Експерт

Експерт (лат. expertus – досвідчений) – особа, що володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, якій слідчим органом, суддею чи судом доручено провести експертизу і за її результатами подати висновок. Фахівці державних спеціалізованих установ і відомчих служб, що проводять судові експертизи, по винні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку та атестацію як судові Е. певної спеціальності. Не можуть залучатися до виконання обов’язків судового Е. особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, а також

ті, що мають судимість. Процесуальним законодавством передбачено також інші обставини, що забороняють участь особи як Е. у судочинстві. Міністерство юстиції веде реєстр атестованих судових Е. Органи дізнання, слідчі і суди зобов’язані доручати проведення судових експертиз переважно фахівцям, внесеним до цього реєстру. Е. несе персональну відповідальність за правильність і обгрунтованість свого висновку. Незалежність Е. та правильність його висновку забезпечуються: процесуальним порядком призначення судового Е., забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручання будь-кого у проведення судової
експертизи; існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів дізнання та попереднього слідства; створенням необхідних умов для діяльності судового Е., його матеріальним та соціальним забезпеченням; кримінальною відповідальністю судового Е. за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків; можливістю призначення повторної судової експертизи; присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи (ст. ст. 4, 9, 10, 11 Закону “Про судову експертизу”). Див. також Судова експертиза.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Експерт - Довідник з правознавства