Дефіс у складних словах

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 61. Дефіс у складних словах

600. Прочитайте пари слів. Зробіть висновок як пишуться складні слова, утворені від словосполучень

Одноденний – один день, трикутник – три кути, працелюбний – любити працю, пішохід – ходити пішки, білий сніг – білосніжний.

601. Прочитайте слова. Зробіть висновок, як пишуться складні слова, між частинами яких можна поставити сполучник і.

Біло-зелений – білий і зелений, північно-східний – північний і східний, машинно-тракторний – машинний і тракторний,

хліб-сіль – хліб і сіль, гіркувато-солоний – гіркуватий і солоний.

Складні слова можуть писатися разом або через дефіс.

Разом пишуться:

1) складні слова, утворені від словосполучень:. щиросердий – щире серце, п’ятикутний – п’ять кутів;

2) слова з першою частиною авій-, авто – аеро-, аудіо-, відео-, гідро-, електро-, кіно-, мікро-, мото-, радіо-, теле-, фото-: авіа-гурток, відеомагнітофон.

Через дефіс пишуться:

1) складні слова між частинами яких можна поставити сполучник і:батько-мати – батько і мати, очеретяно-солом’яний – очеретяний і солом’яний;

2) складні слова утворені

повторенням тих самих, синонімічних або антонімічних слів: тихо-тихо, тишком-нишком, більш-менш.

Якщо те саме повторюється ь різних відмінках, то таке сполучення пишеться окремо: нога в ногу, одним один, сам на сам.

Орфограма Дефіс у складних словах

602. Спишіть речення, замінюючи виділені сполучення слів складними словами.

1. Сині ягоди ожини кислі й солодкі на смак. 2. Моєму братові подобаються фізичні й математичні дисципліни. 3. Щоб полагодити телевізор, ми звернулися в телевізійне ательє.

4. В очереті причаївся лелека з довгими ногами. 5. Гостей зустріли хлібом і сіллю. 6. Урожай вишень зібрали невеликий, бо навесні було багато пустого цвіту.

603. Запишіть слова у два стовпчики: а) ті, що пишуться разом; б) ті, що пишуться через дефіс.

Лісо/степ, ліво/бережний, каштаново/чорний, світло/ захисний, ожиново/суничний, сіро/зелений, плодово/ягідний, лійко/подібний, яскраво/синій, пішо/хід, біло/пінний, сливово/яблучний, шляхо/провід, тихо/плинний, зайчик/ побігайчик.

Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв слів складеться закінчення вислову Т. Шевченка “У всякого своя доля і…”.

604. Прочитайте слова. Запам’ятайте їх правопис. Складіть із трьома з них речення (на вибір).

Всього-на-всього, віч-на-віч, пліч-о-пліч, як-не-як, де-не-де.

605. Запишіть слова у два стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться окремо.

Всього/на/всього, крок/за/кроком, тишком/нишком, пліч/о/пліч, нога/в/ногу, рано/вранці, із/року/в/рік,

Душа/в/душу, строгий/престрогий, умисно/стертий, далеко/ далеко.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться початок прислів’я: “… – краса людини”.

606.1. Прочитайте текст. Випишіть складні слова.

У північно-західній частині Волинської області, поблизу міста Шацька, розташована група озер. Серед них, немовби діамант в оздобі перлів, лежить славнозвісне, оспіване народом й овіяне стародавніми легендами й переказами озеро Світязь. Тихої погожої днини його води стають такими яскраво-синіми, що навіть починають ятрити очі. Досить змінитися погоді і зірватися шторму, як озеро стає чорним, а прибережне мілководдя забарвлюється в брудно-жовті тони від каламуті, піднятої з дна хвилюванням. Під час бурі неспокій озера справляє незабутнє враження. Вервечки валів півтора – два метри заввишки, увінчані пінявими гребенями, з ревінням накочуються на береги, намагаючись їх розтрощити. Словом, усе відбувається, як на морі. Особливо хвилюється озеро за північно-західних вітрів (О. Муранов).

II. Уважно розгляньте фотоілюстрацію. Складіть невеликий письмовий опис, використовуючи складні слова.

Дефіс у складних словах

Озеро Світязь

607. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть складні слова, усно поясніть їх правопис.

Во многих районах земного шара можно встретить разноцветные озера. По дороге к кавказскому озеру Рица есть другое озеро – с ярко-голубой водой. А в Алтайском крае можно увидеть озеро с водой малинового цвета. В капельке такой воды под микроскопом можно рассмотреть множество темно-розовых рачков (3 журналу).

Контрольні запитання і завдання

1. Що таке спільнокореневі слова? Наведіть приклади.

2. Що таке форми слова? Наведіть приклади.

3. Що таке основа слова? Яка роль закінчення?

4. Розкажіть, що таке корінь, суфікс, префікс.

5. Виконайте письмовий розбір за будовою слів старенька, квіточка, підхід, записаний, льодохід.

6. Які ви знаєте способи творення слів?

7. За якої спільної умови відбуваються чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и] в коренях слів?

8. Коли голосні [о], [е] чергуються з [і]?

9. У яких випадках чергуються [о] з [е] після ж, ч, ш, й?

10. Коли після ж, ч, ш, щ та г, к, х пишеться и, а коли – і?

11. Провідміняйте слова нога, стріха, свекруха, горіх, вухо.

12. Розкажіть про зміни приголосних при творенні нових слів. Поясніть написання слів устилузький, молодецький, сиваський, убозтво, каліцтво.

13. Коли складні слова сполучаються звуком [о], а коли – [е]?

14. Як пишуться слова з пів-, напів-? У яких випадках після пів – ставиться апостроф, а в яких – дефіс?

15. Перед якими приголосними пишеться префікс с?

16. Чи є в українській мові префікси рос, рас-, бес-? Перекладіть українською мовою і запишіть слова рассердиться, бессердечие, расставание, роспись, бесшумно, бесконечный.

17. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви. Поясніть написання префіксів.

Пр..чудовий, пр..бережний, пр..сісти, пр..клеїти, пр..мудрий, пр..рва, пр..єднати, пр..поганий, пр..звище.

Повторення вивченого

608. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

1. Яка мова є державною в нашій країні?

2. Які частини мови вам відомі? Яка роль кожної частини мови?

3. Що таке словосполучення? Які сполучення слів не можна відносити до словосполучень?

4. Що таке речення? Які види речень за метою висловлювання ви знаєте?

5. Розкажіть про головні і другорядні члени речення.

6. Що таке однорідні члени речення? Коли між ними ставляться коми?

7. Що таке звертання і вставні слова? Які розділові знаки вживаються при них?

8. Яке речення називається складним?

9. Що таке пряма мова і діалог? Які розділові знаки вживаються при них?

10. Скільки голосних звуків в українській мові? Розкажіть про звукове значення букв я, ю, є, ї.

11. Скільки приголосних звуків в українській мові?

12. Скільки букв в українському алфавіті? Пригадайте алфавіт.

13. Як перевіряється написання ненаголошених голосних у коренях слів?

14. Пригадайте правила вживання м’якого знака.

15. Пригадайте правила вживання апострофа.

16. Пригадайте правила написання слів іншомовного походження: и, і; подвоєні букви в словах іншомовного походження.

17. Що вивчає лексикологія? А фразеологія?

18. Які види словників ви знаєте?

19. Назвіть значущі частини слова. Яка роль кожної з них?

20. Пригадайте основні випадки чергування голосних. Наведіть приклади.

21. Назвіть основні випадки чергування приголосних. Наведіть приклади.

22. Як змінюються приголосні при творенні слів: козак – козацький, Калуш – калуський, Збараж – збаразький?

23. Пригадайте правопис префіксів в українській мові. Наведіть приклади.

24. Розкажіть про правопис складних слів разом і через дефіс. Наведіть приклади.

609.1. Прочитайте. Чи можна вважати це текстом? Чим відрізняється текст від групи речень? Перекажіть текст, використовуючи малюнок.

II. Назвіть відомі вам частини мови.

III. Виконайте синтаксичний розбір передостаннього речення.

Коли я чую слово “Вітчизна”, в душі моїй звучить голос матері, що читає мені оті чудові рядки нашого Тараса Шевченка про сонечко, веселку, сокорину. Мені пригадується та тиха передвечірня година, коли я сидів на руках материнських. Пам’ятається навіть, як на квітці рожі, що полум’яніла під вікнами, трепетав великий барвистий метелик. Шелестіло листя на тополі. На зеленій галявині під тополею стояв півень з червоним гребінцем, а в блакитному небі пливла біла хмарина.

Мати заспівала пісню “Ой піду я лугом, лугом-долиною…” Мабуть, з цієї хвилини починається моє життя в казковому світі слова (За В. Скуратівським).

Дефіс у складних словах

610. Спишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки.

1. Біло-рожево каштани цвітуть на київських вулицях в арках у скверах (А Наталенко). 2. Все бачить співець у широкім роздоллі і небо і море й красу світову (Леся Українка).

3. Книга унікальне явище (Б. Олійник). 4. У білі сукні вдягнуться черешні а я у сад піду (І. Гнатюк). 5. Мамонько люблю я пісню про зозулю і про гай (Л. Тичина). 6. Мабуть людині не можна відриватися від рідного берега (Ю. Мушкетик).

611. Запишіть речення у вигляді діалогу.

Яке найбільше число можна записати за допомогою двох цифр? Дев’ять у дев’ятому степені. Яке море не має берегів? Саргасове. Де всі двері й вікна будинку будуть виходити на південь? На Північному полюсі.

612. Прочитайте речення. Перекладіть українською мовою і запишіть, беручи пряму мову в лапки і ставлячи потрібні розділові знаки.

1. Какой месяц всех короче? спросил Леня. 2. Пословица гласит Кто сердится, тот и виноват. 3. Где же зто я? пронеслось у меня в голове. 4. Меня зовут Ольга Ивановна сказала учительница.

613. Прочитайте текст. Виконайте синтаксичний розбір виділених словосполучень і останнього речення.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Під високим голубим небом у центральній частині столиці височать монументальні колони Київського університету. По Володимирській вулиці з ранку до вечора кияни проходять повз ошатні споруди одного з найбільших наукових закладів країни.

У вересні сюди прибувають юнаки та дівчата з усіх куточків України. Молодь приносить у стіни університету свої мрії, прагнення (З журналу).

614. Запишіть прізвища за алфавітом.

Гончар, Франко, Збанацький, Олійник, Глібов, Загребельний, Стус, Сосюра, Костенко, Рильський, Стельмах, Довженко, Малишко, Драч.

615.1. Виконайте повний фонетичний розбір слів.

Дзвін, інею, бджола, ягня, міць, щодня, якість.

II. З двома-трьома словами складіть речення і запишіть.

616. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Порівняйте написання їх в українській і російській мовах.

Степь, секретарь, танец, Харьков, ходят, спят, голубь, купаются, зверь, пишешь, горько, сидишь, пыль, умываешься, венчик, меньший.

617. Спишіть слова, вставляючи, де треба, м’який знак або апостроф.

Кіл..кіс..т.., бур..ян, сім..я, міц..ний, нен..ка, м..ята, солов..їний, майбут..нє, черв..як, вітр..як, В..ячеслав, без..- язикий, пів..юрти, п..єса, сл..оза.

618.1 Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

Раніше почало вставати со..це, щ..ріше доглядаючи землю. Поринули в..сняні води, задзюрчали струмочки, заклекотали в ярах, розіллялись ш..рокою повін..ю. З-під снігу заз..л..ніла травиця й зв..с..лила жайворонка. Звився жайворонок високо під чисте, неначе нове, небо і заспівав про те, що мертва з. .мля ож..ла знов, що со. .це, зрадівши щастю з. .млі, стало ласкавим (М. Коцюбинський).

II. Розберіть за будовою слова весняні, струмочки, травиця.

619. Спишіть слова, розкриваючи дужки.

(3-,с-)хопити, (з-,с-)класти, (з-,с-)діймати, (з-,с-)бити, (з-,с-)няти, (з-,с-)фотографувати, (з-,с-)питати, (з-,с-)кочити, (з-,с-)вити, (з-,с-)давити, (з-,с-)ламати, (з-,с-)казати.

(Пре-, при-, прі-)мудрий, (пре-, при-, прі-)поганий, (пре-, при-, прі-)сісти, (пре-, при-, прі-)звисько, (пре-, при-, прі-) клеїти, (пре-, при-, прі-)єднати, (пре-, при-, прі-)злий, (пре-, при-, прі-)рва, (пре-, при-, прі-)гарний.

620. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки і розкриваючи дужки. Поясніть правопис складних слів.

1. Рожево(сиза) мла оповиває степ людські голубить душі (М. Рильський). 2. Здавалось оеь(ось) налетить на хлопця ота страхітлива кучугура криги (В. Винниченко). 3. Дядько Самійло не був навіть добрим хлібо(робом) (О. Довженко). 4. Голуб раптом почав швидко(швидко) вертітися через крило (Л. Смілянський). 5. Хлопці стежиною ідуть у зелено(ткані) левади а тут вербо(лози) стоять змореним козацьким військом (Є. Гуцало).

621.1. Прочитайте текст. Випишіть синоніми до слова летіти.

Кружляє в повітрі невеликий смугастий джміль. Уперше він вилетів після зимового сну. Ось зробив ще одну петлю й сів на сон-квітку.

Заклопотано висмоктує теплий солодкий сік. А над ним в’ється жовтий метелик, граючи на сонці ніжними крильцями. Та й біля кожної квітки пурхають комахи. їм весело й тепло після сну (За О. Котшленком).

II. Виконайте повний синтаксичний розбір першого речення.

І£ 622. Пригадайте, які є типи і стилі мовлення. Напишіть невеликий твір-опис “Літо-літечко прийшло”. Який стиль мовлення ви оберете?

Дефіс у складних словах

Червень! На землі немає

Щасливішої пори.

Тіло набирає вроди,

Душу пісня підійма.

Зацвітає кожне зілля!

В жовтій куряві пилка

До черешні на весілля

Квапиться бджола палка.

В нетрях молодого збіжжя

Цвіркунів ляскоче дзвін.

І, немов хлібина свіжа,

На леваді пахне тмин.

Гнуться хвилі, наче стебла,

Розлінивилась ріка.

А вода у річці тепла,

Лоскотлива і дзвінка.

Дні безжурні, дні веселі,

Тріумфуюча трава!

Тільки джміль з віолончелі

Звуки смутку добува.

Д. Павличко

Дефіс у складних словах

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дефіс у складних словах - Українська мова