БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Іменник

§ 18. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

Про написання суфіксів – ичок, – ечок, – ив(о), – ен(я) та ін.

153

Прочитайте слова. Зверніть увагу на написання суфіксів. Зробіть висновок, як перевірити написання букви и в суфіксі слів другої колонки.

БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

-ичок, – ичк – – ечок, – ечк-

Суфікси – ичок, – ичк – бувають тільки в іменниках, що походять від слів із суфіксами – ик, – ии(я). НАПРИКЛАД: БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ (від ножик), БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ (від палиця). В інших випадках уживаємо суфікси з буквою е(є): – ечок, – ечк-. НАПРИКЛАД: БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

-ив(о)

Суфік – ив(о), який уживаємо для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, пишемо тільки з и. НАПРИКЛАД: БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

-енн(я), – інн(я) – инн(я)

Суфікс – ев(о) пишемо у слові марево.

В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом уживаємо суфікс – інн(я), а без наголосу – – енн(я).

НАПРИКЛАД: БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

У збірних іменниках уживаємо суфікс – инн(я). НАПРИКЛАД: БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ Проте в іменниках БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

Маємо суфікс – інн(я).

-ен(я)

Суфікс – ен(я) вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живі істоти. НАПРИКЛАД: БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

154

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в суфіксі першого іменника пишемо букву е, а другого – букву и.

БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

155

І. Прочитайте іменники. Визначте в них суфікси та обгрунтуйте написання.

1. Морозиво, мереживо.

2. Рушничок, паличка, мішечок, діжечка.

3. Картоплиння, звернення.

II. До кожної групи іменників доберіть приклад з такою самою орфограмою.

ОРФОГРАМА

Букви е, и, і в суфіксах іменників

Печиво

Паливо

Марево

156

І. Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом – ив(о). Дібрані слова запишіть, підкресліть орфограму.

Пекти, місити, варити, плести.

ІІ. З одним дібраним іменником складіть і запишіть речення.

157

І. Прочитайте текст уголос. Розкажіть, що ви думаєте про Толю й Сашка. Як ви вчините на їхньому місці?

До Толі прийшов однокласник Сашко.

Толя посадив його на диван, дав книжку з малюнками, а сам узяв морозиво, ложечку й почав смакувати. Коли він їсть морозиво, то забуває про все на світі. Забув і про те, що на дивані сидить гість.

Коли вже доїдав, глянув на Сашка. Дивний якийсь він став. Немов йому за щось дуже-дуже соромно.

– Що з тобою? – запитав Толя.

– Нічого. Мені треба додому, – тихо промовив Сашко, встав і вийшов з кімнати (За В. Сухомлинським).

II. Знайдіть у тексті іменники з орфограмою “Букви е, и в суфіксах”. Поясніть написання.

158

Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е, и або і. Позначте суфікси та обгрунтуйте написання.

Добр..во, мар..во, пал..во, мороз..во, діж..чка, річ..чка, кош..чок, вогн..чок, вул..чка, лож..чка, піднес..ння, кач..ня, павут..ння, гус..ня.

159

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із 6 слів на орфограму “Букви е, и, і в суфіксах іменників”. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

160

І. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви е або и, а також розділові знаки. Підкресліть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Роси, роси дощику ярину, рости, рости жит..чко на лану (Олександр Олесь). 2. Ти зозул..чко сива ти нас розвеселила (Нар. творчість). 3. На лож..чку та покуштуй горош..чку (Скоромовка). 4. Наша топол..чка здавалася нам найкращою від усіх топольок яворків та кл..ночків (М. Магера). 5. Від напруження в Тамари зашуміло в голові замигтіло в очах (А. Хижняк). 6. Крізь мережево листя і цвіту глибоко голубіє небо (В. Винниченко).

II. Знайдіть емоційно забарвлені слова. Для яких стилів мовлення вони характерні?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ - Українська мова