Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

Оцінка напруженості плану здійснюється шляхом порівняння планового обсягу виробництва продукції з середньою потужністю:

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.1)

Де К – коефіцієнт напруженості планового завдання;

Q Пл – обсяг виробництва продукції за планом;

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції– планова середня виробнича потужність підприємства.

Чим

більший коефіцієнт напруженості планового завдання, тим краще передбачається використати виробничу потужність підприємства.

Виконання плану і динаміка виробництва і реалізації продукції визначається шляхом порівняння фактичних (звітних) значень показників з плановими значеннями та даними попереднього періоду. Оцінюються абсолютні зміни (абсолютний приріст або зниження) та відносні зміни (темпи росту, приросту). Слід також визначити абсолютне значення 1% приросту.

Для оцінки статистичних характеристик динамічного ряду виробництва або реалізації продукції розраховуються темпи росту і приросту (базисні

і ланцюгові), а також середньорічні показники (середньорічний абсолютний приріст, середньорічні темпи росту і приросту).

Аналіз виконання плану і динаміки виробництва продукції може здійснюватися за такою схемою (табл. 3.1).

Отже, як свідчать дані таблиці 3.1, в цілому за всіма видами продукції план виробництва виконаний на 101,6%. Понадпланово виготовлено продукції на 2 тис. гри. У порівнянні з попереднім періодом обсяг продукції виріс на 11,3% (111,3 – 100), що у абсолютному вираженні становить 13 тис. гри. Кожен процент приросту продукції забезпечив у порівнянні з планом 1,26 тис. гри, а у порівнянні з попереднім періодом 1,15 тис. грн.

Водночас слід звернути увагу на те, що продукції Л у порівнянні з планом було виготовлено усього на 81,3%, а у порівнянні з попереднім періодом – на 86,7%. В результаті недодано продукції відповідно на 3 тис. грн. і 2 тис. грн. Це вимагає ретельної перевірки причин зниження виробництва зазначеної продукції.

В ринкових умовах великого значення набуває оцінка виконання договірних зобов’язань, яка може бути здійснена двома методами.

Таблиця 3.1

Аналіз виконання плану і динаміки продукції

Вид

Продукції

Виробництво продукції, тис. грн.

Абсолютне

Відхилення від: (+,”)

Фактичне значення в %

До

Абсолютний розмір 1% приросту відносно:

У

Поперед.

Періоді

У поточному періоді

За

Планом

За

Звітом

(фактично)

Плану

(гр. З-

Гр.2)

Поперед.

Періоду

(гр. З-

Гр.1)

Плану

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

Поперед.

Періоду

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

Плану (гр.2:100)

Поперед, періоду (гр.1:100)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

К

25

28

30

+ 2

+ 5

107,1

120,0

0,28

0,25

Л

15

16

13

-3

-2

81,3

86,7

0,16

0,15

М

45

47

50

+ 3

+ 5

106,4

111,1

0,47

0,45

Н

30

35

35

+ 5

100,0

116,7

0,35

0,30

Разом

115

126

128

+ 2

+ 13

101,6

111,3

1,26

1,15

Перший метод передбачає оцінку виконання договірних зобов’язань на підставі обсягу недопоставленої продукції; другий – передбачає використання методу заліку. Згідно з останнім в залік зараховується фактичне постачання продукції, але не вище договірного, тобто із значень договірного і фактичного постачання в залік зараховується менше.

Проміжні розрахунки для оцінки виконання договірних зобов’язань наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Проміжні розрахунки для оцінки виконання договірних

Зобов’язань

Тис. грн.

Вид

Продукції

Постачання

Недопоставлено продукції – (гр.2-гр.1)

Зараховано у виконання договірних зобов’язань

За

Договором

Фактично

А

1

2

3

4

К

25

27

25

Л

15

12

3

12

М

40

45

40

Н

З0

З0

З0

Разом

110

114

3

107

За першим методом виконання договірних зобов’язань розраховується за формулою:

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.2)

Де Ідз – показник виконання договірних зобов’язань;

Q д – загальний обсяг постачання продукції за договором;

Q н – загальний обсяг недопоставленої продукції.

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

За методом заліку виконання договірних зобов’язань розраховується за формулою:

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.3)

Де Q зд – зараховано продукції у виконання плану договірних зобов’язань в цілому по всьому асортименту продукції.

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

Таким чином, внаслідок недопоставки продукції Л договірні зобов’язання виконані на 97,3%.

Виконання договірних зобов’язань слід оцінювати як комплексний показник, який враховує крім вартісних об’ємних показників також якість продукції, асортимент продукції, строки постачань.

На завершальному етапі слід визначити причини і винуватців зриву договірних зобов’язань по всіх позиціях (обсяг, асортимент, якість, строки).

Аналіз виконання плану, зобов’язань і динаміки з продукції проводиться в порівнянних цінах, оскільки лише за таких умов можна оцінити об’єктивні зміни обсягу виготовленої або реалізованої продукції. Якщо в розпорядженні аналітика є в наявності обсяг продукції у діючих цінах (Р q, де Р – ціна одиниці продукції, а Q – кількість одиниць продукції у натуральному вимірі), то для приведення обсягу продукції у порівнянні ціни, необхідно наявні дані поділити на індекс цін (Р q :і p).

За даними вартості продукції у діючих цінах за різні періоди можна оцінити вплив цін і обсягу продукції у натуральному вимірі на зміну вартості продукції (табл. 3.3).

Аналогічно схемам проведення аналізу обсягу виробництва продукції проводиться аналіз реалізованої продукції.

При аналізі реалізованої продукції слід оцінити вплив окремих елементів, які визначають її обсяг.

Для цієї мети попередньо складаються баланси продукції.

Якщо виручка від реалізації продукції розраховується за відвантаженою продукцією (метод нарахування), то баланс продукції має такий вигляд:

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.4)

Де ЗГ п, ЗГ к – залишки готової продукції на складі і в дорозі відповідно на початок і кінець періоду;

В – обсяг виготовленої продукції у звітному періоді;

Р – обсяг реалізованої продукції.

Звідси виручка від реалізації становить:

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.5)

Якщо виручка від реалізації визначається після оплати відвантаженої продукції (касовий метод),то товарний баланс можна записати так:

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.6)

Де ЗВп, ЗВк – залишки відвантаженої продукції неоплачені покупцем відповідно на початок і кінець періоду.

Із формули (3.6):

Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції (3.7)

Таблиця 3.3

Оцінювання впливу змін фізичного обсягу і середніх цін на зміну обсягу

Окремих груп однорідної продукції

Групи однорідної продукції

Попередній

Період

Звітний період

Середня ціна

Відхилення вартості продукції у звітному періоді у порівнянні 3 поперед., тис. грн. (гр.4-гр.2)

В тому числі під впливом змін:

Кіль

Кість,

Шт.

Вартість продукції у діючих цінах, тис. грн.

Кіль

Кість,

Шт.

Вартість продукції у діючих цінах, тис. грн.

Поперед, період тис. грн. (гр.2:гр.1)

Звітний період, тис. грн. (гр.4:гр. З)

Фізичного обсягу, тис. грн. (гр. З – гр.1) х хгр.5

Середньої ціни, тис. грн. (гр.6- гр.5) х хгр. З

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

К

10

15,0

12

16,8

1,5

1,4

1,8

3,0

-1,2

Л

12

12,0

15

16,5

1,0

1,1

4,5

3,0

1,5

М

8

6,4

7

4,9

0,8

0,7

-1,5

-0,8

-0,7

Н

15

27,0

16

30,4

1,8

1,9

3,4

1,8

1,6

Разом

60,4

68,6

8,2

7,0

1,2

Для оцінки впливу факторів на величину реалізованої продукції розглянемо баланс продукції на підставі умовних даних (табл. 3.4).

На підставі попередньої таблиці можна оцінити виконання плану з реалізації продукції (табл. 3.5)

Як свідчать дані таблиці 3.5, фактичний випуск продукції випередив обсяг реалізованої продукції, що пов’язано зі зростанням залишків готової продукції на складі і відвантаженої. За результатами аналізу необхідно з’ясувати причини, що зумовили зростання залишків готової продукції, і розробити заходи щодо усунення таких недоліків.

Таблиця 3.4

Баланс продукції

Тис. грн.

Показник

Звітний період

Абсолютне відхилення від плану (гр.2-гр.1)

За планом

Фактично

А

1

2

3

1. Залишки готової продукції на складі і відвантаженої на початок періоду

500

450

-50

2. Випуск продукції в цінах плану

60000

65500

+5500

3. Залишки готової продукції на складі і відвантаженої на кінець періоду

400

600

+200

4. Реалізована продукція (р.1 + р.2 – р. З)

60100

65350

5250

Таблиця 3.5

Оцінка виконання плану з реалізації продукції

Показник

Звітний період, тис. грн.

Процент виконання плану (гр.2:гр.1) – 100

За планом

Фактично

А

1

2

3

1. Випуск продукції

60000

65500

109,2

2. Зміна залишків готової продукції

– 100

+ 150

3. Обсяг реалізованої продукції (р.1-р.2)

60100

65350

108,7

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції - Довідник з економіки