Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

У коренях українських слів після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] вимовляємо [и] або [і]. На письмі їх передаємо відповідно буквами и (життя, чистота, щирий) або / (жінка, чільний, щітка).

Буква і передає звук [і], який чергується з [о] або [е]: жінка, бо жонатий, женити; чільний, бо чоло; кішка, бо кошеня.

Буква и передає звук [и], який не чергується з [о] або [е]: жир, чиж, кип’яток,

хист.

ОРФОГРАМА: літери и-i після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів:

Жити, чистий, шишка, щит, гирло, кисне, хист

337. Доберіть до поданих слів такі їхні форми або спільнокореневі слова, щоб звук [і] чергувався з [о] або [е].

Схід, чільний, ківш, гірський, щітка, щілина, кіптява, щічка, міжгір’я, гірчиця.

Виділіть у кожному слові корінь. Визначте в словах орфограму, поясніть їхнє написання відповідним правилом.

338. Перепишіть прислів’я. У виділених словах визначте корені. Доберіть спільнокореневі слова з чергуванням [і]-[о] або [і]-[е], запишіть ці слова в дужках після виділених слів.

1. Язик без кісток

– що хоче, лопоче. 2. Лагідні слова роблять приятелів, а сердиті творять ворогів. 3. Гість рідко буває, та багато бачить. 4. У чоловіка є три друга: батько, мати та вірна жінка.

5. Що від кішки народиться, те мишей ловитиме. 6. Один кіл плота не вдержить.

Поясніть написання слів із таким чергуванням, позначте в них орфограму “літери и – і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів”.

– Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

339. Подані словосполучення введіть до самостійно складених речень (усно).

Почуття гідності, щире серце, шкідлива звичка, хист до слова.

Значення виділеного слова з ‘ясуйте за словничком почуттів.

– Укажіть слова з орфограмою “літери и-i після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів”, обгрунтуйте їхнє написання відповідним правилом.

1340. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.

Ч..стий, зах..сний, веч..рній, вих..дний, х..мерний, ч..тання, розх..таний, бдж..лка, ш..рокий, ч..ткий, закільцьований, к..сіль, зач..ска, узгір’я, розк..шний, х..рлявий, ж..ночий, підкидати, самох..ть, шк..дливий, к..птява, переш..птування.

Значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

341. Усно завершіть прислів’я, дібравши закінчення з довідки. Визначте слова з орфограмою “літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів”.

1. Краса змії в її шкірі, а… . 2. Гірка праця – … . 3. З поганого куща… .4. Словом як шовком вишиває,…. 5. Коли кіт спить,….

6. Сорока кричить, … . 7. Хто садив дичку, … .

ДОВІДКА

…а ділом – як шилом шпигає. …краса людини в її серці. …і ягідка кисла. …солодкий відпочинок. …той їстиме кисличку. …то миші господа..

342. Розкрийте значення кожного зі стійких словосполучень.

1. Вивести на чисту воду. 2. Жити на широку ногу. 3. Викинути з серця. 4. Стояти кілком у горлі. 5. Зазирати в чужу кишеню.

6. Розбирати по кісточках. 7. Всипати по перше число.

Із двома стійкими словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення.

– Визначте орфограми у виділених словах, поясніть написання цих слів.

343. Запишіть подані слова, уставляючи пропущені літери, у дві колонки: з буквою и після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів – у першу, та слова з буквою і – у другу.

Шипучий, вих..д, к..стлявий, сх..бити, г..ркатися, к..льцевий, к..піти, зак..дати, г..лка, виш..вати, ж..тній, щ..лина, ліщ..на.

344. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.

1. Україна моя починається там, де доля моя усміхається (П. Осадчук). 2. Зг..нуть наші воріженьки, як роса на сонці

(П. Чубинський). 3. Немає г..ршої покути, як в ріднім краї носить пута (Народна творчість). 4. Спільні всім нам г..дність і мета (М. Доленго). 5. Над усе – частота душі (М. Самійленко). 6. Добра віра, праця щ..ра нам наблизять слушний час (М. Вороний).

Укажіть слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте це значення.

– Позначте в словах орфограму “літери и – і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів”, обгрунтуйте написання слів відповідним правилом.

– Зробіть синтаксичний розбір останнього речення (усно).

345. Назвіть людські якості, увиразнені поданими прислів’ями. Два-три прислів’я введіть до самостійно складеного висловлювання “Яких людей потрібно уникати” (обсягом 4-5речень).

1. Без кінця воду варить. 2. Бреше, як шовком шиє. 3. Хоч не в лад ступає, зате широко. 4. Упирається, як кілок у тин. 5. Шия з намистом, а голова зі свистом.

Визначте слова з орфограмою “літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів”.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ – ГОВОРІННЯ

УСНИМ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ РОЗДУМ

346. Прочитайте мовчки. Визначте, які типи мовлення поєднано в тексті. Усно перекажіть текст, завершивши його самостійно складеними за поданими тезами розгорнутими роздумами.

Як голуб навчався

Якось голуб попросив дрозда, щоб той навчив його гніздо вити. Дрізд прилетів і взявся до роботи. Не встиг він і кілька соломинок покласти, як голуб злетів у недовите гніздо і ну вертітися й приказувати:

– Умію, умію, умію.

Дрізд образився й каже:

– Як сам умієш, чого мене кликав? – і полетів собі геть.

Чергування [и] [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Гніздо дрозда

Так голуб і не навчився гніздо вити, тому що… .

А дрізд не схотів більше голуба вчити, через те що… .

За мотивами народної казки.

У кожному із роздумів укажіть тезу, доказ і висновок.

– Яке почуття пережив, на вашу думку, дрізд? Які почуття охопили голуба?

Розкажіть, чого навчає казка.

– Витлумачте значення слів самовпевненість та марнославство. Перевірте себе за Тлумачним словничком.

347. Прочитайте казку. Визначте її тему та головну думку. Визначте поєднані в її тексті типи мовлення.

Закопане золото Мав батько трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, батько тяжко працював, руки йому пухли. А сини ходили собі й гуляли. Працював батько, працював та й занедужав.

Прийшли сини і питають: “Що ти нам, тату, у спадок залишаєш?” Батько подумав і каже: “Шукайте, діти, у землі золото”.

Помер батько. Сини переїли все, що він виростив, а нового нічого не сіяли й не садили. На другу зиму голодують ліниві брати.

Добули якось до весни й кинулися татового золота шукати. Перекопали весь город. Золота не знайшли, довелося засадити город картоплею. Скопали ниву. Не знайшли золота, але посіяли пшеницю. Уродилася вона буйна та пишна. Помолотили, намололи борошна, напекли хліба.

І тут тільки брати зрозуміли, чому так сказав батько. Нічого дорожчого немає для людини, ніж зроблене та зароблене власними руками, тому що гордість за свою працю цінніша за все на світі золото.

Визначте в тексті речення з прямою мовою, поясніть у них розділові знаки.

– Складіть план тексту, запишіть його.

– За планом усно перекажіть текст.

Чи пов’язані між собою почуття гордості та гідності? Поясніть.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів - Українська мова