Функціональні стилі мовлення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення

Функціональні стилі мовлення

Сучасна українська літературна мова має функціональну розгалуженість, що породжує стилі літературної мови. Літературна мова становить собою систему стилів.

Стиль (від лат. stylus – “загострена паличка для писання”) – це система мовних елементів, способів їх відбору й уживання, об’єднаних за певним функціональним призначенням.

Стиль – це різновид літературної мови (її функціональна

підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (фонетики, лексики, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису).

Мовний стиль – це сукупність мовних засобів вираження, обумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.

Кожний стиль має сферу вживання (коло мовців), призначення, систему мовних засобів, стилістичні норми, підстилі, жанри реалізації. У мовознавстві виділяють книжні й усні стилі.

Функціональні стилі мовлення

Книжні стилі

Усне

літературне мовлення

Публіцистичний

Науковий

Офіційно-діловий

Стиль

Художньої

Літератури

Розмовний (усно-розмовний,

Або розмовно-побутовий)

Стиль художньої літератури поділяється залежно від жанру на стиль поезії та прози, стиль лірики, стиль сатири, стиль драми.

Публіцистичний стиль – це стиль газет і журналів, засобів масової інформації. Різновидами публіцистичного стилю є газетно-журнальний стиль, стиль літературно-критичних текстів, стиль памфлетів (фейлетонів, відозв тощо).

Науковий стиль – це стиль наукових праць з різних галузей. Для цього стилю характерне використання наукової термінології.

Одним з різновидів сучасної української літературної мови є ділова мова, яка виявляється в офіційно-діловому стилі, що має писемну й усну форми вживання.

Окремо в лінгвістиці вивчається епістолярний стиль, тобто стиль приватного листування, щоденників, записних книжок, календарних заміток тощо.

Іноді вчені виокремлюють професійно-технічний стиль, тобто стиль виробничої літератури, для якого характерним є використання спеціальної лексики – професіоналізмів._________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Функціональні стилі мовлення - Туризм