Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів – ДОДАТКИ

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

ДОДАТКИ

Додаток 1

Переклад типових мовних зворотів

Бухгалтерская отчетность бухгалтерська звітність

Вкладчик средств вкладник коштів

Государственный заказ державне замовлення

Денежные средства кошти

Денежный рынок грошовий ринок

Итого разом

Кредитно-расчетное кредитно-розрахункове

Обслуживание обслуговування

Местный бюджет місцевий бюджет

Наличие недостатков наявність недоліків

Начислить проценты нарахувати (відсотки) процента

Незаконченное строительство

незавершене будівництво

Недоброкачественность недоброякісність

Продукции продукції

Первичное состояние первинний стан

Письменное соглашение письмова угода

Плата за пользование плата за користування

Платежное поручение платіжне доручення

Подлежать выкупу підлягати викупу

Пользование кредитом користування кредитом

Поступление суммы находження суми

Предварительная попередня

Договоренность домовленість

Предоставить копию подати копію

Председатель Правления голова Правління

Прекратить после припинити після

Расписка в получении розписка про

одержання

Расходная накладная видаткова накладна

Расчетное обслуживание розрахункове обслуговування

Руководствоваться правилом керуватися правилом

Сдача наличных денег здавання готівки

Совместно действовать спільно діяти

Согласовывать с банком узгоджувати з банком

Соглашение сторон угода сторін

Списание ценностей списування цінностей

Спор по договору суперечка за договором

Спрос и предложение попит і пропозиція

Срочное обязательство термінове зобов’язання

Статья расходов стаття витрат

Увеличение денежных средств збільшення коштів

Удостоверить подпись засвідчити підпис

(полномочия) (повноваження)

Уменьшение остатка зменшення залишку

Учет возможностей урахування можливостей

Хождение денежных средств обіг коштів

Частичный последующий часткова наступна відмова

Отказ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів – ДОДАТКИ - Туризм