ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY

ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY

A

Above /əˈbʌv/ вище
According /əˈkɔːdɪŋ/ відповідно до

Across /əˈkrɒs/ через

Activity /ækˈtɪvɪti/ діяльність

Afford /əˈfɔːd/ мати змогу

Afternoon /ˈɑːftəˈnuːn/ день/полудень

Age /eɪʤ/ вік

Aim /eɪm/ ціль

Airman /ˈeəmən/ льотчик

Always /ˈɔːlweɪz/ завжди

Ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/ древній

Anything /ˈɛnɪθɪŋ/ що-небудь

Appear /əˈpɪə/ з’являтися

Argue /ˈɑːgjuː/ стверджувати

Attend /əˈtɛnd/ відвідувати (школу, урок тощо)

Attraction /əˈtrækʃ(ə)n/ залучення

Aunt /ɑːnt/ тітка

Awesome /ˈɔːsəm/ дивовижний

В

Babysitter /ˈbeɪbɪˌsɪtə/ няня, що доглядає за дитиною


Beef /biːf/ яловичина

Beetroot /ˈbiːtruːt/ буряк

Belt /bɛlt/ ремінь

Berry /ˈbɛri/ ягода

Besides /bɪˈsaɪdz/ крім того

Billion /ˈbɪljən/ мільярд

Biscuits /ˈbɪskɪts/ печиво

Bitter /ˈbɪtə/ запеклий

Blackberry /ˈblækbəri/ ожина

Boast /bəʊst/ хвалитися

Bottle /ˈbɒtl/ пляшка

Bread /brɛd/ хліб

Breakfast /ˈbrɛkfəst/ сніданок

Bud /bʌd/ пускати бруньки

Buttonhole /ˈbʌtnhəʊl/ петля

Burden /ˈbɜːdn/ тягар

Business /ˈbɪznɪs/ бізнес

C

Cabbage /ˈkæbɪʤ/ капуста

Carol /ˈkærəl/ колядка

Casual /ˈkæʒjʊəl/ недбалий

Cauliflower /ˈkɒlɪflaʊə/ цвітна капуста

Celebrate /ˈsɛlɪbreɪt/ святкувати

Checked /ʧɛkt/ перевірений

Cheese /ʧiːz/ сир

Chicken /ˈʧɪkɪn/ курка

Children /ˈʧɪldrən/ діти

Choice

/ʧɔɪs/ вибір

Clothes /kləʊðz/ одяг

Coast /kəʊst/ узбережжя

Coin /kɔɪn/ монета

Collar /ˈkɒlə/ комір

Collect / Kəˈlɛkt / збирати

Commemoration /kəˌmɛməˈreɪʃən/ поминання

Competition /ˌkɒmpɪˈtɪʃən/ конкуренція

Concern /kənˈsɜːn/ зацікавлення

Conservation /ˌkɒnsə(ː)ˈveɪʃən/ зберігання

Convert / ˈkɒnvɜːt / перетворювати

Cornflakes /ˈkɔːnfleɪks/ кукурудзяні пластівці

Countryside /ˈkʌntrɪˌsaɪd/ сільська місцевість

Count /kaʊnt/ рахувати

Cover /ˈkʌvə/ вкривати

Crimea/kraɪˈmɪə/ Крим

Cripple /ˈkrɪpl/ калічити

Crisps /krɪsps/ чипси

Crop /krɒp/ урожай

Crossroads /ˈkrɒsˌrəʊdz/ перехрестя

Crowd /kraʊd/ натовп

Currently /ˈkʌrəntli/ у цей час

Cute /kjuːt/ милий

Cycling /ˈsaɪklɪŋ/ велоспорт

D

Damage /ˈdæmɪʤ/ пошкодження

Dangerous /ˈdeɪnʤrəs/ небезпечний

Daughter /ˈdɔːtə/ донька

Daybook /ˈdeɪbʊk/ щоденник

Dear /dɪə/ дорогий

Decode /ˈdiːkəʊd/ розшифровувати

Decorate /ˈdɛkəreɪt/ прикрашати

Degree /dɪˈgriː/ градус

Derive /dɪˈraɪv/ похoдити

Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ руйнувати, знищувати

Display/dɪsˈpleɪ/ показувати

Divide /dɪˈvaɪd/ ділити

Dominate /ˈdɒmɪneɪt/ панувати; домінувати

Dream /driːm/ мрія

Dress /drɛs/ одягатися

Dried /draɪd/ сухий; сушений

E

E-mail /iː/-/meɪl/ електронна пошта

Earth /ɜːθ/ земля

Edit /ˈɛdɪt/ редагувати

Embroidery /ɪmˈbrɔɪdəri/ вишивка

Empty /ˈɛmpti/ порожній

Energetic /ˌɛnəˈʤɛtɪk/ енергійний

Enjoy /ɪnˈʤɔɪ/ насолоджуватися

Entertainment /ˌɛntəˈteɪnmənt/ розвага

Envy /ˈɛnvi/ заздрість

Evening /ˈiːvnɪŋ/ вечір

Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ збудливий

Excursion /ɪksˈkɜːʃən/ екскурсія

Exhibit /ɪgˈzɪbɪt/ експонат

Eyebrows /ˈaɪbraʊz/ брови

F

Fashionable /ˈfæʃnəbl/ модний

Favourite /ˈfeɪvərɪt/ улюблений

Fear /fɪə/ страх

Festive /ˈfɛstɪv/ святковий

Forecast /ˈfɔːkɑːst/ прогноз

Foreign /ˈfɒrɪn/ іноземний

Forget /fəˈgɛt/ забувати

Fulfil /fʊlˈfɪl/ здійснювати

Funny /ˈfʌni/ смішний

Furnish /ˈfɜːnɪʃ/ обробка

G

Grass /grɑːs/ трава

Greeting /ˈgriːtɪŋ/ привітання

Guitar /gɪˈtɑː/ гітара

H

Hate /heɪt/ ненавидіти

He>

Heavy /ˈhɛvi/ важкий

Homework /ˈhəʊmˌwɜːk/ домашнє завдання

Honey /ˈhʌni/ мед

Hope /həʊp/ надія

Hurt /hɜːt/ біль

Husband /ˈhʌzbənd/ чоловік

I

Immediately /ɪˈmiːdjətli/ негайно

Improve /ɪmˈpruːv/ покращувати

Influential /ˌɪnflʊˈɛnʃəl/ впливовий

Injure /ˈɪnʤə/ ранити

J

Jacket /ˈʤækɪt/ піджак

Join /ʤɔɪn/ приєднувати(ся)

К

Key /kiː/ ключ

L

Label /ˈleɪbl/ наклейка

Language /ˈlæŋgwɪʤ/ мова

Lead / Liːd / вести

Leather /ˈlɛðə/ шкіра

Leaf /liːf/ листок

Lenten /ˈlɛntən/ пісний (про їжу)

Lesson/class урок//ˈlɛsn///klɑːs/ / заняття

Level/ˈlɛvl/ рівень

Lie (lay, lain) /laɪ/ (/leɪ/, /leɪn/) лежати

Light /laɪt/ ліхтарик

Linen /ˈlɪnɪn/ полотно

Lucky /ˈlʌki/ щасливий

M

Matins /ˈmætɪnz/ ранкова служба (церковна)

Meal /miːl/ прийняття їжі; їжа

Mean /miːn/ означати

Millennium /mɪˈlɛnɪəm/ тисячоліття

Morning /ˈmɔːnɪŋ/ ранок

Mountaineering /ˌmaʊntɪˈnɪərɪŋ/ альпінізм

Mourning /ˈmɔːnɪŋ/ траур

Multiply /ˈmʌltɪplaɪ/ помножити

Mushroom /ˈmʌʃrʊm/ гриб

N

Nasty /ˈnɑːsti/ неприємний

National /ˈnæʃənl/ 1) народний, національний; 2) державний

Neighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ сусідство

Nephew /ˈnɛvju(ː)/ племінник

Newspaper /ˈnjuːzˌpeɪpə/ газета

Nowadays /ˈnaʊədeɪz/ у наш час, тепер

Nut /nʌt/ горіх

О

Oar /ɔː/ весло

Occupation /ˌɒkjʊˈpeɪʃən/ заняття

Offer /ˈɒfə/ пропонувати

Often / ˈɒf(ə)n / часто

Overcome /ˌəʊvəˈkʌm/ перемагати

Overwhelm /ˌəʊvəˈwɛlm/ 1) пригнічувати; 2) затоплювати

P

Pattern /ˈpætən/ візерунок

Pavement /ˈpeɪvmənt/ тротуар

Peanut /ˈpiːnʌt/ арахіс

Pea /piː/ горох

Pear /peə/ груша

Perform /pəˈfɔːm/ виконувати, здійснювати

Picturesque /ˌpɪkʧəˈrɛsk/ мальовничий

Pineapple /ˈpaɪnˌæpl/ ананас

Plain /pleɪn/ одноколірний

Planet /ˈplænɪt/ планета

Plate /pleɪt/ тарілка

Polian полянський (поляни – східнослов’янське плем’я)

Pollution /pəˈluːʃən/ забруднення

Pork /pɔːk/ свинина

Porridge /ˈpɒrɪʤ/ каша

Potter /ˈpɒtə/ гончар

Pour /pɔː/ наливати

Prefer /priˈfɜː/ надавати перевагу

Preposition /ˌprɛpəˈzɪʃən/ прийменник

Print /prɪnt/ друк

Proclaim /prəˈkleɪm/ проголошувати

Provision /prəˈvɪʒən/ продукти харчування

Prune /pruːn/ чорнослив

Ps>

Pure /pjʊə/ чистий

Q

Quality /ˈkwɒlɪti/ якість

Quiet /ˈkwaɪət/ спокійний

R

Raisin /ˈreɪzn/ родзинка

Rank /ræŋk/ ряд, шеренга

Raspberry /ˈrɑːzbəri/ малина

Record / ˈrɛkɔːd / записувати

Register /ˈrɛʤɪstə/ показувати (про прилад); реєструвати

Relative /ˈrɛlətɪv/ / родич

Reliable /rɪˈlaɪəbl / надійний

Relief /rɪˈliːf/ полегшення

Remember /rɪˈmɛmbə/ запам’ятовувати

Research /rɪˈsɜːʧ/ дослідження

Response /rɪsˈpɒns/ відповідь

Responsible /rɪsˈpɒnsəbl/ відповідальний

Ripe /raɪp/ стиглий

Roastbeef roastbeef ростбіф

Rob /rɒb/ грабувати

Roundabout /ˈraʊndəbaʊt/ карусель

Rowing / ˈrəʊɪŋ / гребля

S

Sailor /ˈseɪlə/ моряк

Sausage /ˈsɒsɪʤ/ ковбаса, сосиска

Save /seɪv/ зберігати

Science /ˈsaɪəns/ наука

Screw /skruː/ крутити, закручувати

Secure /sɪˈkjʊə/ спокійний, безпечний

Seed /siːd/ насіння

Seize /siːz/ хапати

Separate / ˈsɛprɪt / окремий

Share /ʃeə/ частка

Silence /ˈsaɪləns/ тиша

Sign /saɪn/ знак

Size /saɪz/ розмір

Slave /sleɪv/ раб

Sleeve /sliːv/ рукав

Slide /slaɪd/ слайд

Smart /smɑːt/ розумний

Smile /smaɪl/ посмішка

Smoke /sməʊk/ дим

Sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ інколи

Soul /səʊl/ душа

Sound /saʊnd/ звучати

Sneakers /ˈsniːkəz/ кросівки

Spear /spɪə/ спис

Spinner /ˈspɪnə/ пряля

Spoil /spɔːɪl/ псувати

Starve /stɑːv/ голодувати

Step /stɛp/ ступати

Storey /ˈstɔːri/ поверх

Straight /streɪt/ прямо

Stream /striːm/ потік, струмок

Stretch /strɛʧ/ протяг

Striped /straɪpt/ смугастий

Subject / ˈsʌbʤɪkt / предмет

Subtract /səbˈtrækt/ віднімати

Suit /sjuːt/ костюм

Suitable /ˈsjuːtəbl/ підхожий

Support /səˈpɔːt/ підтримка

Sweater /ˈswɛtə/ светр

T

Tap /tæp/ кран

Taste /teɪst/ смак

Tea /tiː/ чай

Team /tiːm/ команда

Temper /ˈtɛmpə/ характер

Tent /tɛnt/ намет

Thing /θɪŋ/ річ

Throughout /θru(ː)ˈaʊt/ усюди

Timetable /ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/ розклад

Toast /təʊst/ грінка

Too /tuː/ надто; також

Train /treɪn/ поїзд

Travel /ˈtrævl/ їхати; подорожувати

Tribute /ˈtrɪbjuːt/ данина

Trip /trɪp/ поїздка

T-shirt /ˈtiːʃɜːt/ футболка, теніска

Tummy /ˈtʌmi/ животик

U

Uncle /ˈʌŋkl/ дядько

Unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ незвичайний; дивний

Usually /ˈjuːʒʊəli/ зазвичай

V

Variety /vəˈraɪəti/ різноманітність

Vary /ˈveəri/ відрізнятися

W

Warrior /ˈwɒrɪə/ боєць

Wear (wore, worn) /weə/ носити, бути вдягненим у щось

Weekday /ˈwiːkdeɪ/ робочий день

Wheat /wiːt/ пшениця

Wish /wɪʃ/ бажати

Wood /wʊd/ ліс

World /wɜːld/ світ, всесвіт

Wreath /riːθ/ вінок

Y

Yesterday /ˈjɛstədeɪ/ учора

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY - Англійська мова