ФОКУС – ГРУПОВА ДИНАМІКА

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ФОКУС – ГРУПОВА ДИНАМІКА – термін, що описує процес розвитку фокус-групової дискусії. Розвиток дискусії має змістовний і рольовий аспекти. Змістовний аспект пов’язаний з тим, що фокус – групові інтерв’ю зазвичай присвячені дослідженню однієї проблеми, обговорення якої відбувається від заг. до більш конкретних питань з поступовим розширенням кількості сторін об’єкта, котрі розглядаються. Подібне обговорення часто завершується тим, що респонденти створюють синтетичні моделі

об’єкта. Рольовий аспект розвитку дискусії пов’язаний з особливостями рольової структури фокус – групи. Її відмітними ознаками є, по-перше, гнучкість перерозподілу функцій, а по-друге, те, що вона спонтанно створюється групою, а не задається заздалегідь дослідником.

Вже при обговоренні перших питань у групі встановлюється певна ієрархія: хтось відіграє роль генератора ідей, хтось – систематизатора і т. д. Але одночасно з дим у групі є респонденти, які несвідомо або свідомо виконують деструктивну функцію: вони розхитують існуючу ієрархію зсередини. Модератор уловлює цю тенденцію та заохочує її актуалізацію.

Напр., на поч. обговорення наступного питання або блоку питань він надає змогу висловитись першими тим учасникам, котрі раніше завершували обговорення, або тим, хто симулює його. Внутрішньо-групова структура набуває гнучкості, яка сприяє розкриттю потенціалу всіх без винятку респондентів, причому жоден учасник не домінує над групою. Подібна логіка розвитку рольової структури, а також відсутність у фокус – групі сталої системи групових норм сприяють нейтралізації феномена групового тиску.

Важливою особливістю Ф. – г. д. є те, що в ній немає елемента прийняття рішення щодо проблеми, яка досліджується. Мета дискусії полягає не в прийнятті рішення, а у всебічному розгляді об’єкта крізь призму індивідуального досвіду, настанов та очікувань респондентів. Те, що учасники незнайомі один з одним, заохочування найрізноманітніших т. з., акцентування уваги на особистісних та інтерсуб’єктивних підвалинах думок людей (запитання “чому?”) суттєво допомагають вирішити це завдання. Можливі два типи розгляду об’єкта у фокус – групі: рефлексивне піднесення та обговорення зі шаблеподібним темпоритмом. У першому випадку фокус – групове інтерв’ю нагадує процедуру “мозкового штурму”, коли головна увага приділяється висуненню ідей, а не їх обговоренню. У другому випадку – після висунення ідей має місце період осмислення, потім знову якісний стрибок у ракурсі нових ідей з певним часом на їх уточнення – обгрунтування і т. д. Обидва різновиди дискусії можуть бути досить плідними; значення першого з них особливо відчутне, якщо така дискусія відбулась на поч. або наприкінці серії фокус – групових інтерв’ю.

Значним є вплив численності групи та характеру внутрішньо-групової комунікації (“зірка”, “кільце”, “сітка”) на Ф. г. д. Невеликі групи (6-8 чол.) передбачають участь кожного з учасників в обговоренні всіх без винятку питань. У великих групах (10 – 12 чол.) більша ймовірність “соціальної бездіяльності” окремих респондентів, однак саме в таких групах спостерігається швидше подолання конфліктних ситуацій: виникнення конструктивної дискусії. Щодо впливу особливостей внутрішньо-групової комунікації, то тут є пряма залежність між кількістю лідерів, котрі опосередковують своєю діяльністю взаємодію в групі, та повнотою аналізу об’єкта. Групи, в яких встановилась сіткова структура комунікації, тобто групи, в яких виділились декілька респондентів – медіаторів, схильні до більш комплексного обговорення об’єкта, аніж групи з зіркоподібною структурою (один лідер); останні у свою чергу переважають за ступенем всебічності аналізу групи з кільцевою структурою, в яких комунікація відбувається без відвертих лідерів, котрі виконують функцію організатора.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФОКУС – ГРУПОВА ДИНАМІКА - Довідник з соціології