Екологічні права та обов’язки громадян України

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 19. Екологічне право

2. Екологічні права та обов’язки громадян України.

Пригадайте, чи доводилося вам, вашим друзям і родичам користуватися дарами природи, різноманітними природними ресурсами.

Життя людини багато в чому залежить від того, що її оточуватиме: яку воду вона питиме, яким повітрям дихатиме, які продукти споживатиме. Адже там, де навколишнє середовище несприятливе, різко зростає кількість захворювань, скорочується тривалість життя. Саме тому в Конституції України

проголошено й гарантовано право на безпечне довкілля для життя й здоров’я громадян.

Ознайомтеся з текстом витягу з Конституції України та визначте, у чому полягає та як забезпечується зазначене право.

Із Конституції України

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здо­ров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному громадянину гарантується право вільного до­ступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Крім того, екологічні права

й обов’язки людини встановлено законами України. Серед них – право на участь в обговоренні проектів розташування будь-яких об’єктів, що можуть впливати на навко­лишнє середовище, у проведенні громадської екологічної експертизи. Громадяни мають право на об’єднання в громадські природо­охоронні організації. Кожен має право захищати свої екологічні права, звертаючись у разі необхідності до суду або інших держав­них органів. У разі якщо громадянину завдано екологічної шкоди (наприклад, унаслідок аварії чи стихійного лиха), він має право на відшкодування.

У той же час громадяни мають і обов’язки. Насамперед, відпо­відно до ст. 66 Конституції України, “не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки”. Крім того, громадяни зобов’язані береті природу, охороняти її, здійсню­вати будь-яку діяльність від сільського господарства до відпо­чинку – з дотриманням вимог екологічної безпеки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Екологічні права та обов’язки громадян України - Правознавство