Економічні витрати та їх складові: явні й неявні витрати. Зв’язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки

УРОК 12

Економічні витрати та їх складові: явні й неявні витрати. Зв’язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг).

Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки

Мета уроку: визначити зміст та особливості розрахунку явних і неявних витрат, бухгалтерського й економічного прибутків; формувати в учнів раціональне економічне мислення; виховувати бережливе ставлення до ресурсів.

Основні поняття: витрати, бухгалтерські витрати, економічні витрати, явні витрати, неявні (альтернативні)

витрати, нормальний прибуток, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток. Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>> Вправа “Так/ Ні”

¦ Приріст загального обсягу виробництва в результаті зростання витрат праці на одиницю – це граничний продукт праці. (Так)

¦ Інтервал часу, упродовж якого всі фактори виробництва можуть змінюватись, – короткостроковий. (Ні)

¦ Середній продукт – це обсяг виробництва на одиницю фактора виробництва. (Так)

¦ Вартість витрачених на виробництво ресурсів – це витрати виробництва.

(Так)

¦ Мінімально ефективним розміром підприємства є такий, за якого мінімізуються середні витрати. (Так)

¦ Ефект, який полягає в тому, що збільшення масштабів виробництва супроводжується зменшенням середніх витрат, називається від’ємним ефектом масштабу виробництва. (Ні)

¦ Капіталоінтенсивна технологія передбачає більше залучення капіталу за умови зростання виробництва порівняно з працею. (Ні)

¦ Графічним зображенням виробничої функції є ізокванта. (Ні)

¦ Якщо в разі збільшення розмірів підприємства збільшуються витрати на управління, то наявний від’ємний ефект масштабу. (Так)

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На сучасних підприємствах величезну роль відіграє управлінський облік, завдання якого полягає в урахуванні й аналізі результатів функціонування підприємства та виявленні факторів наявної динаміки. Значення обліку витрат і доходів полягає в можливості виявлення джерел збільшення прибутку та необхідності більш достовірного обгрунтування управлінських рішень про зміни обсягів виробництва, цінової політики тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Витрати – це грошове вираження вартості виробничих ресурсів, що споживаються в процесі виробництва благ. До складу витрат зараховують: сировину, основні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі (за вирахуванням зворотних відходів); паливо на технологічні цілі; енергію на технологічні цілі; основну заробітну плату виробничих працівників; додаткову заробітну плату виробничих працівників; відрахування на соціальні потреби за заробітною платою виробничих працівників; витрати на утримання та експлуатацію устаткування; загальновиробничі витрати – витрати на опалення й утримання цеху та цехового обладнання, заробітну платню керівника підрозділу та допоміжних працівників; адміністративні витрати та збутові витрати.

Розрізняють бухгалтерські й економічні витрати. Бухгалтерські витрати – це здійснені фактичні виплати власникам залучених ресурсів.

Економічні витрати – це вартість усіх ресурсів, що вилучаються з інших сфер для певного виробництва ресурсів.

До економічних витрат належать:

¦ явні (бухгалтерські) витрати – грошові виплати за залучені для виробництва ресурси та заробітна плата найманих працівників, тобто витрати з оплати поставлених ресурсів, які дорівнюють бухгалтерським витратам;

¦ неявні (альтернативні) витрати – грошові доходи, які могли б бути одержані від альтернативного використання ресурсів;

¦ нормальний прибуток – мінімальна плата за утримання підприємницьких здібностей від альтернативного використання, оцінена у формі відсотка на капітал.

Нормальний прибуток – альтернативні витрати:

¦ підприємця, який витратив матеріальні засоби і трудові зусилля;

¦ інших власників, які вклали свої кошти в підприємство;

¦ власності самої фірми.

Бухгалтерський прибуток – це сукупний виторг за вирахуванням бухгалтерських (явних) витрат.

Економічний прибуток – це різниця між сукупним виторгом (валовим доходом) і економічними витратами. Він менший за бухгалтерський на величину неявних витрат і нормального прибутку.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть задачі

Задача 1

У нашому розпорядженні є такі дані про діяльність меблевої фабрики: вартість обладнання – 1,2 млн. грн.; термін служби обладнання – 10 років; витрати сировини й напівфабрикатів упродовж місяця – 125 тис. грн.; витрати електроенергії протягом місяця – 2,8 тис. грн.; заробітна плата персоналу на місяць – 100 тис. грн.; оренда приміщення впродовж року – 240 тис. грн. Обчисліть величину бухгалтерських витрат на виробництво одного меблевого гарнітура, якщо фабрика виробляє 160 гарнітурів на місяць. За якою ціною має продаватися меблевий гарнітур, щоб річний прибуток дорівнював 384 тис. грн.?

Розв’язання

1) Загальні бухгалтерські витрати:

1200/(10 – 12) (амортизаційні відрахування) + 125 тис. (вартість сировини) + 2,8 тис. (електроенергія) + 100 тис. (заробітна платня) + 240/12 (оренда за місяць) = 257,8 (тис. грн).

2) Бухгалтерські витрати на одиницю продукції:

257,8/160 = 1,611 (тис. грн.) = 1611 (грн).

3) Ціна:

1611 + 384000/(12 – 160) = 1811 (грн.).

Відповідь: бухгалтерські витрати на одиницю продукції дорівнюють 1611 грн., ціна – 1811 грн.

Задача 2

Користуючись даними задачі 1, обчисліть величину економічних витрат і економічного прибутку, якщо відомо, що власником меблевої фабрики є підприємець X, який вклав у фабрику капітал у розмірі 30 000 тис. грн. При цьому відомо, що відсоток, який банки виплачують своїм вкладникам, становить 8 % від їхніх вкладів (відсотки виплачуються щорічно); заробітна плата менеджера, яка виплачується на меблевій фабриці, куди був запрошений підприємець X, – 12 тис. грн. на місяць.

Розв’язання

1) Економічні витрати:

¦ явні витрати = бухгалтерські витрати = 257,8 (тис. грн./міс);

¦відсотки за депозит = (30000 – 0,08)/12 = 200 (тис. грн./міс);

¦ заробітна платня = 12 (тис. грн./міс).

Економічні витрати = 257,8 + 200 +12 = 469,8 (тис. грн./міс).

2) Економічний прибуток = 1,811 – 160 – 469,8 = -180,04 (тис. грн.).

Отже, з точки зору економічного прибутку підприємцю більш доцільно було б покласти гроші на депозит і працювати менеджером на іншому підприємстві.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розв’язати задачі.

Задача 1

Уявіть, що ви працюєте економістом на підприємстві. Обчисліть ціну одиниці продукції, якщо норма витрат сировини на її виготовлення становить 12 кг (за ціною 8 грн./кг); витрати на електроенергію та опалення – 1800 грн./міс; заробітна платня – 80 тис. грн./міс; амортизаційні відрахування – 48 тис. грн./міс; адміністративні та збутові витрати – 65 тис. грн./міс. Щомісячно підприємство виробляє 30 тис. шт. продукції. Прийнята норма рентабельності – 17 %. (Відповідь: 120 грн.)

Задача 2

Обчисліть кількість часу, який ви витрачаєте на навчання в школі впродовж тижня. Скільки годин на тиждень ви витрачаєте на виконання домашнього завдання? Чому дорівнюють ваші фактичні витрати часу на навчання? на які інші улюблені заняття ви могли б використовувати свій час? Скільки годин на тиждень ви витрачали б на своє хобі? Підрахуйте власні економічні витрати часу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічні витрати та їх складові: явні й неявні витрати. Зв’язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки - Плани-конспекти уроків по хімії