Екологічне правопорушення

Екологічне правопорушення – протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений в Україні екологічний правопорядок. Е. п. є підставою для застосування до винних у його скоєнні фізичних і юридичних осіб юридичної відповідальності – адміністративної, кримінальної, цивільно-правової і дисциплінарної. Різновидами Е. п. є відповідні адміністративні проступки і кримінальні злочини. Зміст Е. п., що тягне за собою застосування юридичних санкцій, розкривається через особливості його складових елементів: суб’єкта, об’єкта,

суб’єктивної та об’єктивної сторін. Суб’єктами Е. п. можуть бути підприємства, установи і організації, службові особи і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Суб’єктивну сторону Е. п. становить вина у формі умислу або необережності. Об’єктами Е. п. є встановлений в Україні екологічний правопорядок. З ним пов’язана об’єктивна сторона Е. п. Вона характеризується: протиправністю діяння (бездіяльності), що тягне за собою порушення екологічного правопорядку; заподіянням шкоди або загрозою вчинення її у сфері охорони навколишнього природного середовища і природокористування; причинним зв’язком між протиправним діянням (бездіяльністю) і шкодою від цього діяння (бездіяльності).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Екологічне правопорушення - Довідник з правознавства