Фінансове право

Фінансове право – сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі фінансової діяльності. Предмет Ф. п. в. Україні – відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі і використанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національного доходу країни і необхідні для функціонування держави. Методом фінансово-правового регулювання (тобто суб’єктивного впливу держави на суб’єкти фінансових відносин) є метод владних приписів. Основні джерела Ф. п. в Україні – Конституція України,

акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Національного банку, органів місцевого самоврядування. Ф. п. України складається з правових норм, які регулюють тільки фінансові відносини, визначають права й обов’язки суб’єктів, передбачають відповідальність за невиконання приписів держави. Фінансово-правові норми взаємопов’язані, єдині за природою і диференціюються у розділи та інститути залежно від змісту відносин, які вони регулюють. Ф. п. регулює відносини в галузі бюджету, доходів, податків, видатків, бюджетного фінансування, державного, майнового й особистого страхування,
банківського кредитування і розрахунків, фінансового контролю і грошового обігу. Фінансові відносини існують тільки у формі фінансових правовідносин. Фінансові правовідносини – це юридична форма закріплення економічних відносин. Вони мають специфічні риси, головні з яких: а) одним із суб’єктів у них виступає держава, яка бере участь безпосередньо або через уповноважені нею фінансові чи кредитні органи; б) об’єктом відносин є кошти або грошові зобов’язання у зв’язку з формуванням, розподілом або використанням централізованих чи децентралізованих фондів коштів; в) виникнення, зміна або припинення їх обумовлюється законом або іншим нормативним актом, яким визначаються права й обов’язки суб’єктів. Розрізняють процесуальні й матеріальні фінансові правовідносини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фінансове право - Довідник з правознавства