Цивільна правосуб”єктність фізичної та юридичної особи

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

2. Цивільна правосуб”Єктність фізичної та юридичної особи.

Вам уже траплялися поняття “правоздатність” і “дієздатність”. Ознайомимося з ними докладніше. В цьому розділі йтиметься про цивільну правоздатність і цивільну дієздатність, які разом станов­лять правосуб’єктність особи.

Цивільна правосубєктність фізичної та юридичної особи

Правоздатність, як ми вже знаємо, виникає з моменту народження й зберігається до самої смерті людини. Вона не вимагає від особи будь-яких

дій, людина користується нею пасивно.

Інший зміст має дієздатність. Вона вимагає від особи цілеспрямованих дій – підписання документів, взяття на себе відповідаль­ності. Закон передбачає певні рівні цивільної дієздатності особи. До 14 років дитина має часткову дієздатність – вона може здійснити лише дрібні побутові правочини: придбати хліб, жувальну гумку, га­зету тощо. Будь-які інші правочини від імені та в інтересах дитини здійснюють її батьки, особи, які їх замінюють.

У віці з 14 до 18 років неповнолітній має неповну дієздатність. Він може самостійно здійснювати дрібні побутові правочини, розпоряджатися

власними доходами – заробітком, стипендією, іншими доходами. В цьому віці особа має право самостійно відкрити свій банківський рахунок і розпоряджатися коштами, що знаходяться на ньому. Інші правочини неповнолітній вчиняє за згодою своїх батьків. У той же час закон передбачає, що за наявності достатніх підстав суд може обмежити право неповнолітнього розпоряджатися своїм заробітком чи іншими доходами. Розширення прав завжди пов’язане з підвищенням відповідальності – неповнолітній у віці з 14 до 18 років зобов’язаний з власного доходу відшкодовувати завданий ним збиток.

З 18 років – тобто з повноліття – настає повна дієздатність.

Цивільний кодекс України передбачає випадки, коли повна цивільна дієздатність настає раніше, аніж повноліття. Повну цивільну дієздатність особа отримує, якщо до настання 18 років вона укладає шлюб, якщо її реєструють батьком чи матір’ю дитини. Також повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, яка уклала трудовий договір або почала займатися підприємницькою діяльністю. В останніх двох випадках, якщо батьки дитини заперечують наданню їй повної цивільної дієздатності, дитина може звернутися до суду, який і приймає рішення, виходячи з інтересів дитини.

Рівні цивільної дієздатності

Рівень

Вік

Дії, які особа мо­же здійснювати самостійно

Інші

Права

Відповідальність за завдану шкоду (цивільно-право­ва відповідаль­ність)

Часткова

До 14 років

Лише дрібні по­бутові правочини

Інші угоди від імені дитини укладають батьки або особи, які їх заміняють

Відповідальність несуть батьки

Неповна

14-18 років

Дрібні побутові угоди, розпо­ряджатися клас­ною заробітною платою, стипен­дією, іншими доходами, від­кривати банків­ський рахунок і розпоряджати­ся коштами з нього

Мають право укладати будь-які угоди за згодою батьків або осіб, які їх заміняють

Відповідальність несуть самостій­но власними коштами (заробітна плата, стипендія) або власною працею, якщо недостат­ньо – відповіда­ють батьки

Повна

3 18 років або достро­ково у випадках, передбаче-них законом

Будь-які дії

Відповідальність несуть самостій­но

Якщо особа зловживає алкоголем чи наркотиками, суд може обмежити дієздатність. У цьому випадку особа позбавляється права розпоряджатися майном, коштами; самостійно вона може здійсню­вати лише дрібні побутові правочини. Усі ж інші дії особа має здійс­нювати під контролем спеціально призначеного піклувальника. Коли ж особа не усвідомлює своїх дій – є психічно хворою, суд може взагалі визнати її недієздатною, тоді від її імені діє призна­чений опікун.

У цивільних відносинах беруть участь не лише фізичні, а й юридичні особи.

Пригадайте, що таке, юридична особа. Наведіть приклади юридичних осіб, з якими вам доводилося мати справу у своєму житті.

Ви вже знаєте, що в правовідносинах беруть участь не лише окремі люди – фізичні особи, а й підприємства, установи, партії, громадські організації, релігійні громади тощо – юридичні особи.

Юридичними особами називають підприємства, організації, установи, які створені й зареєстровані в установленому порядку, мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових

І особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами й відповідачами в загальному, господарському або третейському суді. Юридична особа – це організація, установа, підприємство, які легалізовані (зареєстровані) у встановленому порядку. Як правило, усі вони мають статут або положення, що визначають порядок їхньої діяльності. В юридичної особи є власне майно, яким вона може самостійно розпоряджатися. Для участі в правовідносинах юридична особа має власну назву, печатку, банківський рахунок. Вона може самостійно набувати певних прав і обов’язків, нести відповідальність, зокрема й майнову. Завод, школа, театр самі не можуть підписати договір, прийняти рішення, від їх імені діють уповноважені особи – керівники, представники, але вони виступають не від свого імені, а саме від імені юридичної особи. В цивільних відносинах юридичні особи мають правосуб’єктність, яка дає можливість їм брати участь у цивільних правовідносинах. Обмеження правосуб’єктності юридич­ної особи можливе лише у випадках, прямо передбачених законом.

Поява юридичної особи пов’язана з фактом її реєстрації (на від­міну від фізичної особи, правоздатність якої з’являється вже в мо­мент народження). Припинення існування юридичної особи може відбутися шляхом ліквідації (коли вона повністю зникає), реорга­нізації – приєднання до іншої юридичної особи (дитячий садок приєднується до найближчої школи) чи перетворення (замість загальноосвітньої школи створюється гімназія) тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цивільна правосуб”єктність фізичної та юридичної особи - Правознавство