Бабкін Володимир Дмитрович

Політологічний словник

Бабкін Володимир Дмитрович (нар. 1924) – провідний український юрист, політолог, заслужений діяч науки і техніки України. У 1969 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У 1971 р. йому присвоєно звання професора. У 1980-1993 рр. – професор кафедри міжнародного права, професор кафедри політології Київського державного університету ім. Т. Шевченка. З 1993 р. – провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1993 року обраний академіком Української

Академії політичних наук.

У наукових працях Б. розроблено і розвинено такі важливі проблеми, що мають теоретико-методологічне значення для юридичної науки, як взаємозв’язок теорії права, філософії права та політології, інтегративна юриспруденція, типи праворозуміння, взаємозв’язок права з категоріями справедливості, гуманізму, свободи і рівності, реальними соціальними процесами, циклічністю та спадкоємністю етапів соціально-правового розвитку, співвідношення народу і влади, особистості і держави, шляхи розвитку людського виміру політики і права, проблеми правового виховання й освіти та ін.

Разом

з іншими вітчизняними науковцями він зробив вагомий внесок у становлення і розвиток української політології, розробку концептуальних засад, програм, посібників та підручників, підготовку науково-викладацьких кадрів.

У 1991 р. – керівник авторського колективу “Політичного енциклопедичного словника”. У 1994 – 2000 рр. – президент української асоціації політологів, керівник авторського колективу одного з перших в Україні посібників з політології “Основи політології. Курс лекцій”.

Б.- автор близько 160 наукових праць, зокрема: “Правовое воспитание студенческой молодежи” (1982), “Сучасна буржуазна політико – правова ідеологія” (1985, у співавт.), “Глобальні проблеми сучасності і політика” (1986, у співавт.), “Політичний енциклопедичний словник” (1997, у співавт., керівник авт. кол.), “Юридична енциклопедія” у 6 т. (1998 – 2004, у співавт.), “Енциклопедія етнорегіоналістики” (2000, у співавт.), “Політологія” (2001, у співавт.), “Антологія української юридичної думки” (2002, упоряд., співавт. вступного нарису і відпов. ред.), “Міжнародна поліцейська енциклопедія” у 10 т. (2003, у співавт.).

Хто є хто в Україні. – К., 2003.

О. Бабкіна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Бабкін Володимир Дмитрович - Довідник з політології