Фонетика та орфографія

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§3. Фонетика та орфографія

1. Чим відрізняються звуки від букв?

2. Скільки голосних звуків в українській мові?

3. Розкажіть про звукове значення букв я, ю, є, ї.

4. Скільки приголосних звуків в українській мові?

5. Пригадайте абетку української мови.

27. Прочитайте уривок із вірша Володимира Сосюри. Назвіть звуки і букви у виділених словах.

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди.

В. Сосюра

28. Прочитайте вірш

Андрія Малишка. Виконайте звуковий запис виділених слів.

Блакитна осінь сяє в берегах,

І помідори спіють, як пожари;

Буй-тури вітру мчаться на лугах,

Рогами заплітаючися в хмари.

Хмеліє мед у вуликах сухих,

Бджола бринить, як промінь, віковічно,

І плід, мов серце яблунь молодих,

У груди саду гупає ритмічно.

А. Малишко

ЧОРНИЙ РОЗМІР

Послідовність фонетичного розбору слова

1. Зробіть звуковий запис слова.

2. Поділіть слово на склади, дайте їм характеристику.

3. Дайте характеристику звукам:

А) голосні – наголошені чи ненаголошені;

Б) приголосні – дзвінкі чи глухі;

тверді, м’які чи пом’якшені.

Зразок усного розбору

У слові осінь два склади. Перший склад [о] – відкритий, наголошений; другий склад [с’ін’] – закритий, ненаголошений.

Перша буква позначає звук [о] – голосний, наголошений; друга буква позначає звук [с’] – приголосний, глухий, м’який; третя буква позначає звук [і] – голосний, ненаголошений; четверта буква позначає звук [н’] – приголосний, дзвінкий, м’який; п’ята буква ь звукового значення не має.

У слові 5 букв, 4 звуки.

Зразок письмового розбору

Осінь [о/с’ін’] – 2 склади; перший склад – відкр., нагол.; другий склад – закр., ненагол.

О – [о] – голоси., нагол.;

С – [с’] – пригол., глухий, м’який;

І – [і] – голоси., ненагол.;

Н – [н’] – пригол., дзвінкий, м’який;

5 букв, 4 звуки.

29. Спишіть текст. Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування (Панас Мирний).

30. Запишіть слова за алфавітом.

Зять, сховок, хмиз, астрономія, боротьба, кузня, іграшка, єдність, сіль, школяр, холод, футбол, гвинт, голка, удав, доля, острів, блок.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться вислів Максима Горького.

1. Як перевірити ненаголошені голосні у коренях слів?

2. Коли пишеться м’який знак?

3. Сформулюйте правила вживання апострофа.

4. Пригадайте правила правопису слів іншомовного походження: букви и, і; подвоєні букви.

31. Спишіть текст, вставляючи потрібні букви.

Будинок школи, єдиний на селище двопов..рховий, в..сочить між темної зел..ні парку, далеко вд..вляється в степ своїми великими вікнами. Як вулик, гуде вона взимку, цілу в..сну шкільне подвір’я повниться д..тячим галасом.

А потім настає той день, коли для старшокласників дзвінок лунає востаннє (За О. Гончаром).

32. Подані слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленим е; б) зі вставленим и.

Велетенський, укр..вати, стр..міти, січ..нь, в..делка, індивідуальний, ел..гантний, Йосипівна, чайн..к, д..кларація, ож..ледь, а6р..кос, бухгалтер, р..ферат, св..стіти, ел..мент.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів складеться прислів’я.

33. Спишіть слова, вставляючи, де треба, апостроф.

Лук..ян, цв..ях, п..ятниця, ім..я, св..ято, від..їзд, м..ята, звір..ячий, під..йомник, п..єса, пір..я, торф..яний, В..ячеслав, бур..ян, дерев..яний, без..ядерний, солов..ї, від..їжджати, слов..янський, мавп..ячий, різьб..яр, з..юрбитися.

34. Вставте, де треба, м’який знак і запишіть слова у два стовпчики: а) з м’яким знаком; б) без м’якого знака.

Ансамбл.., одягнеш..ся, корін..ці, батал..йон, облич.., промін..чик, вуз..кий, кін..ський, скрин..ка, пал..ма, різ..блення, управлін..ня, стіл..ці, класич..ний, тон..ший, крил..ця, бджіл..ці, гуцульський, дивуєш..ся, здивуют..ся.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться початок прислів’я: “… дають”.

35. І. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть орфограми в словах іншомовного походження.

Легенды о фантастической выносливости верблюдов далеки от действительности. На хороших пастбищах животные могут неделями оставаться без воды. Одногорбый африканский верблюд может обходиться без воды максимум 5 дней. Во время привалов в “цистерны” желудков животных вливается до 100 литров воды. Ноша верблюда обычно составляет 100-150 килограммов. С грузом он может пройти за день до 100 километров (3 календаря).

Выносливость – витривалість способен – здатен

Действительность – дійсність желудок – шлунок

Пастбище – пасовище составляет – складає

Фонетика та орфографія

Одногорбий африканський верблюд

II. Розгляньте фотоілюстрацію. Усно опишіть африканського верблюда, вживаючи вислови з тексту.

36. Спишіть речення, вставляючи в словах іншомовного походження и та і.

1. Пишна магнол..я до к..пар..са стрункого схиляється. 2. Час летів, і пройшли над Єг..птом віки незчисленні (З те. Лесі Українки). 3. Електр..ки не було не тільки в нашій квартирі, але й у всьому будинку. 4. Ми стали боротися з порушниками д..сц..пл..ни (3 тв. І. Микитенка). 5. Нарц..си сповіщають про прихід тепла, а хр..зантеми – про його відхід (Ю. Смолин).

37. Прочитайте пари слів, порівнюючи їхнє написання в російській і українській мовах. З трьома словами складіть речення.

Группа – група, металл – метал, шоссе – шосе, баллон – балон, пресса – преса, грипп – грип, коллега – колега, тонна – тонна, ванна – ванна.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

ЛУГАНСЬК

– – –

Луганщина – світанок України,

Земля життя мого й життя моїх батьків,

Державо юності, у світі ти єдина

У плахті із лісів, полів і нив.

Г. Гайворонська

Ось ми на сході нашої держави. У вірші Ганни Гайворонської Луганщину названо світанком України, бо саме тут розпочинається день у нашій країні.

Фонетика та орфографія

Світанок над озером на Луганщині

Луганськ виник наприкінці вісімнадцятого століття. Тоді біля села Кам’яний Брід, що розкинулося на схилі високого пагорба над річкою Луганкою, було закладено перший в Україні ливарний завод. Одночасно із заводом з’явилося селище, яке й започаткувало місто (За Г. Довнаром).

1. Поясніть уживання великої літери в тексті.

2. Що вам відомо про Луганщину? Чим славний цей край?

3. Чому Луганщину називають світанком України? Використовуючи фотоілюстрацію, усно опишіть світанок.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фонетика та орфографія - Українська мова