ЧЕРГУВАННЯ У

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 33. ЧЕРГУВАННЯ У – В, I – Й

Про те, коли потрібно вживати прийменник у, а коли – в, коли послуговуємося сполучником і, а коли – й, а також про початкові букви у – в та і – й

261 Прочитайте вголос подані парами сполучення слів. Простежте, сполучення якої колонки вимовляти легше. Чому? На основі спостереження зробіть висновок про те, у яких випадках треба вживати у, і, а в яких – в, й, щоб досягти милозвучності.

1. Дуб і береза – дуб й береза.

2. Почав іти – почав йти.

3. Працюють

у нас – працюють в нас.

4. Побачив усіх – побачив всіх.

Засіб милозвучності

Одним із засобів милозвучності української мови є чергування у – в, і – її. ПОРІВНЯЙМО’

ЧЕРГУВАННЯ У

І, у

Сполучник і, прийменник у вживаємо:

ЧЕРГУВАННЯ У

– крім того, сполучник і вживаємо перед словами, що починаються на й, я, ю, є, ї; прийменник у вживаємо перед словами, що починаються на

В, ф, св, хв, льв ЧЕРГУВАННЯ У

Початкові і, у вживаємо, якщо попереднє слово закінчується на приголосний ЧЕРГУВАННЯ УТель).

Й, в

Сполучник й, прийменник в уживаємо:

на початку речення перед голосним ЧЕРГУВАННЯ УЛав вогонь);

– між голосними ЧЕРГУВАННЯ У

– якщо попереднє слово закінчується на голосний ЧЕРГУВАННЯ У

Початкові й, в уживаємо, якщо попереднє слово закінчується на голосний ЧЕРГУВАННЯ У

Чергування у – в, і – й чітко простежується в прозових творах, а в поетичній мові досить часто порушується з вимог ритму вірша.

262 І. Прочитайте текст. Визначте тематичні речення і ключові слова (словосполучення).

ВЕРБА

Майже в усіх народів є улюблені рослини – символи. У канадців, скажімо, клен, у росіян – берізка, а в українців – верба й калина.

Верба – одне з найулюбленіших дерев у народі. Здавна супроводжує вона людські поселення й оселі. Обсадити вербою ставки й річки – значить укріпити береги, стримати зсуви. В усіх місцевостях України колись поширеними були тини з верболозу.

Здавна криниці переважно копали під вербою, бо вона – природний фільтр усіляких домішок. У річці воду для пиття також брали під цим диво-деревом, а у відро клали вербову дощечку. Це дезинфікує воду, поліпшує її смакові якості.

Верби-красуні над ставом – традиційна прикмета українського села (З посібника).

II. Простежте, як у тексті досягається милозвучність мовлення завдяки чергуванню у – в, і – й. Поясніть ці чергування.

263. І. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Обгрунтуйте свій вибір.

Відпочили (у, в) аквапарку, (у, в) теплу воду, вихід (у, в) місто, купався (у, в)літку, читав (у, в)літку, працюють (у, в)трьох, працювати (у, в)трьох, зникли (у, в) лісі, день (і, й) ніч, Сашко (і, й) Юрко, дуби (і, й) ялини, знає (у, в)се, знав (у, в)се, фільм (і, й)де, друзі (і, й)дуть, наш (у, в)читель, наші (у, в)чителі, зайшла (у, в) фойє.

II. З одним сполученням (на вибір) складіть і запишіть питальне речення.

264 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.

1. Садок (у, в)же одцвівся (і, й) густо (у, в)крив землю білими пелюстками (Г. Тютюнник). 2. Плачуть (і, й) моляться білі троянди (Л. Костенко). 3. (у, в) своїм краї, як (у, в) раї (Нар. творчість). 4. (у, в) степу ще дужче розжеврілось, (і, й) на грядках, (у, в) кого (у, в)же зорано, червоно виблискують скиби*, а (у, в) борознах, як сніг (у, в) проваллі, біліє опалий цвіт

(Г. Тютюнник). 5. Тато щось майструє (у, в) дворі (і, й) задоволено на гойдалку поглядає (В. Чухліб).

* Скиба – шар землі, який вивертає плуг під час оранки.

II. До виділених слів доберіть форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Дібрані слова запишіть.

265 III. Підкресліть граматичні основи двох перших речень.

Складіть невелике повідомлення (5-8 речень) про рослини, які є символами українського народу, дотримуючись правил уживання у – в, і – й.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатках.

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А ст..хати, хв..лястий, пш..ниця

Б чов..н, гр..міти, нев..димка

В ш..рокий, шел..стіти, ч..ревики

Г сх..лятися, кр..хкий, м..нулий

2. Правильну вимову відображає фонетичний запис слова

А вузько [вуз’ко]

Б легко [легко]

В солодкий [солоткий]

Г вернешся [вернеишс’а]

3. Уподібнення приголосних відбувається за вимови кожного слова рядка

А боротьба, злість В зсунути довідка

Б граєшся, швидкий, Г вуздечці, клавіатура

4. Чергування приголосних відбувається за зміни обох слів рядка

А сопілка, калина В муха, вітер

Б веселка, допомога Г молоко, вікно

5. Утворіть і запишіть прикметники від слів щастя, тиждень.

6. Запишіть слова боротьба, вечірня фонетичною транскрипцією.

Моя сторінка

ЦКАВО ЗНАТИ?

ЗВУКИ, ЯКІ КВАКАЮТЬ

Майже в усіх мовах світу звуки творяться шляхом видихання повітря, бушменських мовах (племена Південної Африки) – навпаки. їхні звуки називаються клацаючими, або кліксами. Наприклад, є звук “квакаючий”. Є звук, що нагадує бухкання корка. В одній з бушменських мов кількість кліксів становить 60 %. Мовлення такою мовою створює дивне враження якогось клацання, квакання, звуків поцілунків.

Тренуймо вимову

СКОРОМОВКИ

1. Через грядку гріб тхір ямку.

2. Ніс Гриць пиріг через поріг, став на горіх, упав на поріг.

3. Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.

НА ДОЗВІЛЛІ

ЧАРІВНЕ КОЛЕСО

Знайдіть слова, які заховалися в колесі. Читати можна в будь-якому напрямку, але не пропускаючи букв.

ЧЕРГУВАННЯ У

ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Перетворіть козу на вовка Для цього, замінюючи щоразу одну букву, утворюйте нове слово, поки не “дійдете” до слова вовк

2. Так само перетворіть море на поле.

Весела вікторина

Дайте відповіді на запитання

1. Яке слово об’єднує 33 букви?

2. Який звук потрібно додати до слова іду, щоб швидше дістатися до якогось місця?

3. Назви яких букв починаються з е?

4. Що слід зробити з кладом, щоб знайти приміщення для його зберігання?

5. Як за допомогою звуків перетворити джмеля на рослину?

6. Який звук позначаємо на письмі трьома буквами?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЧЕРГУВАННЯ У - Українська мова