ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Розділ 6

РОЗРАХУНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

6.5. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прибуток від операційної діяльності в загальному вигляді залежить від впливу таких факторів, як зміна обсягу реалізації; структури продукції; відпускних цін на реалізовану продукцію; цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на електроенергію і перевезення; рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів.

Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від операційної

діяльності.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку (АР) від операційної діяльності:

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де Р1 – прибуток звітного року;

Р0 – прибуток попереднього року.

Таблиця 6.1

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Показник

За минулий період, тис. грн.

За звітний період, тис. грн.

У відсотках до базисного значення

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів

286780

295453

103

Собівартість реалізованої

продукції

189253

191714

101

Валовий прибуток

97527

103739

106

Адміністративні витрати

24871

25123

101

Витрати на збут

12547

13111

104

Інші операційні витрати

1589

1478

93

Інші операційні доходи

1547

548

35

Фінансові результати від операційної діяльності

60067

64575

107

Дохід від участі в капіталі

148

324

219

Інші фінансові доходи

333

252

76

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

60548

65151

108

Податок на прибуток від звичайної діяльності

18542

19578

106

Чистий прибуток

42006

45573

108

2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (АР1):

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де Np1 = ∑ p1q1 – реалізація у звітному році в цінах звітного року (р – ціна виробу; q – кількість виробів);

Np1,0 = ∑ p0q1 – реалізація у звітному році в цінах попереднього року.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі реалізованої продукції (∆Р2) :

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де Р0 – прибуток попереднього року;

К1 – коефіцієнт збільшення обсягу реалізації продукції; К1 = =S1,0/S0,

Де S1,0 – фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції за звітний період у цінах і тарифах попереднього періоду;

S0 – витрати на виробництво і реалізацію продукції попереднього року.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, зумовлених змінами в структурі продукції (∆Р3):

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де До2 – коефіцієнт збільшення обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами;

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де N1,0 – реалізація у звітному періоді за цінами попереднього періоду;

N0 – реалізація у попередньому періоді.

5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (∆Р4):

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де S1,0 – собівартість реалізованої продукції звітного періоду в цінах і умовах попереднього періоду;

S1 – фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних змін у складі продукції (∆Р5):

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де V1,0 – обсяги реалізації продукції у звітному періоді за цінами попереднього періоду;

V0 – виручка від реалізації продукції за попередній період.

Окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку визначається вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (∆Р6), а також економії, викликаної непередбачуваними факторами господарської діяльності (∆Р7). Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від операційної діяльності за звітний період, що виражається такою формулою:

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Або

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Де ∆Р – загальна зміна прибутку;

∆Рі – зміна прибутку за рахунок і-го фактора.

У табл. 6.2 наводяться вихідні дані і цифровий приклад факторного аналізу прибутку від операційної діяльності.

Визначимо ступінь впливу на прибуток кожного з факторів.

А. Зміна відпускних цін на продукцію. Розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції в діючих цінах і реалізацією у звітному році в цінах базисного року. У нашому прикладі вона дорівнює 31853 тис. грн. (243853-212000) (див. табл. 6.2.).

Таблиця 6.2

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на прибуток підприємства

За базисом, тис. грн.

За базисом на фактично реалізовану продукцію, тис. грн.

Фактичні дані згідно зі звітом, тис. грн.

Фактичні дані з коригуван-ням на зміну цін та ін., тис. грн.

Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства

158017

212000

243853

212000

Витрати на виробництво та реалізацію продукції

125312

151682

171434

151524

Прибуток від реалізації

32705

60318

72419

60476

Додатковий прибуток (31853 тис. грн..) отримано переважно внаслідок інфляції. Аналіз даних бухгалтерського обліку покаже причини і величину завищення цін у кожному конкретному випадку.

Б. Зміна цін на матеріали, тарифів на енергію і перевезення, тарифних ставок (окладів) оплати праці. Для цього використовують дані про собівартість продукції. У наведеному прикладі ціни на матеріали, тарифи на енергію і транспортування були підвищені на 10000 тис. грн., оплата праці – на 9910 тис. грн., що зумовило зниження прибутку на 19910 тис. грн.

В. Збільшення обсягу продукції в оцінці за базисною повною собівартістю (власне обсягу продукції). Розраховують коефіцієнт збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю. У нашому прикладі він дорівнює

1,210435 (151682 : 125312).

Потім коригують базисний прибуток і віднімають від нього базисну величину прибутку: 32705 ∙ 1,210435 – 32705 = 6882 тис. грн.

Г. Збільшення обсягу продукції за рахунок структурних змін у складі продукції. Підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю.

Результат розрахунку:

32705 (212000 : 158017) – (151682 : 125312) = 4287 тис. грн.

Д. Зменшення витрат на 1 грн. продукції. Дорівнює різниці між базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, обчисленою з урахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси і причин, пов’язаних з порушеннями господарської дисципліни. У нашому прикладі цей вплив становить 158 тис. грн. (151682 – 151524) (див. табл. 6.2).

Е. Зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Обчислюється порівнянням базисної повної собівартості, скоригованої на коефіцієнт збільшення обсягу продукції, з базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції:

125312 ∙ 1,341628 – 151682 = 16444 тис. грн.

Загальне відхилення з прибутку становить 39714 тис. грн. (7241932705), що відповідає сумі факторних впливів.

Результати розрахунків подано за результатами впливу факторів на прибуток від реалізації продукції.

Показник Сума, тис. грн.

Відхилення прибутку – разом 39714

В тому числі за рахунок факторів:

Зміни цін на продукцію 31853

Зміни цін на матеріали і тарифів -19910

Зміни обсягу продукції 6882

Зміни структури продукції 4287

Зміни рівня витрат 158

Зміни структури витрат 16444

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Довідник з економіки