Договір підряду

Договір підряду – цивільно-правовий договір, за яким підрядчик зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Відносини за Д. п. регламентуються Цив. К. України (ст. ст. 332-352), Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.V.1994. Сторонами в Д. п. можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Громадяни можуть узяти на себе виконання роботи за Д. п. лише у випадках,

не заборонених законом, і за умови виконання цієї роботи власною працею. Вартість робіт за Д. п. визначається відповідно до складеного сторонами кошторису. Якщо виникла необхідність значно перевищити складений кошторис, підрядчик зобов’язаний своєчасно попередити про це замовника. У цьому разі замовник має право відмовитися від договору, відшкодувати підрядчику витрати. Якщо підрядчик не попередив замовника про перевищення кошторису, він зобов’язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування надкошторисних витрат Якщо інше не передбачено законом або договором, підрядчик зобов’язаний виконати роботу,
обумовлену договором, із своїх матеріалів. У цьому разі він несе відповідальність за якісність матеріалів. Якщо робота виконується повністю або частково з матеріалу замовника, підрядчик відповідає за неправильне застосування цього матеріалу і повертає лишок, давши звіт про використання матеріалу. Оскільки до моменту закінчення роботи майно, довірене замовником підрядчику, перебуває у володінні останнього, підрядчик зобов’язаний вжити усіх заходів щодо забезпечення збереження довіреного йому замовником майна і нести відповідальність за будь-яке упущення, що спричинило втрату або пошкодження цього майна. У разі випадкової загибелі або випадкового псування матеріалів відповідальність несе сторона, що надала матеріали. На підрядчика покладаються інформаційні обов’язки: своєчасно попередити замовника про неякісність або непридатність матеріалів, одержаних від нього; про те, що дотримання вказівок замовника загрожує надійності або придатності виконуваної роботи; про наявність інших, не залежних від підрядчика обставин, що загрожують надійності або придатності виконуваної роботи. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження підрядчика, у відповідний строк не замінить неякісних або непридатних матеріалів, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, які загрожують надійності чи придатності виконуваної роботи, підрядчик має право відмовитися від договору і стягнути завдані з вини замовника збитки. У разі порушення договору підрядчиком замовник має право за власним вибором вимагати безоплатного усунення допущених підрядчиком недоліків чи відшкодування витрат щодо усунення своїми засобами недоліків у роботі, якщо таке право передбачене договором, або зменшити винагороду. За істотних відступів від договору або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків. Вимагати розірвання договору замовник може також у тому разі, коли підрядчик не приступає своєчасно до виконання договору або виконує роботу так повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим, а також тоді, коли під час виконання роботи стане очевидно, що вона не буде виконана належним чином. Замовник має право в будь-який строк відмовитися від договору, сплативши підрядчикові винагороду за виконану частину роботи. Замовник зобов’язаний прийняти роботу, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них підрядчикові без зволікання. Позов з приводу явних недоліків може бути заявлений протягом шести місяців, з приводу прихованих недоліків – протягом одного року, а з приводу прихованих недоліків у будинках і спорудах, якщо хоча б однією із сторін договору є громадянин,- протягом трьох років. Строк позовної давності обчислюється від дня здачі роботи підрядчиком; щодо недоліків, виявлених у межах гарантійного строку,- від дня заяви про недоліки; у відносинах між організаціями – від дня виявлення недоліків у роботі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір підряду - Довідник з правознавства