необхідний ретельний аналіз витрат на реалізовану продукцію.

Після проведення аналізу всієї реалізованої продукції слід проаналізувати виконання плану (динаміку) прибутку від реалізації окремих видів продукції(табл. 6.5).

Якщо підприємство виробляє невеликий асортимент продукції, аналізу повинні підлягати всі види продукції; в багатономенклатурних виробництвах – тільки основні види продукції (або однорідні групи).

Прибуток від реалізації окремих видів продукції змінюється під впливом таких факторів:

– обсягу і структури реалізованої продукції;

– середньореалізаційної ціни;

– собівартість реалізованої продукції.

Аналіз даних табл. 6.5 свідчить, що за звітом в порівнянні з планом (рівнем попереднього періоду), прибуток за чотирма видами продукції в цілому збільшився на 1,9 тис. грн. Зростанню прибутку сприяли зміна обсягу і структури продукції (0,65 тис. грн.); зміна цін за всіма видами продукції (3,70 тис. грн.), а також зміна собівартості для продукції К, Л, М (див. табл. 6.5). Однак для продукції Н відбулося зростання собівартості, що спричинило зниження прибутку від реалізації продукції. Власне наявністю збиткової продукції і пояснюється зниження загального прибутку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз прибутку від реалізації продукції - Довідник з економіки