ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ – наука, яка досліджує параметри соціальної структури народів (у етнічному, а не політ, значенні терміна), вагомі явища культури різних етносів, взаємообумовленість змін у культурі, зокрема, у мові, побуті, етнічних орієнтаціях, закономірності й особливості міжетнічних взаємин. Одним із головних завдань Е. є з’ясування механізму відтворення етнічних явищ, їхньої взаємодії з сусп. явищами того чи іншого соціального організму. Е. як окрема галузь соціол. знань почала формуватися

у 20 – 30-х рр. XX ст. у Німеччині та США. На території колишнього СРСР вона виокремлюється в 60 – 70-х рр., що пов’язано з усвідомленням необхідності адекватного проникнення у сутність сусп. явищ, зміст яких значною мірою визначався етнічною специфікою країни чи її окремих регіонів.

В Україні Е. як наука формується, починаючи з кінця 80-х рр. й зосереджує увагу на дослідженнях поліетнічного характеру укр. суспільства, статусу укр. етносу й етнічних меншин, процесів у їхньому середовищі та їхньої взаємодії. Основними наук, осередками, в яких формуються теорет. засади Е. та здійснюються етносоціол. дослідження,

є Центр етносоціол. та етнополіт. досліджень Ін-ту соціології HAH України, відділ етносоціології Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського HAH України, відділ у Ін-ті філос. HAH України. У Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка та у Міжнар. Соломоновому ун-ті (м. Київ) читається спецкурс “Етносоціологія”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ - Довідник з соціології