Аналіз витрат за економічними елементами

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

5.3. Аналіз витрат за економічними елементами

Згідно з П(С)Б016 “Витрати” окремі елементи витрат включають:

1. Матеріальні витрати – вартість витрачених у виробництві: сировини та основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; палива та енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари і тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (продукція власного виробництва,

що використовується для подальшої переробки на даному підприємстві, не включається до складу матеріальних витрат).

2. Витрати на оплату праці – заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

3. Відрахування та соціальні заходи – відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи.

4. Амортизація – сума нарахованої

амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

5. Інші витрати – платежі на обов’язкове страхування майна і окремих категорій працівників, оплата відсотків за короткотермінові кредити і позики, витрати на сертифікацію і збут продукції, плата за оренду об’єктів у межах норм їх амортизації на повне відновлення, плата за пожежну і сторожову охорону тощо.

Аналіз витрат за елементами починається насамперед із оцінки структури витрат (табл. 5.1).

Структура витрат на виробництво свідчить, що досліджуване підприємство відноситься до трудомістких виробництв, оскільки питома вага витрат на оплату праці становить більше половини всіх витрат на виробництво. Особливих значних змін у структурі витрат не сталося. Значне зростання витрат на виробництво у звітному періоді в порівнянні з попереднім – на 1943,9 тис. грн. або на 29, 5% пояснюється збільшенням обсягу виробництва, яке також зросло на 29,5% (табл. 4.16).

Таблиця 5.1

Оцінка структури витрат на виробництво

Елементи

Витрат

Попередній

Період

Звітний

Період

Відхилення (+, -)

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Суми, тис.

Грн.

(гр. З-гр.1)

Питомої

Ваги

(гр.4-гр.2)

А

1

2

3

4

5

6

1. Матеріальні витрати

743,7

11,3

954,0

11,2

+210,3

-0,1

2. Витрати на оплату праці

3492,1

52,9

4500,9

52,7

+1008,8

-0,2

3. Відрахування на соціальні заходи

1248,1

18,9

1699,8

19,9

+451,7

+ 1,0

4. Амортизація

413,1

6,3

456,0

5,3

+42,9

-1,0

5. Інші витрати

701,3

10,6

931,5

10,9

+230,2

+0,3

Разом

6598,3

100,0

8542,2

100,0

+1943,9

Однакові темпи зростання затрат на виробництво і обсягу виготовленої продукції економічно не виправдані. В таких випадках є нагальна необхідність пошуку і реалізації резервів зниження витрат на виробництво.

З огляду на особливість підприємства як трудомісткого виробництва, наголос потрібно робити на підвищенні продуктивності праці, як важливого джерела зниження витрат на виробництво.

Витрати на виробництво можна також відобразити як суму трьох елементів виробничого процесу:

Аналіз витрат за економічними елементами (5.1)

Де В – витрати на виробництво;

М – матеріальні витрати;

А – амортизація;

З – заробітна плата з нарахуваннями.

Якщо поділити ліву і праву частини на обсяг виробництва, отримаємо:

Аналіз витрат за економічними елементами (5.2)

Де Аналіз витрат за економічними елементами – загальні витрати на 1 грн. продукції;

Аналіз витрат за економічними елементами – матеріалоємність продукції;

Аналіз витрат за економічними елементами – фондомісткість продукції (по списаній на амортизацію частині);

Аналіз витрат за економічними елементами – зарплатомісткість продукції (трудомісткість через заробітну плату).

На підставі формули (5.2) можна оцінити якою мірою кожен чинник вплинув на зміну рівня загальних витрат на виробництво на 1 грн. виготовленої продукції (табл. 5.2).

Щодо елементу “інші витрати”, який на відміну від решти елементів, не є однорідним, а “змішаним”, то при формуванні трьох об’єднаних елементів для проведення факторного аналізу дотримана точка зору окремих економістів, згідно з якою 2/3 витрат є матеріальними, а 1/3 – витрати на оплату праці.

Аналіз даних табл. 5.2 дозволяє зробити такі висновки. Витрати на виробництво у порівнянні з попереднім періодом зросли на 1943,9 тис. грн., що у відносному вимірі становить 29,5%.

У гр.7, табл. 5.2 відображено, за рахунок яких елементів і наскільки зросли витрати на виробництво.

Як і очікувалось, з огляду структури витрат, найбільший вплив на темп приросту витрат на виробництво спричинили витрати на оплату праці з нарахуваннями (23,2%) і найменший – амортизаційні відрахування (0,8%). Якщо підсумувати вплив всіх елементів (гр. 7) 5,5 + 23,2 + 0,8 = 29,5%, то отримане число збігається з темпом приросту витрат на виробництво.

Загальні витрати на 1грн. виготовленої продукції виросли у порівнянні з попереднім роком на 0,08 коп., що зумовлено переважно зростанням матеріальних витрат і витрат на оплату праці з нарахуваннями.

Амортизаційні нарахування, навпаки, сприяли зниженню витрат на виробництво на 1 грн. виготовленої продукції. В гр. 5, табл. 5.2 показано, яким чином окремі фактори впливають на зміну загальних витрат на 1 грн. виготовленої продукції. Сукупний вплив факторів: 0,09 + 0,86 + (-0,87) = 0,08 коп. збігається з загальними змінами.

За даними гр.7 табл. 5.2, сукупний поелементний темп приросту на 1 грн. продукції (+0,1 + 0,90 – 0,92 = 0,08%) збігається з загальним темпом приросту.

За результатами аналізу витрат на виробництво слід звернути увагу на зміну структури витрат.

Таблиця 5.2

Факторний аналіз витрат на виробництво на 1 грн.

Виготовленої продукції

Показник

Попередній

Період

Звітний період

Відхилення ( +, -)

Відносний вплив на зміну показника, % (гр.6:гр.2): :100

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Абсолют

Не

(гр. З-

Гр. І)

Відносне,% (гр.5:гр.1) ∙100

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Обсяг виго – товленої продукції, тис. грн.

6953,0

8994,0

+2041,0

29,5

2. Витрати на виробництво разом, тис. грн.

6598,3

100,0

8542,2

100,0

+ 1943,9

29,5

У тому числі: 2.1. матеріальні витрати

1211,2

18,4

1575,0

18,4

+363,8

30,0

5,5

2.2. витрати на оплату праці з нарахуванням

4974,0

75,3

6511,2

76,3

+ 1537,2

30,9

23,2

2.3. амортизація

413,1

6,3

456,0

5,3

+42,9

12,6

0,8

3. Витрати на виробництво на 1 грн. виготовленої продукції – разом, коп. (р.2:р.1)

94,90

100,0

94,98

100,0

+0,08

+0,08

В тому числі на:

3.1. матеріальні витрати (р.2.1:р.1)

17,42

18,4

17,51

18,4

+0,09

0,52

+0,10

3.2. оплату праці з нарахуванням (р.2.2:р.1)

71,54

75,3

72,40

76,3

+0,86

1,20

+0,90

3.3. амортизацію

(р.2.3:р.1)

5,94

6,3

5,07

5,3

-0,87

-14,65

-0,92

Так, зростання (зниження) частки амортизаційних відрахувань може свідчити про зміну технічного рівня виробництва або методів нарахування амортизації: зміна частки витрат на оплату праці може бути обумовлена зміною трудомісткості продукції. Нарешті, зміна питомої ваги матеріальних витрат може бути обумовлена різними чинниками, зокрема, зміною складу і структурою продукції, зміною продуктивності праці тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз витрат за економічними елементами - Довідник з економіки