Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання (“Найгарніша мама”)

Урок 113

Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання (“Найгарніша мама”)

Мета: поглибити знання учнів про вживання апострофа; учити правильної артикуляції слів, у яких пишемо апостроф; розширювати лексичний запас учнів і вдосконалювати вміння зв’язно висловлюватися; виховувати товариськість, чуйність і вдячне ставлення до своїх доброзичливців.

Обладнання: зображення шпака на гілці; посібник І. Дівакової “Аудіювання на уроках читання у 2-4 класах” (2-е вид., перероб. – Тернопіль:

Підручник і посібники, 2003. – С. 8-9).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Хвилинка чистопису

М’я в’ї б’ю здоров’я

– Доберіть слова з цими буквосполученнями.

– Складіть із двома з них речення.

2. Робота із загадкою (вправа 265)

– Відгадайте загадку.

– Запишіть слово апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, назвіть її.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– На сьогоднішньому уроці пригадаємо, що ми знаємо про апостроф: як він пишеться, коли і чому вживається. Також будемо складати речення, щоб розвивати

творчі здібності й мовленнєві навички. А ще в ході навчального аудіювання будемо вчитися сприймати й розуміти зміст тексту з одного прослуховування.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Артикуляційне вправляння (вправа 266)

– Прочитайте слова, чітко вимовляючи після апострофа на місці букв я, ю, є, ї по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

– Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.

– Порівняйте свій висновок із правилом на с. 112, запам’ятайте його.

2. Колективна робота (вправа 267)

– Прочитайте і спишіть. Поясніть вживання апострофа у словах.

– Усно складіть речення з поданими словосполученнями.

– Складіть звукові моделі слів з апострофом. Що ви помітили?

– Прочитайте правило на с. 113 і запам’ятайте його.

3. Коментоване письмо (вправа 268)

– Прочитайте слова.

– Списуючи, поясніть, чому в одних словах перед буквами я, ю, є, ї ставиться апостроф, а в інших його немає.

4. Фізкультхвилинка

5. Самостійна робота (вправа 269)

– Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

– Назвіть однакові букви в словах пір’я і моря. Чи однакові звуки позначено цими буквами? Складіть звукові моделі цих слів.

– Складіть два речення зі слова з апострофом (за вибором).

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з текстом вірша (вправа 272)

– Прочитайте вірш. Який висновок ви зробили з прочитаного?

– Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

– Випишіть п’ять слів, правопис яких перевіряється за вивченими правилами. Поясніть написання вибраних слів.

2. Самостійна робота (вправа 271)

– Прочитайте речення і спишіть, вставляючи пропущені букви та апостроф.

– Підкресліть головні слова у третьому реченні. Поставте питання від головних слів до інших слів у реченні.

3. Відгадування загадок (вправа 270)

– Усно відгадайте загадки.

– Поясніть вживання апострофа у словах.

– Яке речення відповідає схемі?

Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання (Найгарніша мама)

VI. Підсумок уроку

– Коли ставиться апостроф? Наведіть приклади.

– Які звуки позначають букви, що стоять перед апострофом?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 112, 113, вправа 273.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання (“Найгарніша мама”) - Плани-конспекти уроків по українській мові