ДОДАТОК. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ДОДАТОК. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

Вступ (2 год.)

1

Предмет химії. Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, демонстрація, “Мікрофон”, “Лови помилку”

2

Практична робота № 1. Правила ТБ під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом та нагрівними приладами; будова полум’я

З (Т-М)

Практична робота

Тема 1. Початкові хімічні поняття (17 год.)

3 (1)

Речовини. Чисті речовини й суміші

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, складання таблиці, “Шпаргалка”, хімічний диктант, робота в парах “Учитель – учень”

4 (2)

Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їхні назви й символи

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, складання схеми, інтелектуальна розминка, хімічна розминка, хімічний крос

5 (3)

Вивчення речовин, сумішей, хімічних елементів

З (Т-М)

Робота в парах (взаємоопитування), робота в групах (міні-практикум)

6 (4)

Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

ВНМ (Д)

Лекція, самостійна робота, бесіда, робота в парах – взаємоопитування

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Хімія

Демонстрації 1, 2, 3

Знати визначення предмета “Хімія”, що вона вивчає, розуміти, чому потрібно вивчати хімію

ПТБ під час роботи в хімічній лабораторії

Основне обладнання хімічного кабінету, лабораторний посуд, штатив, спиртівка

Знати ПТБ під час роботи в хімічному кабінеті; називати основне обладнання кабінету; вміти користуватися лабораторним штативом, спиртівкою

Речовина, матеріал, чиста речовина, суміш, фізичні властивості речовин

Лабораторний дослід 2

Знати, що таке “речовина”, “матеріал”, “фізичні властивості речовини”; вміти розрізняти чисті речовини й суміші

Атом, молекула, іон, хімічний елемент

Знати суть понять “атом”, “молекула”, “іон”, символи й назви не менш як 20 хімічних елементів

Закріпити знання про чисті речовини й суміші, атоми, молекули, іони. Вміти записувати символи хімічних елементів

Період, група, атомна одиниця маси, відносна атомна маса

Знати будову періодичної системи, розрізняти періоди і групи, розуміти зміст понять “атомна одиниця маси” й “відносна атомна маса”; вміти знаходити відносну атомну масу елементів у періодичній системі

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

7 (5)

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Хімічні формули речовин

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент

8 (6)

Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, хімічна розминка

9 (7)

Визначення валентності за формулами

З (РДН)

Робота в групах, самостійна робота – діагностична

10 (8)

Узагальнення і систематизація знань з теми

УП

Робота в групах – експрес-тести, самостійна робота, інтелектуальна розминка, опитування-естафета

11 (9)

Тематичне оцінювання

Кон

Тестові завдання

12 (10)

Корекція знань

Кор

Робота в групах

13 (11)

Хімічні формули речовин.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічними формулами

ВП ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експрес-опитування

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Проста речовина, складна речовина, хімічна формула, індекс, коефіцієнт

Демонстрація 9. Лабораторний дослід 1

Знати, що таке проста і складна речовина, що таке хімічна формула, що позначають у формулі індекс і коефіцієнт; уміти розрізняти прості й складні речовини, пояснювати зміст хімічних формул

Валентність

Знати зміст поняття “валентність”; уміти складати формули бінарних сполук за валентністю

Закріпити вміння складати формули бінарних сполук за валентністю; закріпити поняття “хімічна формула”, “індекс”; уміти визначати валентність у формулах бінарних сполук

Вміти використовувати набуті знання під час розв’язання тестових завдань

Знати зміст основних понять теми й застосовувати їх на конкретних прикладах

Вміти виправляти й пояснювати свої помилки

Відносна молекулярна маса

Знати зміст поняття “відносна молекулярна маса”, вміти її обчислювати

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

14 (12)

Масова частка елемента в речовині

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, взаємоперевірка, лови помилку

15 (13)

Обчислення молекулярної маси речовини й масових часток елементів у ній

З (Т-М)

Хімічна розминка, робота в парах

16 (14)

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовин

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, робота з підручником, експеримент

17 (15)

Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент

18 (16)

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

З (Т-М)

Практична робота

19 (17)

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, експеримент, міні-тренінг

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Масова частка

Знати зміст поняття “масова частка елемента”; вміти обчислювати масові частки елементів у складних речовинах

Закріпити вміння обчислювати відносну молекулярну масу речовин і масові частки елементів у складних речовинах

Фізичні явища, хімічні явища, хімічна реакція, ознаки хімічних реакцій

Демонстрації 4-8

Знати суть понять “фізичне явище”, “хімічне явище”, “ознаки хімічних реакцій”; вміти розрізняти фізичні й хімічні явища, називати ознаки хімічних реакцій; розрізняти фізичні й хімічні властивості речовин

Метод, спостереження, хімічний експеримент, гіпотеза, теорія, закон

Лабораторний дослід 3

Знати основні методи пізнання і вміти пояснювати їх суть

Закріпити знання про фізичні й хімічні явища, ознаки хімічних реакцій на конкретних прикладах; уміти розрізняти хімічні й фізичні властивості речовин

Закон збереження маси речовин, хімічне рівняння, коефіцієнт

Демонстрація 10

Знати формулювання закону збереження маси речовин, суть хімічної реакції; вміти пояснювати закон, складати рівняння хімічних реакцій

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

20 (18)

Добір коефіцієнтів у хімічних рівняннях

З (РДН)

Фронтальна бесіда, робота в парах – логічне мислення, лови помилку, відстрочена відгадка, творча лабораторія, вірю – не вірю

21 (19)

Узагальнення і систематизація знань з теми

УП

Робота в групах, хімічна розминка, самостійна робота, прес-конференція

22 (20)

Тематичне оцінювання

Кон

Індивідуальні завдання по варіантах

Тема 2. Прості речовини “Метали й неметали” (10 год.)

23 (1)

Оксиген. Кисень. Добування й фізичні властивості кисню

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, вірю – не вірю

24 (2)

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, взаємоопитування

25 (3)

Практична робота 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

З (Т-М)

Практична робота

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Вміти добирати коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій

Закріпити вміння обчислювати відносну молекулярну масу речовин, масові частки елементів у складних речовинах; уміти розрізняти фізичні й хімічні явища, складати хімічні рівняння й добирати в них коефіцієнти

Знати зміст основних понять теми й застосовувати їх на конкретних прикладах

Каталізатор, реакція розкладу

Демонстрації 11, 12, 13, 14

Знати характеристику кисню як простої речовини, його фізичні властивості, добування і способи збирання; розуміти суть поняття “каталізатор”

Реакція сполучення, оксиди, окиснення, горіння

Демонстрація 15

Знати хімічні властивості кисню; вміти записувати рівняння відповідних реакцій; розуміти суть процесів окиснення, горіння, поняття “оксиди”

Знати ПТБ під час роботи, вміти добувати і збирати кисень у лабораторії, визначати його наявність; закріпити знання про реакції розкладу і сполучення

№ з/п

Дата, клас

Тема уроку

Тип уроку

Форми роботи

26 (4)

Умови виникнення й припинення горіння. Поширення та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

ВНМ (Д)

+

З (РДН)

Бесіда, складання схем, робота в парах, хімічна розминка, “шпаргалка”

27 (5)

Узагальнення знань про кисень

УП

Робота в групах, самостійна робота, експрес-тести, хрестики-нулики, лови помилку

28 (6)

Тематичне оцінювання

Кон

Індивідуальна робота по варіантах тестів

29 (7)

Ферум. Залізо. Фізичні й хімічні властивості заліза

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, експеримент, хімічний крос, “мікрофон”

30 (8)

Вивчення фізичних і хімічних властивостей заліза

З (Т-М)

Робота в групах, інтелектуальна розминка, прес – конференція

31 (9)

Поширення Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування в природних умовах

ВНМ (Д)

Робота в парах “Учитель – учень”, робота з роздавальним матеріалом, колекції “Сплави”, складання схеми “Шпаргалка”, “Чомучка”

32 (10)

Узагальнення знань про залізо

З (РДН) УП

Самостійна робота, робота в гомогенних групах

33 (11)

Контрольна робота за рік

Кон

Контрольна робота за індивідуальними тестовими варіантами

34 (12)

Корегування знань

КОР

Робота в групах

Нові поняття

Наочність і експеримент

Заплановані результати навчання

Домашнє завдання

Повітря, повільне окиснення

Знати склад повітря, умови виникнення і припинення горіння, колообіг Оксигену в природі, галузі застосування кисню

Знати всі вивчені поняття і вміти складати рівняння реакцій розкладу і сполучення на прикладах добування і хімічних властивостей кисню

Вміти застосовувати набуті знання під час виконання завдань тематичної атестації

Дем. № 16, 17 Лаб. досл. № 4

Знати характеристику заліза як простої речовини, його фізичні й хімічні властивості

Вміти записувати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості заліза

Знати поширеність Феруму в природі; уміти обгрунтовувати застосування заліза, пояснювати наслідки процесу його іржавіння

Знати фізичні й хімічні властивості заліза; вміти записувати відповідні рівняння хімічних реакцій

Вміти застосовувати набуті знання для виконання завдань контрольної роботи

Вміти знаходити, аналізувати й виправляти допущені помилки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ДОДАТОК. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ - Плани-конспекти уроків по хімії