Індустріальне суспільство

Політологічний словник

Індустріальне суспільство – стадія суспільного розвитку, що має складну систему поділу праці і характеризується розвиненою роллю науково-технічної діяльності, машинним виробництвом, масовим виробництвом товарів на широкий ринок, механізацією і автоматизацією виробництва та управління, загальнонаціональним ринком. Запроваджений французьким соціалістом – утопістом А. Сен-Симоном для означення промислового суспільства, що приходить на зміну аграрному, “традиційному”, малорозвиненому типу суспільства.

Пізніше термін І. с. широко використовується в рамках соціального еволюціонізму класиками соціології О. Контом, Г. Спенсером, Е. Дюркгеймом, Ф. Тьоннісом та іншими для характеристики поступального суспільного розвитку. В 50-60 роках XX ст. у контексті теорії індустріального суспільства Р. Арона, У. Ростоу, Дж. Гелбрейта та інших поняття І. с. набуло сучасної інтерпретації. До основних принципів І. с. зараховують: приватну власність як основу економічного зростання, особисту свободу і захист соціального порядку, бізнес як рушій соціального прогресу, менеджеризм, плюралістичну демократію, відсутність антагонізму соціальних
конфліктів, які існують в межах загального консенсусу. Наслідком дії названих принципів є: висока розвиненість засобів транспорту і комунікацій, високий ступінь мобільності й урбанізації, якісні зрушення в структурі національного споживання, розумне поєднання свободи та інтересів індивіда із загальними соціокультурними нормами та цінностями, розширення виборчих прав населення, широке застосування досягнень науки, поступова раціоналізація суспільного життя. У теорії розвитку суспільства Д. Белла,

З. Бжезинського, А. Тоффлера, А. Турена (70-ті роки XX ст.) I. с. трактується перехідним етапом до більш розвиненого “постіндустріального” суспільства, що з’явилося в результаті структурних змін в економіці і культурі найбільш розвинених країн світу.

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М., 1969; Капитонов Э. А Социология XX века. История и технология. – Ростов н/Д, 1996; Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996; Чеховий Ю. Математична модель структурної еволюції суспільних продуктивних сил // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – N° 3.

О. Авдєєнко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Індустріальне суспільство - Довідник з політології