Аналіз рентабельності

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.7. Аналіз рентабельності

Як і кожен абсолютний показник розмір прибутку не завжди характеризує ефективність діяльності підприємства. Тому, щоб оцінити ефективність роботи підприємства, одержаний прибуток необхідно співвідносити зі здійсненими витратами – поточними (собівартість продукції) і авансованими (активи або частини їх).

Співвідношення прибутку із зазначеними вище затратами являє собою рентабельність.

Рентабельність можна

визначати як відношення певного прибутку до показника, рентабельність якого розраховується.

Рентабельність характеризує рівень прибутковості; він більшою мірою, аніж прибуток характеризує кінцеві результати діяльності підприємства. Рентабельність дозволяє зіставити ефективність роботи різних підприємств, прибутковість різних видів продукції тощо.

Рентабельність оцінюється, зазвичай, у відсотках, а у деяких випадках і у коефіцієнтах.

Існує значна кількість показників рентабельності.

У даному розділі розглядаються показники рентабельності, що пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції.

Показники рентабельності, що характеризують використання капіталу, будуть розглянуті у наступному розділі.

При розрахунках показників рентабельності, зв’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, як прибуток повинен використовуватися прибуток від виробництва або реалізації продукції, оскільки лише він характеризує виробничу діяльність підприємства.

Використання ж чистого прибутку для цієї мети недоцільне, оскільки він характеризує результати всіх видів діяльності і тому рентабельність показників, зв’язаних з виробництвом продукції, будуть викривлені і відповідно не відображатимуть реальну виробничу діяльність підприємства.

До показників рентабельності продукції відносять:

– рентабельність виготовленої (реалізованої) продукції

Аналіз рентабельності (6.16)

Де RQ ( P ) – рентабельність виготовленої продукції (продаж);

П – прибуток від виробництва (реалізації) продукції;

Q (Р) – обсяг виробництва (реалізації) продукції;

– рентабельність окремих видів продукції

Аналіз рентабельності (6.17)

Де Rq – рентабельність окремих видів продукції;

Ц – ціна за одиницю продукції;

С – собівартість одиниці продукції;

– рентабельність витрат

Аналіз рентабельності (6.18)

Де R в – рентабельність витрат;

П – прибуток від виробництва (реалізації) продукції;

В – витрати (собівартість) на виготовлену (реалізовану) продукцію.

Між витратами на 1 грн. продукції і рентабельністю продукції (продаж) існує такий взаємозв’язок:

Аналіз рентабельності (6.19)

Де V – витрати на 1 грн. продукції;

Аналіз рентабельності– коефіцієнт рентабельності виготовленої (реалізованої) продукції.

Звідси:

Аналіз рентабельності (6.20)

Таким чином:

Аналіз рентабельності (6.21)

Якщо витрати на 1 грн. продукції оцінюються у гривнях або

Аналіз рентабельності (6.22)

Якщо витрати на 1 грн. оцінюються в копійках.

При наявності значення рентабельності виготовленої або реалізованої продукції витрати на 1грн. продукції розраховуються за формулою:

Аналіз рентабельності (6.23)

Рентабельність продукції, рентабельність витрат, витрати на 1 грн. продукції знаходяться в певному взаємозв’язку:

Аналіз рентабельності (6.24)

Тобто рентабельність продукції дорівнює добутку рентабельності витрат на витрати на 1 грн. продукції.

Аналіз показників рентабельності наведений в табл. 6.7.

З табл. 6.7 видно, що показники рентабельності у звітному періоді вищі у порівнянні з попереднім періодом. Так, рентабельність продаж зросла на 3,2%, рентабельність витрат – на 3,7%. Знизились відповідно витрати на 1грн. продукції.

За методом ланцюгових підстановок проведемо факторний аналіз змін рентабельності продажів.

Для цього у відповідній формулі (6.16) проведені певні перетворення, щоб розширити склад факторів

Аналіз рентабельності (6.25)

Де R – рентабельність продажів;

П – прибуток від реалізації продукції;

Р – чистий дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт);

Таблиця 6.7

Аналіз показників рентабельності

Показник

Код рядка, ф. № 2

Попередній

Період

Звітний

Період

Відхилення

(+, -)

(гр. З-гр.2)

А

1

2

3

4

Початкові дані

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт), тис. грн.

035

6621,3

8976,3

+2355,0

2. Собівартість реалізації продукції(товарів, послуг, робіт), тис. грн.

040

5165,8

6806,5

+1640,7

3. Адміністративні витрати, тис. грн.

070

737,8

943,4

+205,6

4. Витрати на збут,

Тис. грн.

080

379,6

479,7

+100,1

Розрахункові показники

5. Повна собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт) (р.2+ +р.3+р.4), тис. грн.

040+070+

+080

6283,2

8229,6

+1946,4

6. Прибуток від реалізації продукції(товарів, послуг, робіт) (р.1-р.5), тис. грн.

035-(040+

+070+080)

338,1

746,7

+408,6

7. Рентабельність продажів, % (р.6:р.1)∙100

5,1

8,3

+3,2

8. Рентабельність витрат, % (р.6:р.5)∙100

5,4

9,1

+3,7

9. Витрати на 1 грн. продукції, коп. (р.5:р.1)∙100, коп.

94,9

91,7

-3,2

В – витрати (повна собівартість) на реалізовану продукцію. Рентабельність продажів у попередньому періоді:

Аналіз рентабельності=Аналіз рентабельності

Ланцюгові підстановки:

Аналіз рентабельності=Аналіз рентабельності,

Аналіз рентабельності=Аналіз рентабельності.

Загальна зміна рентабельності продажів:

Аналіз рентабельності= 8,3-5,1 = 3,2%,

В тому числі під впливом змін:

– чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

Аналіз рентабельності= 30,0-5,1 = 24,9%;

– витрат на реалізовану продукцію

Аналіз рентабельності= 8,3-30,0 = -21,7%.

Балансова перевірка:

Аналіз рентабельності= 24,9-21,7 = 3,2%,

Тобто результати розрахунків збігаються з загальним відхиленням рентабельності продажів.

Аналогічно проводиться аналіз рентабельності окремих видів продукції, тільки замість чистого доходу (виручки) від реалізації продукції використовується ціна за одиницю продукції, а замість повної собівартості реалізованої продукції – собівартість одиниці продукції.

Важливе значення має оцінка впливу рентабельності окремих видів продукції на загальну рентабельність всієї продукції, яка проводиться в такій послідовності.

Визначається питома вага кожного виду продукції у загальному обсязі виробництва (реалізації). Розраховуються індивідуальні показники рентабельності окремих видів продукції. Оцінюється вплив рентабельності окремих виробів на її загальний (середній) рівень для всієї виготовленої (реалізованої) продукції. Для цього значення індивідуальної рентабельності перемножується на питому вагу виробу у загальному обсязі виготовленої (реалізованої) продукції. При цьому загальна (середня) рентабельність продукції розраховується за формулою:

Аналіз рентабельності (6.26)

Де R – рентабельність виготовленої продукції (продаж);

Ri – рентабельність і-го виду продукції;

Di – питома вага i-го виду продукції у загальному обсязі.

В табл. 6.8 наведений приклад оцінки впливу рентабельності окремих видів продукції на загальну (середню) рентабельність всієї продукції. В умові задачі подані лише перші два показники, решта розраховані.

Таблиця 6.8

Оцінка впливу рентабельності виготовлених виробів на рентабельність всієї продукції

Види продукції

Загальні витрати на реалізовану продукцію, тис. грн., В i

Рентабельність витрат,

% R В i

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.,

Гг _ КВІ Ві

П i =( RB і ∙ Bi ) : 100

(гр.1∙гр.2):100

Обсяг реалізації, тис. грн. Рі=Ві+Пі (гр. І+гр. З)

Рентабельність реалізованої продукції, %

Ri =(Пі/ Pi ) ∙ 100

(гр.3:гр..4)∙100

Аналіз рентабельності

Або

Аналіз рентабельності

Ri ∙ di (гр.5-гр.6)

А

1

2

3

4

5

6

7

К

150

15,0

22,5

172,5

13,00

0,375

4,9

Л

120

13,0

15,6

135,6

11,50

0,294

3,4

М

140

9,0

12,6

152,6

8,26

0,331

2,7

Разом

410

50,7

460,7

11,00

1,000

11,00

В останній колонці табл. 6.8 відображено, якою мірою рентабельність кожного виду продукції впливає на загальну (середню) рентабельність реалізованої продукції.

Підсумок останньої колонки (гр.7) повинен дорівнювати загальній (середній) рентабельності всієї продукції (гр.5).

Дійсно:

(50,7:460,7)∙100= 11,00%.

Зазначена методика може бути використана для оцінки ефективності окремих видів продукції і для оптимізації структури асортименту продукції в процесі формування виробничої програми. Регулюючи асортимент продукції з урахуванням попиту на певні вироби, можна за допомогою зміни структури досягти кращих результатів, не збільшуючи навіть при цьому обсяг виробництва продукції.

З огляду на важливість факторного аналізу в економічних дослідженнях, в табл. 6.9 наведена методика оцінки впливу окремих факторів на зміну рентабельності окремих видів продукції.

Таблиця 6.9

Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції

Вид продукції

Середня ціна реалізації, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

Рентабельність продукції, %

Відхилення від плану, % (+, -)

За планом

За фактом

За планом

За фактом

Планова

Аналіз рентабельності

Умовна

Аналіз рентабельності

Фактична

Аналіз рентабельності

Загальне

(гр.7-гр.5)

В тому числі за рахунок змін:

Ціни

(гр.6-гр.5)

Собі-

Вартості

(гр.7-гр.6)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К

500

520

400

450

20,0

23,1

13,5

-6,5

+3,1

-9,6

Л

600

610

500

512

16,7

18,0

16,1

-0,6

+1,3

-1,9

М

700

735

570

556

18,6

22,4

24,4

+5,8

+3,8

+2,0

Н

750

780

587

575

21,7

24,7

26,3

+4,6

+3,0

+ 1,6

Отже, як свідчать дані табл. 6.9, в результаті зростання цін на всі види продукції відповідно підвищилась рентабельність продукції. Однак підвищення собівартості продукції К і Л призвело до зниження рентабельності зазначених видів продукції протягом звітного періоду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз рентабельності - Довідник з економіки