ФОНЕТИКА ТА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 58. ФОНЕТИКА ТА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

461 І. Прочитайте виразно текст уголос, дотримуючись орфоепічних правил. Що переважає в ньому; опис чи розповідь? Обгрунтуйте свою думку.

ЛІТО ПРИЙШЛО

Скажіть, ви не знаєте, чому це небо стало таке синє-синє, а хмарки в ньому пливуть такі біленькі-біленькі? Чому так раненько прокидається сонечко, а коли настає йому час іти на спочинок, то ніяк не хоче лягати у свою колиску? Чому в нічному небі так мерехтять зорі, а місяць так пильно розглядає себе

в тихому дзеркалі ставочка?

ФОНЕТИКА ТА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

Віллон Н. Дивлячись у нічне небо

Чому крізь густу стіну хлібів так ласкаво всміхаються сині очі волошок? Чому важкий сердитий джміль так низько хилить до землі солодку голівку конюшини?

Чому?

Літо прийшло! (Ю. Старостенко)

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть слова з вивченими орфограмами, обгрунтуйте написання.

2. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Назвіть у них букви та вимовте звуки.

3. Знайдіть три слова, у яких звуків менше, ніж букв.

4. Знайдіть по два слова з двома: а) м’якими звуками; б) дзвінкими звуками;

В)

глухими звуками.

5. Знайдіть щонайменше два слова, за вимови яких приголосні уподібнюються.

6. Знайдіть щонайменше три слова, які можна змінити або до яких можна дібрати спільнокореневі слова так, щоб відбулося чергування звуків.

7. Поясніть доцільність чергування у – в, і – й.

8. Виконайте фонетичний розбір слова джміль.

462 Поміркуйте, одним чи двома звуками розрізняються слова в кожній з пар. Назвіть цей звук (ці звуки).

Сила – сіла, дим – дім, рис – ріс, бик – бік, злива – слива.

463 Запишіть слова фонетичною транскрипцією. За вимови яких з них приголосні уподібнюються? Прочитайте слова вголос дотримуючись орфоепічних правил.

Вогкий, кігті, сережка, донечці, солодкий, просьба, боротьба, на стежці, зшити.

464 Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограми.

В(е, и)сняний, кр(е, и)ничний, л(е, и)монний, ч(е, и)решенька, бері(з, с)ка, кі(г, х)ті, соло(д, т)кий, сте(ж, ш)ка, шви(д, т)- кий, проїз(д)ний, контрастний, криничен(ь)ці, тон(ь)шого, сіл(л)ю, від(д)ілити, радіст(т)ю, між(‘)ярусний, тьм(‘)яний.

465Спишіть слова іншомовного походження, розкриваючи дужки. Поясніть написання.

Браз(и, і)лія, Атлант(и, і)да, д(и, і)плом, ген(и, і)альний, піц(ц)а, тон(н)а, Гол(л)андія, ван(н)а, Растрел(л)і, ап(п)арат, Марок(к)о, груп(п)а, ін(‘)єкція, м(‘)юзикл, комп(‘)ютер, кан(ь)йон, ател(ь)є, міл(ь)ярд, бул(ь)йон.

466 Попрацюйте в парах. Доберіть кожен окремо по 5-7 слів на вивчені орфограми. Продиктуйте ці слова однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

467 І. Прочитайте прислів я і поясніть, як ви їх розумієте. Спишіть, розкриваючи дужки.

1. Хто багато обіцяє, той рі(д, т)ко слова дотримує. 2. В(е, и)селий гість – сім(‘)ї радість. 3. Лагідний язик може тя(ж, ш)ко вдарити. 4. Знай біл(ь)ше, а говори мен(ь)ше. 5. Під л(е, и)жачий камінь вода не т(е, и)че.

II. Підкресліть граматичні основи.

468 Життєва ситуація. Уявіть, що на канікулах ви поїхали на відпочинок.

Напишіть у зошиті текст електронного листа другу (подрузі) з коротким повідомленням про своє місцеперебування, погодні умови тощо. Підкресліть вивчені орфограми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФОНЕТИКА ТА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ - Українська мова