GRAMMAR REFERENCE

GRAMMAR REFERENCE

ДІЄСЛОВО (THE VERB)

Неозначені часи (Simple Tenses)

Часи групи Simple виражають дію як факт, що відбувається в теперішньому часі.

Теперішній неозначений час

(Present Simple Tense)

Present Simple виражає дію як факт, що відбувається в теперішньому часі.

Стверджувальна форма дієслова в Present Simple збігається з інфінітивом без частки to.

I run. You run. We run. They run.

Але He runs. She runs. It runs.

Більшість дієслів у третій особі однини мають закінчення – s. Закінчення – es додається у таких випадках:

А) якщо основа дієслова закінчується на – s,

– ss, – s. -(t)ch, – x:

To wash – washes

To dress – dresses

Б) якщо основа дієслова закінчується на – у, перед яким стоїть приголосний, то – у змінюється на – і і додається – es: to study – studies

В) якщо основа дієслова закінчується на – у, перед яким стоїть голосний, то до дієслова додається лише – s:

To play-plays

Г) якщо основа дієслова закінчується на – о:

To gо – goes [gauz]

Питальна форма Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does (у третій особі однини). Допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

Do you play the piano?

Does he (she, it) go to school?

Але якщо питання ставиться до підмета

або означення, що стосується підмета, допоміжні дієслова do, does не вживаються.

Who plays the piano?

Whose friend knows English?

Заперечна форма Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does та заперечної частки not.

They do not (don’t) play tennis.

She does not (doesn’t) know English.

Минулий неозначений час

(Past Simple Tense)

Past Simple виражає дію як факт, що відбувалася в минулому.

Стверджувальна форма правильних дієслів у Past Simple утворюється додаванням – ed до інфінітива без частки to. Форми Past Simple неправильних дієслів необхідно запам’ятати (див. таблицю неправильних дієслів).

They lived in Kyiv.

She went to school.

Питальна та заперечна форми утворюються за допомогою допоміжного дієслова did.

Did they live in Kyiv?

Did she go to school?

They did not (didn’t) live in Kyiv.

She did not (didn’t) go to school.

Past Simple часто вживається з обставинними словами yesterday – учора; last week-минулого тижня; last year-торік; the other day-нещодавно, цими днями.

I saw her last week.

Майбутній неозначений час

(Future Simple Tense)

Future Simple виражає дію як факт, що відбудеться в майбутньому.

Стверджувальна форма Future Simple утворюється за допомогою допоміжних дієслів shall (для І особи однини та множини) або will та інфінітива без частки to.

I (we) shall gо to the zoo.

You will stay at home.

У сучасній англійській мові will часто вживається замість shall.

I will gо to the zoo.

Питальна і заперечна форми Future Simple утворюються за допомогою shall або will та інфінітива без частки to.

Shall we gо to the cinema?

We shall not (shan’t) go to the cinema.

Will they write this exercise?

They will not (won’t) write this exercise.

Future Simple часто вживається з обставинними словами tomorrow – завтра; next week – наступного тижня; next month – наступного місяця.

I shall do that tomorrow.

Тривалі часи

(Continuous Tenses)

Часи групи Continuous вживаються для вираження дії як процесу в теперішньому, минулому чи майбутньому періоді часу.

Теперішній тривалий час

(Present Continuous Tense)

Present Continuous виражає дію, що триває в момент мовлення або в теперішній період часу.

Стверджувальна форма Present Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів am, is, are та додаванням – ing до дієслова.

I am going to school. He (she, it) is going to school.

They are dancing.

Для утворення питальної форми допоміжне дієслово am, is або are ставиться перед підметом

Is she going to school?

Для утворення заперечної форми після допоміжного дієслова am, is або are ставиться частка not.

They are not dancing.

Минулий тривалий час

(Past Continuous Tense)

Past Continuous виражає дію, що тривала в певний момент у минулому.

На час дії вказують такі обставинні словосполучення як: at two o’clock, at that time/moment, the whole day.

Стверджувальна форма Past Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів was, were та додаванням – ing до дієслова.

I was going to school at eight o’clock.

He (she, it) was going to school at that moment.

They were dancing when I came in.

Для утворення питальної форми допоміжне дієслово was або were ставиться перед підметом.

Was she going to school?

Для утворення заперечної форми після допоміжного дієслова was або were ставиться частка not.

They were not dancing.

Доконані часи (Perfect Tenses)

Теперішній доконаний час

(Present Perfect Tense)

Present Perfect вживається, щоб показати, що дія щойно відбулася.

На час дії вказують такі обставинні слова як: lately (нещодавно), since (відтоді), already (вже), just (щойно), never (ніколи), ever (коли-небудь), yet (ще, вже), thisweek/month/year (цього тижня/місяця/року).

Стверджувальна форма Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова have або has і III форми дієслова (Past Participle).

Has вживається з третьою особою однини. Правильні дієслова утворюють III форму за допомогою закінчення – ed Неправильні дієслова мають особливу форму, яку потрібно запам’ятати.

I (you, we, they) have just opened the window.

Я щойно відчинив вікно.

Не (she, it) has just opened the window.

Він щойно відчинив вікно.

Питальна форма Present Perfect утворюється за загальним правилом: допоміжне дієслово (have або has) ставиться перед підметом.

– Have you opened the window?

– Ves, / have.

– No, I have not (haven’t).

Why have you not told me about him?

Why haven’t you put on your cap?

Заперечна форма Present Perfect утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова (have або has).

I have not (haven’t) opened the window.

He has not (hasn’t) opened the window.

Минулий доконаний час

(Past Perfect Tense)

Past Perfect вживається, щоб показати, що дія 1) відбулася раніше за іншу минулу дію або 2) вже закінчилася до певного моменту в минулому.

На час дії вказують такі обставинні словосполучення як: by two o’clock, by that time, by June.

Стверджувальна форма Past Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова had і III форми дієслова (Past Participle).

Правильні дієслова утворюють III форму за допомогою закінчення – ed. Неправильні дієслова мають особливу форму, яка подається у таблиці неправильних дієслів.

Yesterday we discussed the film which we had seen some days before.

Учора ми обговорили фільм, який переглядали кілька днів тому.

I had cooked dinner by three o’clock.

Я приготувала обід до третьої години.

Питальна форма Past Perfect утворюється за загальним правилом: допоміжне дієслово (had) ставиться перед підметом.

– Had you seen the film?

– Yes, / had.

– No, I had not (hadn’t).

Заперечна форма Past Perfect утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після допоміжною дієслова (had).

I had not seen the film.

Модальні дієслова (Modal Verbs)

До модальних дієслів належать: can, may, must, should та інші. Модальні дієслова мають такі особливості:

1 Не мають часових форм майбутнього часу, тривалих і перфектних часів. 2. Утворюють питальну і заперечну форми без допоміжних дієслів У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом:

Must I stay? – Чи повинна я залишитися?

May І соmе in? – Можна увійти?

Can she read? – Вона вміє читати?

У заперечній формі частка not вживається безпосередньо після дієслова.

You may not gо.

Не cannot speak English.

She must not leave.

Дієслово CAN

Дієслово can вживається для вираження можливості, вміння, неофіційного прохання/дозволу щось робити в теперішньому часі.

She can read. – Вона вміє читати.

Can I borrow your pen? – Можна позичити твою ручку?

Дієслово саn має форму минулого часу could. Could вживається для вираження можливості, вміння, ввічливого прохання/дозволу щось робити в минулому часі.

Не could play sports when he was young.

Could you help me, please?

Could I use your phone?

Дієслово MAY

Дієслово may вживається для вираження можливості, офіційного прохання/дозволу щось робити

I may gо there by train. – Я можу поїхати туди поїздом.

May I have a glass of water?

– May I use your phone?

– Certainly you may.

Дієслово MUST

Дієслово must вживається для вираження необхідності, обов’язку щось робити.

It’s raining. I must take my umbrella.

I must go to school.

Оскільки must не має форми минулого часу, замість нього вживається дієслово to have to у відповідних часових формах.

Must означає, що ви прийняли рішення.

Have to означає, що хтось інший прийняв рішення, а не ви.

I must work till late tonight.

He had to leave early.

They will have to go there.

Питальна й заперечна форми модального дієслова have to у Present Simple та Past Simple утворюються шляхом вживання допоміжних дієслів do, does, did.

She doesn’t have to finish it now.

Did she have to leave early?

Дієслово SHOULD

Дієслово should вживається для вираження морального обов’язку, поради чи рекомендації.

You should help her. – Вам слід допомогти їй.

ТИПИ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

(Types of Questions)

В англійській мові розрізняють чотири типи запитань: загальні запитання (general questions), спеціальні запитання (special questions), альтернативні запитання (>

1. Послідовність слів у загальному запитанні:

Допоміжне дієслово, підмет, присудок, другорядні члени речення

Did you go to Kyiv?

2. Послідовність слів у спеціальному запитанні:

Питальне слово, допоміжне дієслово, підмет, присудок, другорядні члени речення

When did you go to Kyiv?

3. Послідовність спів у альтернативному запитанні:

Допоміжне дієслово, підмет, присудок, другорядні члени речення, or (чи) другорядні члени речення

Did you go to Kyiv or to Odesa?

Альтернативне запитання можна поставити до будь-якого члена речення.

1) Did you go to Kyiv yesterday or the day before yesterday?

2) Did you or did your sister go to Kyiv yesterday?

3) Did you go to Kyiv or to Odesa yesterday?

4. Послідовність слів у розділовому запитанні:

A) розповідне речення у стверджувальній формі: допоміжне дієслово у заперечній формі, підмет.

Ann went to Kyiv, didn’t she? – Аня їздила до Києва, чи не так?

B) розповідне речення у заперечній формі: допоміжне дієслово у стверджувальній формі, підмет.

Ann didn’t go to Kyiv, did she? – Аня не їздила до Києва, чи не так?

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

(Personal Pronouns)

Особові займенники в англійській мові мають два відмінки: називний (the Nominative Case) і об’єктний (the Objective Case).

Називний відмінок

Об’єктний відмінок

I – я

He – він

She – вона

It – воно (він, вона)

We – ми

You – ви, ти

They – вони

Mе – мене, мені

Him – його, йому

Her – її, їй

It – його, йому, її, їй

Us – нас, нам

You – вас, вам, тебе, тобі

Them – їх, їм

Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета.

Наприклад: Не goes to school – Він ходить до школи

Особові займенники в об’єктному відмінку виконують функцію додатка

Наприклад: Do you know him? – Ви знаєте його?

ЗВОРОТНІ ЗАЙМЕННИКИ

(Reflexive Pronouns)

Зворотні займенники утворюються додаванням закінчення – self (в однині) і – selves (у множині) до присвійних займенників my, your our, особових займенників у об’єктному відмінку him, her, it, them та неозначеного займенника one: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, oneself.

Деякі дієслова із зворотними займенниками перекладаються українською мовою зворотними дієсловами з часткою – ся(сь).

Наприклад: I dressed myself. – Я одяглася.

Зворотні займенники вживаються також як підсилювальні слова і відповідають українському сам.

Наприклад: I saw it myself. – Я бачив це сам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


GRAMMAR REFERENCE - Англійська мова