ІНДЕКС

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ІНДЕКС (від лат. index – перелік, показник) – агрегований кількісний показник, який узагальнює первинну соціол. інформацію, отриману під час вимірювання за допомогою однієї чи кількох шкал. Соціол. індекс, з одного боку, є засобом агрегування, утиснення, представлення її у вигляді, зручному для опису та інтерпретації, а з другого – це засіб переходу від теорет. до емпіричного рівня дослідження, засіб конструювання емпіричного індикатора деякого теорет. поняття.

З т. з. ступеня агрегування

можна виділити, по-перше, І. одномірні, отримані шляхом узаг. інформації, зібраної на підставі однієї вимірювальної шкали (напр., І. задоволеності працею робітників підприємства, розрахованої на підставі даних безпосереднього опитування про ступінь задоволеності працею), та багатомірні, що узагальнюють інформацію, отриману за допомогою кількох шкал (напр., те ж саме – І. задоволеності працею можна виводити на підставі узаг. інформації про задоволеність різними аспектами роботи). По-друге, можна виділити І. індивідуальні, які стосуються лише одного респондента або одного об’єкта сукупності, та І. групові, які характеризують
групу респондентів або групу об’єктів (у т. ч. І. сукупні, які характеризують сукупність респондентів або інших соціальних об’єктів у цілому).

За способом побудови І. поділяють на дві групи: І., отримані в результаті застосування матем. методів багатовимірного аналізу інформації (факторного, латентно-структурного, автокласифікації тощо), І., які побудовані на підставі попереднього змістовного аналізу інформації завдяки порівняно простим алгоритмам агрегування (логічні схеми, табл. перекодування, дібрані дослідником аналіт. функції). Вказане групування не є суворо точним і відображає ступінь застосування апріорних знань й змістовних положень при побудові І.

Серед спеціальних видів соціол. І. окрему місце посідають соціометричні І., які характеризують структуру міжособистісних відносин у малих соціальних групах (див. Соціометрія, Методи аналізу соціометричної інформації).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІНДЕКС - Довідник з соціології