Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

УРОК № 19

Тема. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

Мета уроку: закріпити знання учнів про означення поняття нулів функції, проміжків знакосталості, функції, що зростає або спадає на проміжку, а також про способи відшукання названих характеристик функції у випадках, якщо функція задана графічно або аналітично. Закріпити вміння учнів виконувати дії для знаходження названих властивостей функцій. За допомогою вивчених означень та вироблених умінь дослідити відомі учням елементарні

функції на предмет проміжків зростання та спадання.

Тип уроку: закріплення знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект № 13.

Хід уроку

I. Організаційний етап

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірку виконання письмових вправ можна, як і на попередньому уроці, провести у формі само – або взаємоперевірки за зразком.

Засвоєння теоретичного матеріалу попереднього уроку можна перевірити під час фронтальної бесіди або виконання тестових завдань (див. нижче).

Тестові завдання

1. Функція y = f(x)

зростаюча, якщо:

А) х2 > х1;

Б) у2 > у1;

В) при х2 > х1 f(x2) < f(x1);

Г) при х2 > х1 f(x2) > f(x1).

2. Функція y = f(x) спадна, якщо:

А) х2 < х1;

Б) f(x2) < f(xl);

В) при х2 < х1 f(x2) < f(xl);

Г) при х2 > х1 f(x2) < f(x1).

3. Якщо відомо, що f(3) = 0, то:

А) х = 3 є нулем функції у = f(x);

Б) у = 3 є нулем функції y = f(x);

В) х = 0 – це нуль функції у = f(x);

Г) функція y = f(x) має нулі.

III. Формулювання мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Після перевірки виконання домашнього завдання (як письмових вправ, так і усної його частини) та корекції можливих помилок учні усвідомлюють необхідність подальшої роботи із закріплення як знань, так і вмінь, які були сформовані на попередньому уроці.

Крім того вчитель може спрямувати увагу учнів на питання про дослідження відомих їм із курсу 7 і 8 класів функцій на предмет проміжків зростання й спадання та інших властивостей. Таким чином, учитель виділяє два основні напрямки роботи учнів на уроці, тобто формулює основні завдання на урок:

1) закріпити знання та вміння, набуті учнями на попередньому уроці;

2) за допомогою цих знань та вмінь дослідити елементарні функції, відомі учням, та зафіксувати отримані висновки у вигляді опорних тверджень.

IV. Закріплення знань

Усні вправи

1. Розв’яжіть рівняння:

1) х2 – 3х + 2 = 0;

2) 3x – 1 = 0;

3) kx + b = 0 k Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції 0 (відносно х).

2. Розв’яжіть нерівність:

1) 5 – х? 0;

2) 1 – 3x < 0;

3) 2х – 3 > 2x – 5;

4) – х + 3 < - х - 1.

3. У яких проміжках f(x) < 0, якщо:

1) f(x) = 1 – 2x;

2) f(x) = 4x – 2?

4. Відомо, що х1, х2, х3 – нулі функції f(x), причому f(x) > 0 на проміжках (х1, х2) і (х3; +?); і f(x) < 0, якщо х Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції (-?; х1) і х Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції (х2; х3). Як виконати ескіз графіка (див. рисунок), якщо функція має графіком безперервну лінію?

Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

Методичний коментар

Під час розв’язування учнями усних вправ слід вимагати від них аргументованих відповідей (тобто пояснень із посиланням на відповідне означення, а також точного відтворення цього означення).

V. Закріплення знань

Письмові вправи

Зміст вправ, які планується розв’язати на даному уроці, майже такий самий, що і зміст вправ попереднього уроку:

1) знайти нулі, проміжки знакосталості, проміжки зростання та проміжки спадання деякої функції, заданої графічно;

2) за допомогою обчислень знайти нулі функції, заданої формулою y = f(x);

3) за допомогою обчислень визначити, зростає чи спадає дана функція на заданому проміжку.

Проте до названих вправ додаємо вправи на дослідження елементарних функцій (лінійної, оберненої пропорційності, квадратичної функції та функції у = Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції), знайомих учням із 7 та 8 класів, на зростання та спадання, а також на проміжки знакосталості. Результати цих досліджень слід зафіксувати як опорні факти і закріпити ці факти на усних та письмових вправах.

До названих вправ бажано додати вправи на повторення матеріалу попередніх уроків – на відшукання області визначення функції, заданої формулою y = f(x), і на відпрацювання навичок роботи з поняттям графіка функції та оперативних умінь роботи з формулою y = f(x).

VI. Підсумки уроку

Контрольні запитання

1. Яка з даних функцій є спадною (спадає на кожному проміжку своєї області визначення)?

1) у = 2;

2) у = Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції;

3) у = -2х;

4) у = Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

2. Яка з даних функцій додатна на проміжку (2; +?)?
1) у = 2;

3. 2) у = х – 2;

4. 3) у = – х + 2;

5. 4) у = Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити зміст означень, розглянутих на попередньому уроці, та виділені на цьому уроці властивості елементарних функцій.

2. Розв’язати вправи на застосування вивчених означень та фактів.

3. Повторити зміст поняття “графік функції”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції - Плани-конспекти уроків по математиці