Економічне зростання

Економічне зростання – збільшення обсягів суспільного виробництва і розширення можливостей економіки задовольнити зростаючі потреби населення у товарах і послугах. У розвинутих країнах Заходу таким інтегруючим показником є збільшення обсягів валового внутрішнього продукту. Цей показник є більш досконалим порівняно з показником національного доходу, оскільки в останньому не враховуються результати діяльності людей у сфері нематеріального виробництва. Однак пануюча в СРСР політична економія марксизму базувалася на ідеї про визначальну

роль змін в економічній структурі суспільства, у реальному базисі та на їх впливові на надбудову (соціальні відносини, політику, право, ідеологію, мораль, свідомість тощо) Разом з тим вона не заперечувала зворотного впливу цих сфер на базис Добре відомі слова К. Маркса про те, що ідеї стають матеріальною силою тоді, коли вони оволодівають масами. За словами Ф. Енгельса, на економічні явища і процеси мають зворотний вплив соціальні, політичні, юридичні та інші надбудовчі відносини, а державна влада також є економічною силою. При інтенсивному Е. з. ступінь використання національного багатства, економічного потенціалу
суспільства зростає, у ньому (національному багатстві) здійснюються структурні перетворення. Зокрема, змінюються співвідношення між виробничими й невиробничими фондами на користь останніх, збільшується питома вага основних фондів і зменшується частка матеріальних оборотних засобів і запасів, зростає частка домашнього майна населення, особливо предметів довготривалого користування. У процесі розширеного відтворення відбувається поєднання інтенсивних і екстенсивних факторів Е. з. Тому розрізняють переважно інтенсивний або переважно екстенсивний тип такого зростання Оскільки більшість джерел екстенсивного зростання (земля, корисні копалини, вільні трудові ресурси тощо) надзвичайно обмежена, а суспільству властиве прогресивне економічне зростання, необхідно переходити до переважно інтенсивного типу. Це означає рішучий перехід до працезаощаджуючих, фондозаощаджуючих і ресурсозаощаджуючих технологій зростання ефективності суспільного виробництва. Е. з. вимірюється у постійних цінах початкового і кінцевого періоду. Спочатку вираховується індекс зростання валового внутрішнього продукту у цінах початкового періоду, потім у цінах кінцевого періоду. Реальний індекс Е. з, визначається як середнє геометричне цих двох індексів. Основними факторами Е. з. є кількість і якість природних ресурсів, кількість і якість трудових ресурсів, обсяг основного капіталу, технологія, науково-технічний прогрес. Згідно з даними західних вчених останній фактор забезпечує майже 30% приросту реального національного доходу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічне зростання - Економічний словник