Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку

УРОК 31

Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку

Мета уроку: визначити роль і значення маркетингового дослідження, його головні етапи; розкрити сутність сегментування ринку; визначити критерії проведення сегментації ринку. Основні поняття: маркетингове дослідження, сегментація, критерії сегментації.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть тестові завдання

1. “Маркетинг-мікс”,

або важелі маркетингового впливу на ринок,- це:

А) товарна політика;

Б) цінова політика;

В) визначення каналів збуту;

Г) політика стимулювання збуту та реклама;

Д) кошторис витрат на маркетингову діяльність;

Е) кадрова політика;

Ж) правильними є всі перелічені відповіді.

2. З перелічених елементів виберіть той, що є інструментом маркетингу:

А) реклама на ринку;

Б) цінова політика;

В) політика розподілу продукту;

Г) організація виставки товарів.

3. Маркетинг – це:

А) виробляти те, що потрібно споживачу і найкраще продається;

Б) продавати те, що вже вироблено, без урахування

думки споживача.

4. Головні цілі маркетингової діяльності:

А) одержання прибутків;

Б) завоювання, утримання та розширення частки на ринку;

В) задоволення потреб споживачів;

Г) розширення обсягів продажів;

Д) одержання перемоги в конкурентній боротьбі;

Е) банкрутство конкурентів;

Ж) правильними є всі перелічені відповіді.

5. До комплексу маркетингу належать:

А) продукт;

Б) ціна;

В) канали розподілу продукції;

Г) маркетингові комунікації;

Д) інформація про ринок;

Е) поведінка споживачів;

Ж) цілі організації.

6. Укажіть головні характеристики товару в системі маркетингу:

А) споживчі властивості;

Б) відмітні особливості;

В) сприйняття товару споживачем;

Г) усі перелічені характеристики.

7. Максимальна ціна товару визначається:

А) величиною попиту на товар;

Б) максимальними претензіями на прибуток, що існують у певній галузі виробництва;

В) цінами конкурентів на аналогічний товар;

Г) найвищим рівнем сукупних витрат.

8. Мінімальна ціна товару визначається:

А) ємністю ринку товару;

Б) рівнем сукупних витрат фірми;

В) коефіцієнтом еластичності попиту;

Г) рівнем змінних витрат.

Відповіді: 1 – а-г; 2 – а-г; 3 – а; 4 – а-д; 5 – а-г; 6 – г; 7 – а; 8 – г.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Мета маркетингу – зробити зусилля зі збуту непотрібними. Його мета – так добре пізнати і зрозуміти клієнта, щоб товар або послуга точно підходили останньому й продавали себе самі.

П. Дракер

Дійсно, лише після того як дізнаємось, який саме товар потрібен споживачу і який користуватиметься попитом, ми маємо розпочинати його виробництво. Для цього потрібно провести дослідження ринку й виявити його особливості.

IV. Вивчення нового матеріалу

Метою маркетингового вивчення ринку є його цілеспрямоване регулювання. Процес маркетингового дослідження складається з таких етапів.

1. Визначення проблеми й мети дослідження.

2. Визначення об’єкту дослідження.

3. розроблення плану дослідження.

4. Збирання інформації.

5. Представлення результатів та висновків.

Висновки мають містити інформацію про ринок (ємність, тенденції та перспективи розвитку), конкурентів, споживачів, рівень цін, а також про внутрішній потенціал підприємства.

Для вибору цільового ринку та особливостей маркетингового впливу на споживачів важливе значення має сегментування.

Сегментація (сегментування) – це процес поділу ринку на групи споживачів за заздалегідь визначеними ознаками.

Сегмент ринку – це однорідна сукупність споживачів, що однаково реагують на товар і маркетингові заходи.

Критерії сегментування споживчого ринку

Критерій

Параметри для сегментування

Географічний

Регіон

Область

Район

Розмір міста або населеного пункту

Густота

Клімат

Соціально-демографічний

Вік

Стать

Розмір сім’ї

Склад сім’ї

Життєвий цикл сім’ї

Рівень доходів на місяць

Рід занять

Освіта

Релігія

Національність

Міграційні особливості

Поведінковий

Регулярність покупок

Корисність покупки

Статус користувача

Ступінь використання

Прихильність марці

Готовність до купівлі

Психографічний

Соціальний клас

Стиль життя

Тип особистості

Моральні цінності

Залежно від результатів сегментування підприємство використовуватиме певний вид маркетингу – диференційований (для кожного окремого сегменту) або недиференційований (маркетингова діяльність підприємства не відрізняється на різних сегментах). Спробуйте навести приклади диференційованого та недиференційованого маркетингу. Для яких сегментів ринку доцільно застосовувати той чи інший вид маркетингу?

V. Закріплення знань і вмінь учнів

1. Здійсніть сегментування запропонованих нижче ринків:

1) кондитерський;

2) хутряного одягу;

3) автомобілів.

2. Розв’яжіть тестові завдання.

1. Сегментація – це:

А) діяльність із класифікації можливих споживачів відповідно до якісних особливостей їхнього попиту;

Б) визначення місця для свого товару серед аналогів;

В) стратегія вибіркового проникнення на ринок;

Г) поділ споживачів на однорідні групи;

Д) поділ ринку на окремі частини.

2. Керівництво компанії прийняло рішення перейти від сегментації на базі демографічних критеріїв до сегментації на грунті психографічних критеріїв. У цьому випадку компанії слід використовувати такі критерії:

А) особистісні характеристики;

Б) приналежність до певного суспільного класу;

В) територіальні особливості;

Г) стать;

Д) мотиви;

Е) стиль життя.

3. Цільовий сегмент ринку – це сегмент:

А) найбільш однорідний;

Б) з найбільшою масою прибутку і найменшою конкуренцією;

В) найбільш відповідний можливостям організації та особливостям розвитку ринку;

Г) який має недоступні для інших канали збуту;

Д) з найбільшими розмірами й темпами зростання.

4. Для сегментації споживчих ринків використовуються критерії:

А) психографічні;

Б) політико-правові;

В) географічні;

Г) демографічні;

Д) поведінкові.

5. Вибір нового сегмента за демографічним принципом передбачає використання ознак:

А) тип особистості;

Б) вік та етапи життєвого циклу сім’ї;

В) суспільний клас;

Г) спосіб життя;

Д) стать.

6. Умовою ефективності сегментації є:

А) істотний розмір підприємства;

Б) вимірність сегмента, його доступність і вигідність;

В) застосування статистичних методів групування;

Г) застосування маркетингових досліджень для розроблення стратегії.

Відповіді: 1 – а; 2 – б, д; 3 – в; 4 – а, в-д; 5 – б, д; 6 – б.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Підготувати інформаційне повідомлення про відмінності між польовими та кабінетними дослідженнями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку - Плани-конспекти уроків по хімії