Господарство і національний господарський комплекс

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ми з вами живемо у світі, в якому постійно виробляють, розподіляють і споживають різноманітні матеріальні блага (товари), а також надають усілякі послуги, наприклад освітні, культурні, медичні, транспортні та інші. Усі ці процеси і явища складають господарство – особливу сферу життя суспільства. Саме в цій темі йдеться про господарство України. Вивчивши її, ви дізнаєтеся, як формується господарство нашої країни, які умови цьому сприяють, який склад і структура

господарства. Познайомившись з особливостями розвитку нині господарства країни, ви зможете більш свідомо обирати свою майбутню професію, а згодом і реалізовувати свої здібності в будь-якій галузі господарства.

§11. Господарство і національний господарський комплекс

Географічна розминка

Поспілкуйтеся з батьками і з’ясуйте, у якій сфері діяльності вони працюють.

Пригадайте, спираючись на краєзнавчі знання з природознавства, коли розпочалося господарське освоєння території вашої місцевості.

Господарство України як єдиний комплекс. Подібно до інших народів, українці об’єднані певною територією,

мовою, побутом, культурою, вирізняються і самобутнім господарюванням, адже розвивають свої національні традиції. Господарство України – це сукупність галузей, які виконують певні господарські функції і розміщуються по території, обмеженій державним кордоном, за певними закономірностями (див. карту на форзаці).

Для виникнення і розвитку національного господарства обов’язковими є такі умови, як формування державних структур управління, наявність трудових і природних ресурсів, різноманітних галузей і сфер діяльності, підприємств, установ і закладів, у яких працює населення країни, транспортних шляхів та інших господарських компонентів. За таких умов господарство України з часом перетворилося на господарський комплекс (мал. 25). Господарський комплекс – взаємопов’язане і взаємозумовлене поєднання галузей господарства на певній території, що працює, мов єдиний організм, забезпечуючи матеріальні й духовні потреби людей.

Господарство і національний господарський комплекс

Мал. 25. Господарський комплекс України

Територія, що наповнена господарськими об’єктами. Основою національного господарського комплексу є єдиний господарський простір – територія, де розміщені господарські об’єкти і здійснюється господарська діяльність. Його існування і розвиток забезпечується загальним законодавством, єдністю грошово-кредитної системи, єдністю митної території та наявністю єдиних енергетичної, транспортної й інших систем. Господарський простір – об’єкт вивчення багатьох наук, серед яких чільне місце належить і географи. Моделлю господарського простору України є географічна карта господарства (див. карту на форзаці).

Для успішного розвитку господарського простору важливе значення має відстань між господарськими об’єктами, наприклад між сировиною, з якої виробляють певну продукцію, і підприємством, що її виробляє, або між виробником певних речей і послуг та їх споживачами. Таку відстань вимірюють не фізичними величинами, як-от кілометри, а транспортними витратами на її подолання. І досить часто такі витрати бувають дуже значними, що пов’язано з великими розмірами нашої країни і нерівномірним розподілом природних ресурсів по її території. Отже, господарська відстань між одними й тими самими географічними точками є неоднаковою для виробництва різних речей чи надання послуг, а тому розміщення господарських об’єктів потребує ретельного аналізу. Пошук найліпшого варіанта розміщення об’єктів господарства по території країни є важливим завданням економічної географії.

Практичне завдання

Користуючись картою господарства України (див. форзац), наведіть приклади галузей, об’єкти яких розміщені поблизу родовищ корисних копалин. Поясніть причини такого розміщення.

Від планового до ринкового господарства. Господарський комплекс України формувався впродовж тривалого історичного часу. Наслідком цього є високий рівень господарського освоєння території.

Реалії сьогодення

Красномовні цифри. Сільськогосподарська освоєність земельного фонду України нині досягла 72 % території, з яких на ріллю припадає 56 %. Для порівняння: у США розораність території становить 19 %, Італії – 31 %, Франції і Німеччині – 38 %. В Україні площа еродованих земель оцінюється в 49 % загального фонду сільгоспугідь, а підтоплених – 32 %. Забудовані землі становлять 4,1 % земельного фонду. Площа земель, використаних під відходи (відвали, терикони, смітники), становить понад 160 тис. га. На одну людину припадає 400 т відходів. Щорічно в країні утворюється 35 млн м3 побутових відходів. Ці дані свідчать про високий рівень освоєння території нашої країни.

Після здобуття Україною незалежності в її господарському комплексі відбуваються значні зміни й перетворення, спрямовані на розвиток ринкових відносин. Хоча Україні й наданий статус країни з ринковою економікою, розбудова ринкового господарства і нині залишається актуальним завданням. Адже в ринковому господарстві змінюється не лише організація виробництва товарів і послуг, а й управління ним. Головною при цьому є людина, яка може вільно вибирати свою діяльність, забезпечена як приватною, так і національною власністю на природні ресурси й на створений національний продукт.

Щоб розвивати ринкову систему господарювання, в Україні розроблено програму перебудови господарського комплексу. її основним завданням є насамперед задоволення різноманітних потреб населення. Для цього матеріальні та інші ресурси перерозподіляють на користь тих галузей і сфер діяльності, що працюють на задоволення цих потреб. Крім того, впроваджують різноманітні господарські реформи. Серед них – приватизація (наприклад, землі, підприємств, житла, навчальних закладів), технічне і технологічне переоснащення виробництва, розвиток підприємництва, докорінна зміна фінансової та банківської сфер діяльності тощо. Очікується, що завдяки ринковим реформам сформується конкурентне господарське середовище для виробників товарів і послуг і Україна поступово ввійде у світовий економічний простір як конкурентоспроможна держава.

Пріоритетним завданням сучасного розвитку господарства нашої країни є також гнучке і безконфліктне поєднання вже сформованої за попередні періоди розвитку країни частини господарського комплексу, що грунтується на державній формі власності, з новонародженою ринковою частиною з приватною формою власності.

Господарський комплекс країни не може розвиватися без розробки сприятливих для національних виробників товарів і послуг господарських законів, обов’язкових для виконання всіма учасниками ринку незалежно від форм власності. Фундаментом формування і розвитку сучасного господарського комплексу нашої країни є Основний закон держави – Конституція України. Спираючись на Конституцію, розробляють інші закони, які визначають відносини, що виникають у господарстві в процесі виробництва, розподілу і споживання різноманітних товарів і послуг.

У Конституції України записано, що основою ринкового господарства є “людина-власник”, “людина-виробник”. Запропонуйте такі умови, за яких у нашій країні головним чинником розвитку ринкового господарства буде вільна “продуктивна людина”. Оцініть роль освіти у формуванні такої людини.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Господарство – це сукупність галузей і сфер діяльності людей, які виконують певні господарські функції і відрізняються певними закономірностями розміщення по території, обмеженій державними кордонами.

Національний господарський комплекс розвивається в єдиному господарському просторі.

В Україні триває розбудова ринкової системи господарювання.

Основою розвитку господарського комплексу держави є положення Конституції та господарські закони.

Ключові терміни і поняття

Господарський комплекс господарський простір

Самоперевірка

Оцініть впровадження ринкових реформ у вашій місцевості. Які з них є, на вашу думку, найвдалішими?

На конкретних прикладах вашої місцевості поясніть залежність розміщення господарських об’єктів від сировини та споживача.

Що є моделлю господарського простору в економічній географії?

Назвіть компоненти господарства України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Господарство і національний господарський комплекс - Географія