Біосоціальна природа особистості. Свідомість

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

УРОК 97. Біосоціальна природа особистості. Свідомість

Освітня мета: сформувати поняття про психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу, про фізіологічні основи свідомості.

Основні поняття і терміни: свідомість, увага, відчуття, сприйняття, пам’ять.

Обладнання: муляж головного мозку людини.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тести).

І варіант

I рівень

1. Розумове поєднання предметів і явищ за їхніми загальними і сут­тєвими ознаками називають:

А) порівняння;

Б) аналізом;

В) узагальненням;

Г) синтезом;

Д) причинно-наслідковим зв’язком.

2. З’ясуйте, що І. Павлов назвав “сигналом сигналів”:

А) зорове сприйняття;

Б) слово;

В) тактильне відчуття;

Г) інтуїцію;

Д) феромони.

II рівень

1. Вкажіть, у якій ділянці кори головного мозку розміщений центр мовної артикуляції (центр Брока) у більшості людей:

А) лівій скроневій;

Б) правій потиличній;

В) обох тім’яних частках;

Г) лівий лобній частці;

Д) правій скроневій частці;

Е) правій лобній частці.

III рівень

1. Вкажіть, яку роль відіграє друга сигнальна система:

А) узагальнює сигнали першої сигнальної системи;

Б) створює можливість абстрактного мислення;

В) забезпечує ефективну передачу інформації;

Г) дозволяє позначати складні взаємозв’язки між предметами і явищами.

IV рівень

1. Розташуйте ланки рефлекторної дуги відповідно до напрямку про­ходження імпульсу;

А) ефектор;

Б) еферентний нейрон;

В) аферентний нейрон;

Г) рецептор;

Д) ділянка центральної нервової системи.

II варіант

I рівень

1. З’ясуйте, з якої кількості ланок складається рефлекторна дуга:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5;

Д) 6.

2. Мова є:

А) прикладом біологічного ритму;

Б) засобом збереження інформації;

В) початковим процесом запам’ятовування;

Г) засобом передачі інформації;

Д) процесом індивідуального розвитку.

II рівень

1. Вкажіть, у якій ділянці кори головного мозку розміщений центр аналізу звукової мови (центр Верніка) у більшості людей:

А) лівій скроневій частці;

Б) правій потиличній частці;

В) лівій лобній частці;

Г) правій скроневій частці;

Д) лівій потиличній частці;

Е) правій лобній частці.

III рівень

1. Визначте, які подразники належать до другосигнальних:

А) надпис;

Б) ієрогліф;

В) слово;

Г) образ;

Д) звук.

IV рівень

Розташуйте за порядком елементи, необхідні для вироблення умов­ного рефлексу:

А) індиферентний подразник;

Б) реакція у відповідь;

В) безумовний подразник;

Г) підкріплення.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Тварини – біологічні істоти, а людина – біосоціальна. Чому?

2. Які психічні процеси лежать в основі пізнання людиною навко­лишнього світу?

3. Що таке свідомість, напівсвідомість?

4. Чим пояснити існування неусвідомлених форм у вищій нервовій діяльності людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навко­лишнього світу. (Розповідь учителя з елементами бесіди із складанням схеми).

Біосоціальна природа особистості. Свідомість

2. Свідомість як ставлення людини до навколишнього світу. Критерії свідомості. (Розповідь учителя з елементами бесіди. Самостійна робота учнів з підручниками).

Учні записують критерії свідомості:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

3. Фізіологічні основи свідомості. Роль півкуль головного мозку в процесах свідомості. (Розповідь учителя).

4. Основні форми свідомості. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).

Біосоціальна природа особистості. Свідомість

5. Фізіологічні основи підсвідомості. (Бесіда з учнями).

6. Неусвідомлені форми вищої нервової діяльності. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

IV. Закріплення знань учнів.

1. Проаналізуйте поведінку оси амофіли, яка виконує такі дії:

А) будує нірку;

Б) затягує паралізовану гусінь до нірки;

В) відкладає яйця;

Г) маскує вхід до нірки.

Поведінка оси свідома, підсвідома чи несвідома? Чому? Обгрунтуйте.

2. Зі спостережень вчених відомо, що у певних випадках неусвідомлені сигнали, якщо вони принаймні один раз збіглися із сильними нега­тивними емоціями, можуть через деякий час викликати непояснювальні, безпричинні хвилювання. Це: а) свідоме; б) несвідоме; в) підсвідоме. Чому виникало хвилювання? Відповідь обгрунтуйте.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Проаналізуйте свою поведінку, зробіть висновок, чого у вашій по­ведінці більше – свідомого, несвідомого чи підсвідомого?

Свідоме

Несвідоме

Підсвідоме

Висновок: у висновку вказати, чим, на вашу думку, необхідно вам коректувати свою поведінку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Біосоціальна природа особистості. Свідомість - Плани-конспекти уроків по біології