Аналіз собівартості продукції

Аналіз собівартості продукції – комплексне вивчення й дослідження узагальнених показників собівартості продукції та їх трансформації у більш конкретні з метою розв’язання аналітичних завдань: встановлення місця і ролі показника собівартості в оцінці досягнутої ефективності виробництва; розробка принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів зниження собівартості; визначення методів вимірювання факторів і резервів зниження собівартості; встановлення основних напрямів використання виявлених резервів, раціонального

використання виробничих ресурсів в поточному і перспективному плануванні собівартості. Усі ці завдання лежать в основі системного підходу до А. с. п., мета якого – інформаційне забезпечення і всебічна оцінка досягнутих результатів щодо формування витрат, обгрунтування управлінських рішень. Для цього здійснюється аналіз на основі принципів системного, комплексного і кібернетичного підходів до аналізу економіки. Комплексний підхід означає вивчення об’єктів як системи з погляду формування інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексність економічного аналізу виявляється у тому, що
в процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні, соціальні, технологічні та інші фактори; в більш тісному зв’язку його цілей і завдань з цілями управління і планування; в багаторівневому аспекті аналізу. Кібернетичний підхід передбачає розгляд об’єктів як системи, що складається з елементарних перетворювачів інформації. За такого аналітичного підходу аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної системи та її вдосконалення, економіко – математичні методи аналізу збігаються із системним дослідженням економіки й управління об’єктом. Виходячи з цього, складають загальну блок – схему комплексного економічного А. с. п. Цей аналіз проводять у такій послідовності: 1) загальна оцінка виконання кошторису (стандартних) витрат в розрізі економічних елементів; 2) оцінка відхилень від стандартів прямих витрат; 3) аналіз виконання кошторису накладних витрат; 4) аналіз собівартості калькуляції окремих виробів; 5) оцінка впливу зміни собівартості продукції на кінцеві виробничо-фінансові результати діяльності підприємства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз собівартості продукції - Економічний словник