Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

УРОК 20

Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу.

Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

Мета уроку: дати характеристику фінансової звітності підприємства; розкрити економічний зміст інформації, що подається у звітах; формувати в учнів аналітичне мислення й навички фінансового аналізу.

Основні поняття: баланс, актив, пасив, оборотні активи, необоротні активи, власний капітал, кредиторська заборгованість,

дебіторська заборгованість, фінансові результати.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

На дошці намальовано терези, одна шалька яких називається “Ресурси підприємства”, друга – “Джерела ресурсів”. Учитель викликає до дошки двох учнів, які повинні вписати в шальки відповідно ресурси підприємства та джерела їх формування.

Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

>> Запитання до класу

Якими мають бути шальки – врівноваженими чи ні? (Ресурси = джерела, тому шальки завжди мають бути врівноваженими.)

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності

Фінансова звітність, зокрема “Баланс” і “Звіт про фінансові результати”, є головним джерелом інформації для проведення аналітичних розрахунків і визначення фінансового й майнового стану підприємства, дослідження його платоспроможності, ліквідності, визначення рівня фінансової стійкості та ризику банкрутства.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Баланс підприємства

Баланс складається з двох частин: активу, де представлено наявні в підприємства ресурси, і пасиву, де згруповано їхні джерела.

Статті бухгалтерського балансу – це показники, що відбивають стан окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення на відповідну дату. Кожна стаття балансу має грошове вираження.

Розглянемо головні статті активу й пасиву балансу.

2 . Актив балансу

Актив балансу складається з трьох розділів:

1) Необоротні активи.

2) Оборотні активи.

3) Витрати майбутніх періодів.

Перший розділ активу балансу – “Необоротні активи”

У статті “Нематеріальні активи” відбивається вартість об’єктів, зарахованих до складу нематеріальних активів. У цій статті окремо наводяться початкова та залишкова вартості нематеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума зношення.

У статті “Основні засоби” наводиться вартість основних засобів. Окремо в цій статті наводяться початкова вартість, сума зношення основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається лише залишкова вартість.

Другий розділ активу балансу – “Оборотні активи”

У статті “Виробничі запаси” наводиться вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, куплених напівфабрикатів і комплектуючих, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в процесі нормального операційного циклу.

У статті “Незавершене виробництво” відбиваються витрати на незавершене виробництво й незавершені роботи (послуги).

У статті “Готова продукція” показуються запаси виробів на складі, обробку яких завершено та які пройшли випробування та прийом, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам.

У статті “Товари” наводиться вартість товарів, придбаних підприємством для наступного продажу.

У статті “Векселі одержані” відбивається забезпечена векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” подається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги.

У статті “Кошти та їх еквіваленти” відбиваються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах.

3 . Пасив балансу

Пасив балансу складається з п’яти розділів:

1) Власний капітал.

2) Забезпечення наступних витрат і платежів.

3) Довгострокові зобов’язання.

4) Поточні зобов’язання.

5) Доходи майбутніх періодів.

Перший розділ пасиву балансу – “Власний капітал”

У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників у капітал підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток” відбивається або сума прибутку, реінвестована в підприємство, або сума невідшкодованого збитку. Сума невідшкодованого збитку наводиться в дужках та віднімається для обчислення суми власного капіталу.

Третій розділ пасиву балансу – “Довгострокові зобов’язання”

У статті “Довгострокові кредити банків” наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточним зобов’язанням.

Четвертий розділ пасиву балансу – “Поточні зобов’язання”

У статті “Короткострокові кредити банків” відбивається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отримані від них позики.

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” наводиться сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

У статті “Поточні зобов’язання за одержаними авансами” відбивається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (надання послуг).

У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” наводиться заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

У статті “Поточні зобов’язання з оплати праці” відбивається сума заборгованості підприємства за оплатою праці працівникам свого підприємства.

Примітка. Актив завжди має дорівнювати пасиву!

4 . Звіт про фінансові результати

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки й збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Зміст статей звіту про фінансові результати

У статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” наводиться загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) обчислюється шляхом віднімання від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” наводиться виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Валовий прибуток (збиток) обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті “Інші операційні доходи” відбиваються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, відшкодування списаних раніше активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та ін.

У статті “Адміністративні витрати” відбиваються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті “Витрати на збут” наводяться витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті “Інші операційні витрати” відбиваються собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення майбутніх операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, які включають до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності обчислюють як алгебраїчну суму валового прибутку (збитку), інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті “Дохід від участі в капіталі” відбивають дохід, одержаний від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік якого здійснюється методом участі в капіталі.

У статті “Інші фінансові доходи” показують дивіденди, відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються методом участі в капіталі).

У статті “Інші доходи” наводять дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті “Фінансові витрати” наводять витрати на відсотки й інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позиченого капіталу.

У статті “Втрати від участі в капіталі” відбивається збиток, завданий фінансовими інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.

У статті “Інші витрати” відбивають: собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць, уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати (крім фінансових витрат), що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток або збиток) обчислюються як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Чистий прибуток (збиток) обчислюють як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку (збитку) та податків із надзвичайного прибутку.

V. Закріплення знань і вмінь учнів

Одним зі способів дослідження майнового стану підприємства є проведення горизонтального й вертикального аналізів.

Горизонтальний аналіз – це визначення абсолютного (у грошовому вираженні) та відносного відхилення за кожною статтею.

Вертикальний аналіз – це визначення питомої ваги елементів у загальному підсумку.

Завдання: провести горизонтальний і вертикальний аналіз активу балансу. Зробити висновки.

Актив

Період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

– залишкова вартість;

1277,00

1661,00

– початкова вартість;

2277,00

3136,00

– накопичена амортизація

-1000,00

1475,00

Незавершене будівництво

17 089,00

17 878,00

Основні засоби:

– залишкова вартість;

230 904,00

244 957,00

– початкова вартість;

839 172,00

863 406,00

– зношення

608268,00

618449,00

Довгострокові фінансові інвестиції:

– ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

0

0

0

0,00

– інші фінансові інвестиції

178 492

185767

7275

104,08

Інші необоротні активи

202 621

194 809

-7812

96,14

Гудвіл у разі консолідації

0

0

0

0,00

Разом за розділом I

630 383

645072

14 689

102,33

II. Оборотні активи

Запаси

Виробничі запаси

162 199

291111

128 912

179,48

Поточні біологічні активи

0

0

0

0,00

Незавершене виробництво

239 477

228 579

-10 898

95,45

Готова продукція

102 519

94 113

-8406

91,80

Товари

221

197

-24

89,14

Векселі одержані

0

0

0

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

– чиста реалізаційна вартість;

121 374

61 770

-59 604

50,89

– початкова вартість;

121 478

63 523

-57 955

52,29

– резерв сумнівних боргів

104

1753

1649

1685,00

Дебіторська заборгованість за рахунками:

– за бюджетом;

3310

35 273

– за виданими авансами

62 564

98 521

Інша поточна дебіторська заборгованість

1115

2521

Кошти та їх еквіваленти:

– у національній валюті

3473

33 421

29 948

962,31

– у тому числі в касі

19

6

-13

31,58

– в іноземній валюті

102 525

150 456

47 931

146,75

Інші оборотні активи

30 405

29 310

-1095

96,40

Разом за розділом II

829 182

1 025 249

196 067

123,65

III. Витрати майбутніх періодів

508

1646

1138

324,02

Баланс

1 460 073

1 671990

211917

114,51

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Зробити горизонтальний і вертикальний аналізи звіту про фінансові результати.

Фінансові результати

Стаття

За звітний період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

992 923

720 162

Податок на додану вартість

42 121

36 621

Акцизний збір

0

0

Інші вирахування з доходу

8473

0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

942 329

683 541

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

575 546

461 853

Валовий прибуток:

– прибуток

366 783

221 688

– збиток

0

0

Інші операційні доходи

680 937

449 419

Адміністративні витрати

53 113

47 282

Витрати на збут

31 447

22 671

Інші операційні витрати

698 641

442 929

Фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

264 519

158 225

– збиток

0

0

Дохід від участі в капіталі

0

0

Інші фінансові доходи

25 744

22 050

Інші доходи

3744

13 541

Фінансові витрати

0

505

Втрати від участі в капіталі

0

0

Інші витрати

6850

6695

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

287 157

186 616

– збиток

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

98 377

60 876

Дохід із податку на прибуток від звичайної діяльності

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

– прибуток

188 780

125 740

– збиток

0

0

Надзвичайні:

– доходи

0

0

– витрати

0

0

Чистий:

– прибуток

188 780

125 740

– збиток

0

0

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства - Плани-конспекти уроків по хімії