Договір трудовий

Договір трудовий – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, і внутрішній трудовий розпорядок, а власник – виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним і договором й угодою сторін. Укладенню Д. т. передує досягнення згоди сторін про необхідні й додаткові уми ви Д. т., тобто про зміст

його. Більшість цих умов передбачені законодавством або локальними норматив ними актами, що діють на підприємстві і не можуть довільно змінюватися сторонами. До необхідних умов Д. т., без яких він не вважається укладеним, належаним відомості про місце роботи, трудову функцію, умови оплати праці, початок роботи. Під місцем роботи розуміють підприємство, установу, організацію, куди влаштовується працівник. Трудова функція – це робо та, про виконання якої домовилися працівник і власник. Сторони Д. т. самостійно встановлюють той обсяг робіт, який виконуватиме працівник, у тому числі й за кількома спеціальностями і
посадами. Додатковими умовами при укладенні Д. т., які залежать від волі сторін, можуть бути умови про встановлення випробування, неповного робочого часу, про соціально-побутові умови тощо. Умови Д. т., що погіршують становище працівника порівняно з законодавством про працю, не дійсні (ст. 9 КЗпП України). Відповідно до ст. 21 цього Кодексу працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення Д. т. як на одному, так і водночас на кількох підприємствах, в установах і організаціях (якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором чи угодою сторін), тобто за сумісництвом. Праця за сумісництвом регулюється постановою Кабінету Міністрів України “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”, Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим 28.VI.1993 наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України. Стаття 23 КЗпП України встановлює, що Д. т. може укладатися на: невизначений строк; визначений строк, встановлений за погодженням сторін; на час виконання певної роботи. Д. т., як правило, укладається у письмовій формі. Дотримання письмової форми обов’язкове при організованому наборі працівників; укладенні Д. т. про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; укладенні контракту; наполяганні працівника на укладенні Д. т. в письмовій формі; укладенні Д. т. з неповнолітніми; в інших випадках, передбачених законодавством України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір трудовий - Довідник з правознавства