Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 5

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

5.3. Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Формування капіталу (фінансових ресурсів) підприємства відбувається з різних джерел, які визначають рівень його якості. Показники стану окремих елементів капіталу є одним з головних індикаторів майнового потенціалу і основою для визначення фінансової незалежності, стійкості та стабільності господарської діяльності.

Стан капіталу підприємства оцінюється за напрямами формування

його джерел: власний капітал, довгострокові залучення, поточні зобов’язання, а також щодо окремих елементів.

Оцінка стану власного капіталу підприємства здійснюється через виконання ним його функцій за окремими складовими: статутним капіталом, резервним капіталом, додатковим капіталом, нерозподіленим фінансовим результатом.

Володіння статутним капіталом дає можливість проводити власну стратегічну політику розвитку підприємства, формувати дивідендну політику, контролювати кадрові питання, забезпечувати право на управління майном.

Збільшення статутного капіталу свідчить про реалізацію

інвестиційних проектів розвитку підприємства, а зменшення – про згортання діяльності. Фінансовий аналіз стану статутного капіталу дозволяє визначити частки майна власників, їх права на управління активами та рівень відповідності величини залучення майна власників в господарську діяльність діючим нормативам.

Важливими складовими власного капіталу є резерви, які формуються на підприємстві у формі додаткового (капітальні резерви) і резервного капіталу (резерви, створені за рахунок чистого прибутку) та резервів, сформованих як збільшення витрат. Зрозуміло, що основне призначення резервів полягає в забезпеченні виконання захисної функції власного капіталу підприємства.

В процесі фінансового аналізу досліджують величини наявних резервів, їх відповідність мінімально допустимим рівням та можливість спрямування за призначенням. Рівень створених резервів оцінюють за коефіцієнтами захисту і ризику власного капіталу.

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Де КЗК – коефіцієнт захисту власного капіталу; ДК – додатковий капітал; РК – резервний капітал; ВК – власний капітал; КРК – коефіцієнт ризику власного капіталу; КЗС – коефіцієнт захисту статутного капіталу; СК – статутний капітал.

КЗК – характеризує, яка частина активів здійснює захист власного капіталу. Збільшення цього показника свідчить про посилення захисту.

КРК – показує рівень ризику втрати підприємством статутного капіталу і наявного чистого прибутку. При збільшенні величини показника підприємство втрачає довіру до нього з боку всіх учасників господарської діяльності. Мінімальна межа показника повинна бути не менше 5,0. Чим вище його значення, тим вищий ризик вкладення капіталу в це підприємство.

КЗС – свідчить про рівень захисту статутного капіталу. Значення показника, відповідно до діючого законодавства, не може бути меншим ніж 0,25.

Найважливішим джерелом формування власного капіталу і впливу на його стан є чистий прибуток, який залишається на самофінансування господарської діяльності. Рівень розвитку підприємства шляхом самофінансування визначається за допомогою коефіцієнта:

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Де КРФ – коефіцієнт розвитку підприємства за рахунок самофінансування господарської діяльності; СЧП – створений чистий прибуток; ЗЧП – використаний чистий прибуток на погашення зобов’язань.

Рішення власників підприємства про обсяги самофінансування є одночасно і рішенням про використання чистого прибутку для погашення зовнішніх зобов’язань перед власниками (виплата дивідендів) та іншими учасниками господарської діяльності.

Чистий прибуток, який залишається для самофінансування підприємства, може бути розподілений за статутним і резервним капіталом або залишатися як нерозподілений. В активах він може бути спрямований на фінансування будь-яких майнових об’єктів. Нерозподілений прибуток є власністю засновників, і тому збільшує суму власного капіталу, а сума збитку відповідно його зменшує.

В цілому максимальна величина власного капіталу підприємства в складі статутного капіталу, резервного капіталу і створеного чистого прибутку створюють підгрунтя для довіри до нього інвесторів, постачальників, покупців і найманих працівників. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися наявні збитки. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позикових коштів.

Важливим джерелом формування капіталу підприємства є позичкові фінансові ресурси кредитних установ на довгостроковій і короткостроковій основі. Довгострокові кредити залучаються підприємствами для фінансування необоротних активів, а короткострокові – на покриття тимчасового дефіциту платіжних засобів.

У процесі фінансового аналізу стану позичкових фінансових ресурсів здійснюються дослідження:

– величини залучених фінансових ресурсів з кредитних установ за абсолютними і відносними показниками в порівнянні з власним капіталом та іншими джерелами формування капіталу;

– дотримання запланованих строків повернення кредитів;

– рівня процентної ставки та її зміни;

– цільового використання кредитів;

– заставних ризиків позичальника і третіх осіб, які гарантують повернення позичок;

– ефективність вкладення фінансових ресурсів з позичкових джерел в активи підприємства.

Джерелом формування поточних зобов’язань підприємства є комерційний кредит за окремими різновидами (табл. 5.3.1).

Таблиця 5.3.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Джерела поточних зобов’язань

Механізм формування активів підприємства

Постачальники

Поставка активів з відстроченням платежу

Покупці

Одержання активів під поставку об’єктів підприємницької діяльності

Наймані працівники

Формування активів в рахунок заборгованості щодо нарахованого доходу

Бюджет

Відстрочення стягнення активів за наявні об’єкти оподаткування

Цільові фонди

Відстрочення стягнення активів за здійснені нарахування до соціальних фондів

За допомогою фінансового аналізу досліджують стан джерел поточних зобов’язань щодо:

– забезпечення заборгованості з фінансових ресурсів векселями;

– вартості залучення капіталу;

– виявлення порушень строків виконання платіжних зобов’язань;

– рівня залежності підприємства від джерела фінансових ресурсів;

– ризиків застави майна за одержані фінансові ресурси;

– можливих втрат грошових потоків підприємства від одержаних авансів;

– додаткових витрат за прострочене залучення капіталу.

Завдяки аналізу робиться висновок про здатність підприємства обслуговувати свої фінансові ресурси, які формуються з різних джерел та забезпечувати потребу господарської діяльності в активах.

Аналізуючи ефективність формування капіталу підприємства, здійснюють порівняльну оцінку загальних витрат необхідних для авансування коштів в господарську діяльність.

Залучення того чи іншого джерела формування капіталу з метою розміщення його в активах пов’язано з певними витратами щодо виплати дивідендів, процентів та інших зобов’язань. Сума витрат являє собою величину зобов’язань, що бере на себе підприємство за використання фінансових ресурсів.

Загальна вартість залучення фінансових ресурсів у господарську діяльність визначається, виходячи з інвестиційної політики підприємства щодо формування власного і позиченого капіталу.

Капітал підприємства формується за рахунок різних джерел, тому у процесі аналізу необхідно здійснити оцінку за кожним з них і зробити порівняльний висновок щодо вартості окремих його елементів. Ціну на залучення власного капіталу розраховують за дивідендним, прибутковим і ринковим підходом.

Дивідендний підхід визначення ціни (Цвкд) на формування власного капіталу (СВК) враховує частину чистого прибутку (Д), яка вилучається власниками підприємства:

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Прибутковий спосіб визначення ціни (Цвкп) на формування власного капіталу (СВК) враховує створений чистий прибуток (ЧП):

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

При визначенні ціни на формування власного капіталу за ринковою ставкою прибутковості (Цвкр) для розрахунку використовують формулу:

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Де Кр – коефіцієнт ризику вкладень в господарську діяльність підприємства.

Якщо інвестиційна привабливість підприємства низька, коефіцієнт ризику буде більше 1,0, а навпаки – менше 1,0.

Ціна позикового капіталу залежить від джерел його формування.

Вартість позикового капіталу у формі банківських кредитів (Цпбк) обчислюється за формулою:

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Де НВК – нараховані відсотки та інші витрати за кредит; СОП – ставка оподаткування прибутку у формі десяткового дробу; СБК – сума залученого кредиту для формування капіталу (фінансових ресурсів).

Ціна зовнішньої і внутрішньої кредиторської заборгованості визначається із витрат на її обслуговування та їх можливості включення у валові витрати підприємства з метою зменшення оподаткованого прибутку. Вартість кредиторської заборгованості, забезпечення наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів, щодо яких підприємство не несе ніяких витрат на обслуговування, прирівнюють до нуля.

Виходячи із структури джерел формування позикового капіталу, визначається його середня ціна як відношення витрат, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів до величини капіталу, що авансується в господарську діяльність.

Визначивши ціну капіталу за окремими джерелами формування – власного і позикового, розраховують середню ціну капіталу (Цк), як середньозважену величину цін всіх видів капіталу.

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Де Ці – ціна надходження капіталу з конкретного джерела; Пі – питома вага (частка) конкретного джерела у формуванні загальної суми капіталу (фінансових ресурсів). Капітал кожного підприємства формується за рахунок різних джерел і потребує визначення середньої ціни та порівняння його вартості щодо окремих елементів і в динаміці (табл. 5.3.2).

Таблиця 5.3.2

РОЗРАХУНОК ЦІНИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Джерела капіталу

Структура капіталу за періоди, %

Ціна за 1 грн. капіталу, коп. у періодах

Минулий

Поточний

Минулий

Поточний

1

2

3

4

5

Власний капітал

58,6

59,8

10,5

12,8

Забезпечення наступних витрат і платежів

1,7

2,0

0,0

0,0

Довгострокові кредити

5,0

4,5

15,6

14,8

Короткострокові кредити

4,2

4,9

19,8

18,7

Кредиторська заборгованість

21,4

20,0

4,7

6,1

Заборгованість з оплати праці

2,7

2,9

1,2

1,9

Заборгованість з

Обов’язкових платежів

6,4

5,9

2,5

2,7

Середня ціна капіталу

X

X

8,96

10,67

Середня ціна капіталу залежить від вартості окремих складових його джерел і від частки їх у формуванні загальної суми фінансових ресурсів.

Розрахувати вплив цих факторів можна методом абсолютних різниць:

А) зміна середньої ціни за рахунок структури (∆Цс):

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Б) зміна середньої ціни за рахунок цін на окремі елементи фінансових ресурсів (∆Цц):

Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства

Оптимізація структури капіталу повинна забезпечити мінімізацію середньої вартості фінансових ресурсів, максимізацію рівня прибутковості активів і мінімізацію фінансових ризиків. Ефективність оптимізації структури капіталу визначається відношенням приросту рівня рентабельності активів до приросту середньої вартості фінансових ресурсів.

Розрахована ціна фінансових ресурсів підприємства досліджується в динаміці і, виходячи із її величини, здійснюється оцінка ефективності інвестування капіталу та формуються критерії вибору майбутніх інвестицій. Порівнюючи вартість капіталу з очікуваним рівнем прибутковості залучених інвестицій, можна оцінити міру ефективності і доцільності здійснення вкладень в окремі активи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства - Довідник з економіки