Календарне планування з математики для 4 класу

І семестр

№ п\п

Тема

Дата

Розділ І. Узагальнення та систематизація знань

Нумерація трицифрових чисел. Натуральні числа. Розрядні одиниці. Розряди. Одноцифрові, двоцифрові, трицифрові числа. Розрядний склад числа. Позиційний принцип запису чисел. Запис чисел за їх розрядним складом. Подання числа у вигляді суми розрядних доданків. Заміна суми розрядних доданків числом. Натуральний ряд чисел. Послідовність чисел в натуральному ряді. Наступне та попереднє число. Додавання

та віднімання числа 1.

Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення. Суть арифметичних дій додавання; віднімання множення; ділення. Додавання і віднімання з числом 0; віднімання рівних чисел. Множення та ділення з числом 1. Множення з числом 0; ділення нуля на число. Ділення рівних чисел. Переставний і сполучний закони додавання. Переставний і сполучний закони множення. Розподільний закон множення. Правила віднімання суми від числа, числа від суми. Правило ділення суми на число. Правило ділення числа на добуток. Перевірка арифметичних дій додавання, віднімання, множення і ділення. Розв’язування

простих задач

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів. Прийом округлення при додаванні та відніманні. Застосування залежності значення добутку від зміни одного з множників при множенні на 5, 50, 25. Застосування залежності значення частки від зміни дільника при діленні на 5 50, 25. Групи взаємопов’язаних величин. Залежність загальної величини від зміни або величини одиниці виміру або кількості ( часу). Розв’язування простих задач, що містять групу взаємопов’язаних величин.

Прийоми додавання і віднімання в межах 1000. Усні прийоми обчислення: додавання і віднімання частинами; додавання на підставі правила додавання числа до суми; віднімання на підставі правила віднімання числа від суми; порозрядне додавання і віднімання; додавання і віднімання способом округлення; додавання і віднімання способом укрупнення розрядних одиниць. Письмове додавання і віднімання. Додавання у випадку трьох і більше доданків. Розв’язування складених задач на знаходження суми, різницеве порівняння двох добутків.

Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Множення та ділення на одноцифрове число. Множення та ділення круглих чисел на одноцифрове число способом укрупнення розрядних одиниць, способом множення ( ділення) добутку на число. Ділення на кругле число способом укрупнення розрядних одиниць; способом послідовного ділення. Ділення на двоцифрове число способом добору; способом послідовного ділення. Задачі на час.

Сюжетні задачі. Задачі на знаходження суми, різницеве або кратне порівняння двох добутків та обернені до них. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб знаходження однакової величини). Письмове додавання і віднімання. Знаходження значень виразів на кілька дій. Задачі на час. Практичне одержання частин.

Ділення з остачею. Алгоритм ділення з остачею. Величина остачі. Кількість остач. Перевірка ділення з остачею. Ділення з остачею у випадках, коли ділене менше за дільник. Випадки поза табличного множення та ділення. Задачі на знаходження суми двох часток. Одиниці вартості: гривні, копійка; співвідношення між ними.

Математичні вирази: числові і вирази зі змінною. Правила порядку виконання дій. Знаходження значень виразів на кілька дій. Застосування законів арифметичних дій додавання і множення; правил арифметичних дій віднімання і ділення у обчисленнях значень числових виразів. Порівняння числових виразів способом обчислення їх значень. Знаходження значень виразів зі змінною при заданому значенні змінної. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Ділення з остачею. Письмове додавання і віднімання. Прийоми усного множення та ділення.

Нерівності із змінною. Рівняння. Означення рівняння. Корінь ( розв’язок) рівняння. Нерівність із змінною. Розв’язки нерівності із змінною. Розв’язування простих рівнянь та нерівностей способом добору. Розв’язування простих рівнянь на підставі застосування правила знаходження невідомого компоненту арифметичної дії. Раціональний спосіб добору деяких розв’язків нерівності зі змінною. Залежність результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Задачі, оберені до задач на знаходження суми двох добутків. Ділення з остачею. Практичне одержання частин.

Частини. Чисельник, знаменник дробу. Порівняння частин. Величини: маса, довжина, місткість. Одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними. Арифметичні дії з іменованими числами. Правило знаходження частини від числа та числа за величиною його частини. Прості та складені задачі, що містять знаходження частини від числа. Прості здачі на знаходження числа за величиною його частини. Розв’язування простих рівнянь і нерівностей. Усне множення та ділення.

Контрольна робота №1

Розділ ІІ. Письмове множення і ділення.

Письмове множення. Ознайомлення з алгоритмом письмового множення на одноцифрове число. Розв’язування складених задач, в тому числі й тих, що містять знаходження частини від числа. Розв’язування рівнянь, в яких один з компонентів є числовим виразом.. Ділення з остачею. Задачі на спільну роботу. Практичне одержання частин.

Письмове множення. Усні обчислення в межах 1000. Переставний закон множення. Множення одноцифрового числа на трицифрове. Властивості додавання, множення та ділення з числами 1 і 0. Неможливість ділення на нуль. Ділення рівних чисел. Письмове множення у випадку, коли один з множників містить нуль в середині запису. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом находження однакової величини. Знаходження значень виразів зі змінною. Залежність значення виразу зі змінної від числового значення, якого набуває змінна. Знаходження частини від числа та числа за величиною його частини. Арифметичні дії з іменованими числами. Ділення з остачею.

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Усні обчислення в межах 1000. Правило кратного порівняння. Ознайомлення із розв’язуванням задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного двома способами. Письмове множення. Ділення з остачею. Нерівності зі змінною.

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Усні обчислення в межах 1000. Розв’язання задач на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Складання і розв’язування обернених задач. Розв’язування задач двома способами. Письмове множення. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Ділення з остачею.

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Усні обчислення в межах 1000. Розв’язання задач на знаходження четвертого пропорційного двома способами Узагальнення способів розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного. Розрядний склад трицифрового числа. Конкретний зміст арифметичної дії ділення. Усне ділення на одноцифрове число. Кількість цифр у частки при діленні на одноцифрове число. Ділення з остачею. Письмове множення. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

Письмове ділення на одноцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Усний прийом ділення на одноцифрове число. Кількість цифр у частці. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число. Письмове ділення у випадку, коли неповні ділені є розрядними доданками діленого. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Задачі на час

Письмове ділення на одноцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Ділення з остачею в тому числі й у випадку, коли ділене менше за дільник. Утворення другого неповного ділення з остачі і десятків діленого. Письмове ділення у випадку, коли друге неповне ділене двоцифрове число десятків. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Обчислення значень виразів на кілька дій.

Письмове ділення на одноцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Усні обчислення в межах 1000. Ділення з остачею. Письмове ділення у випадку, коли друге і третє неповні ділені утворюються з остачі та одиниць певного розряду діленого. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Обчислення значень виразів на кілька дій.

Письмове ділення на одноцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Кількість цифр у частці. Утворення першого неповного діленого. Письмове ділення у випадку, коли перше неповне ділене двоцифрове число десятків. Перевірка арифметичної дії ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Письмове ділення на одноцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Письмове ділення. Найвищій розряд частки і кількість цифр в частці. Обчислення значень виразів на кілька дій. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа.

Письмове ділення на одноцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Множення і ділення на 10, 100. Множення і ділення на круглі числа. Алгоритм письмового ділення. Перевірка множення та ділення. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Знаходження значень виразів зі змінною. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа.

Письмове множення і ділення на кругле число. Ділення з остачею. Множення ( ділення) на кругле число способом послідовного множення (ділення). Письмове множення на одноцифрове число. Письмове множення на кругле число. Письмове ділення на кругле число; спосіб добору цифр частки. Визначення першого неповного діленого при письмовому діленні на кругле число. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

Письмове множення і ділення на кругле число.

Письмове множення на двоцифрове число. Усні прийоми множення. Ознайомлення з письмовим множенням на двоцифрове число. Алгоритм письмового множення на двоцифрове число. Письмове ділення на кругле число. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

Задачі на подвійне зведення до одиниці ( ускладнені). Усні обчислення в межах 1000. Ознайомлення з ускладненими задачами на подвійне зведення до одиниці. Два способи розв’язування задачі. Узагальнення плану розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. Письмове множення на двоцифрове число. Письмове ділення на кругле число. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

Задачі на подвійне зведення до одиниці.

Письмове ділення на двоцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Письмове ділення на кругле число. Усний прийом ділення на двоцифрове число добором цифри частки. Письмове ділення на двоцифрове число, коли в частці одна цифра способом добору цифри частки. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Складання і розв’язування обернених задач. Письмове множення на двоцифрове число.

Письмове ділення на двоцифрове число. Усне ділення на кругле число способом послідовного ділення. Ділення з остачею. Письмове ділення на кругле число. Заміна двоцифрового числа меншим круглим числом. Письмове ділення на двоцифрове число, коли в частці одна цифра. Спосіб добору цифр частки. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Зіставлення задач на знаходження четвертого пропорційного та задач на подвійне зведення до одиниці..

Ділення трицифрового числа на двоцифрове. Спосіб добору цифр частки. Ділення на двоцифрове число, коли в частці дві цифри. Перевірка ділення множенням. Задачі на подвійне зведення до одиниці; розв’язування обернених задач. Знаходження значень виразів зі змінною. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Задачі на час. Задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох добутків.

Ділення на двоцифрове число. Усні обчислення в межах 1000. Порівняння чисел в межах 1000. Письмове ділення на двоцифрове число. Спосіб прикидки пробних цифр частки. Перевірка ділення множенням. Складені задачі на знаходження трьох чисел за сумами двох доданків. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа. Нерівності зі змінною.

Задачі з буквенними даними. Усні обчислення в межах 1000. Обчислення значення виразу зі змінною при заданому значенні змінної. Складання простих задач за виразами. Складання виразу за текстом складеної задачі, що містить букву. Складання складених задач за виразами. Письмове ділення на двоцифрове число. Перевірка ділення множенням. Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

Ділення з остачею. Усні обчислення в межах 1000. Усне ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Письмове ділення на двоцифрове число з остачею. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа з буквеними даними. Задачі на знаходження четвертого пропорційного і на подвійне зведення до одиниці. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

Контрольна робота №2

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Лічильна одиниця – тисяча. Усні обчислення в межах 1000. Розрядні числа. Розряди. Розрядні одиниці. Лічба тисячами. Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Поняття про класи. Читання багатоцифрових чисел. Лічба в заданих межах. Утворення багатоцифрових чисел шляхом додавання або віднімання 1. Класифікація чисел: чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові. Порівняння числових виразів. Письмове ділення на двоцифрове число. Перевірка множення діленням. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Читання та запис багатоцифрових чисел. Усні обчислення в межах 1000. Розряд, розрядні числа, розрядні одиниці. Класи. Читання та запис багатоцифрових чисел. Розрядний склад числа. Лічба. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа. Порівняння математичних виразів.

Утворення багатоцифрових чисел. Читання та запис багатоцифрових чисел. Лічба в заданих межах. Наступне і попереднє число до даного. Утворення наступного або попереднього числа. Додавання та віднімання числа 1. Утворення багатоцифрових чисел з одиниць різних розрядів і різних класів, а також прираховуючи і відраховуючи по 1. Розв’язування складених задач.

Порівняння багатоцифрових чисел. Усні обчислення в межах 1000. Лічба. Запис багатоцифрових чисел. Порівняння багатоцифрових чисел за місцем розташування у натуральному ряді. Порозрядне порівняння багатоцифрових чисел. Покласове порівняння багатоцифрових чисел. Письмове ділення на двоцифрове число. Задача на різницеве порівняння двох часток.

Додавання на основі розрядного складу числа. Порівняння чисел за місцем розташування у натуральному ряді. Запис багатоцифрових чисел. Порівняння чисел: запис чисел у порядку зростання. Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків. Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Заміна багатоцифрового числа сумою чисел першого та другого класів. Заміна суми чисел першого та другого класів багатоцифровим числом. Задача на різницеве порівняння двох часток.

Додавання і віднімання на підставі нумерації багатоцифрових чисел. Запис багатоцифрових чисел; подання ряду чисел у порядку спадання. Заміна суми розрядних доданків числом. Взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання. Віднімання від багатоцифрового числа одного з його розрядних доданків. Заміна чисел І-го та ІІ-го класів багатоцифровим числом. Віднімання від багатоцифрового числа число І-го або ІІ-го класів. Знаходження значення виразу зі змінною. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Задачі на кратне порівняння двох часток.

Загальна кількість одиниць певного розряду. Усні обчислення в межах 1000.Визначення загальної кількості одиниць певного розряду. Лічба в заданих межах. Порівняння чисел. Запис чисел. Перенесення способу визначення в числі загальної кількості десятків й сотень на випадки багатоцифрових чисел. Ознайомлення із способом визначення загальної кількості тисяч й десятків тисяч та сотень тисяч в числі. Додавання і віднімання на підставі нумерації чисел. Задачі на знаходження суми двох часток. Задачі на спільну роботу. Письмове множення на двоцифрове число. Перевірка множення діленням. Задачі, обернені до задач гп кратне порівняння двох часток. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

Арифметичні дії з круглими числами. Усні обчислення в межах 1000. Загальна кількість одиниць певного розряду у числі. Заміна більших лічильних одиниць меншими і навпаки. Перенесення способу додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000 на підставі укрупнення розрядних одиниць на випадки арифметичних дій з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Знаходження значень виразів зі змінною.

Задачі на спільну роботу. Ускладнення задачі на спільну роботу. Узагальнення плану розв’язування ускладнених задач на спільну роботу на знаходження часу спільної роботи. Арифметичні дії з круглими числами на підставі укрупнення розрядних одиниць. Додавання і віднімання на підставі нумерації.

Задачі на спільну роботу. Ускладнені задачі на спільну роботу, в яких шуканим є час спільної праці. Складання оберненої задачі до задачі на спільну роботу ( ускладненої), в якій шуканим є час спільної праці і одержання задачі на спільну роботу на знаходження загального виробітку спільної праці. Узагальнення плану розв’язування задач на спільну роботу. Множення та ділення на розрядну одиницю: перенос способу множення та ділення на 10, 100 на випадки обчислень з числами 1000, 10000, 100000. Арифметичні дії з круглими числами на підставі укрупнення розрядних одиниць. Знаходження значень виразів зі змінною.

Іменовані числа. Множення та ділення на розрядну одиницю. Одиниці довжини. Одиниці маси. Заміна складеного іменованого числа простим; простого іменованого числа – складеним. Порівняння іменованих чисел. Знаходження частини від числа. Задачі на спільну роботу. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Обчислення значень виразів на кілька дій. Знаходження значень виразів зі змінною. Множення та ділення круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

Множення і ділення круглих чисел. Спосіб послідовного множення та ділення. Усні множення та ділення способом укрупнення розрядних одиниць. Множення та ділення числа на розрядну одиницю. Заміна круглого числа добутком числа та розрядної одиниці. Спосіб послідовного множення на підставі правила множення числа на добуток. Перенос способу послідовного множення на випадки множення на кругли тисячі та десятки тисяч. Спосіб послідовного ділення на підставі правила ділення числа на добуток. Перенос способу послідовного ділення на випадки ділення на круглі тисячі та десятки тисяч. Задачі на спільну роботу (спрощені): співставлення задач в яких продуктивність спільної праці знаходять дією додавання із задачами, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією віднімання. Задачі на спільну (ускладнені). Письмове ділення на двоцифрове число. Перевірка ділення множенням. Усне множення ті ділення; додавання і віднімання круглих чисел. Порівняння математичних виразів. Порівняння іменованих чисел. Додавання і віднімання на підставі нумерації.

Контрольна робота №3

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Арифметичні дії додавання і віднімання. Усне додавання і віднімання круглих чисел на підставі укрупнення розрядних одиниць. Закони, властивості, правила арифметичних дій додавання і віднімання. Порівняння математичних виразів без обчислень х значень. Обчислення зручним способом на підставі законів та правил арифметичних дій додавання і віднімання. Залежність значення суми від зміни одного з доданків. Залежність значення різниці від зміни зменшуваного або від’ємника. Порівняння математичних виразів на підставі знання залежності результату арифметичної дії додавання або віднімання від зміни одного з компонентів. Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульоване у непрямій формі. Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Усне множення та ділення круглих чисел. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Усна лічба. Усні та письмові прийоми додавання і віднімання в межах 1000. Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Перенос способу міркування при письмовому додаванні і відніманні на випадки обчислення з багатоцифровими числами. Алгоритм письмового додавання та віднімання. Розв’язування складених задач. Обчислення зручним способом.

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Усні обчислення. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Перенесення способу міркування при письмовому додаванні двох доданків на випадок додавання трьох доданків. Перевірка арифметичних дій додавання і віднімання. Порівняння математичних виразів способом обчислення їх значень. Задачі на знаходження трьох чисел за сумою трьох та сумами двох доданків. Обчислення зручним способом. Задачі на час. Креслення відрізків; виокремлення чверті відрізка.

Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумою двох доданків. Усні обчислення. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Перевірка правильності арифметичних дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків, що містять багатоцифрові числові дані. Перевірка правильності розв’язання задачі шляхом додавання шуканих і зіставлення одержаного результату з відповідним числовим даним. Знаходження значень виразів зі змінною. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Додавання і віднімання простих іменованих чисел. Заміна простого іменованого числа складеним; складеного – простим. Усне додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

Додавання і віднімання іменованих чисел. Усні обчислення. Письмове додавання і віднімання. Заміна складеного іменованого числа простим; простого – складеним. Письмове додавання і віднімання простих іменованих чисел. Зіставлення випадків обчислення з простими іменованими числами та зі складеним. Ознайомлення із двома способами додавання та віднімання складених іменованих чисел. Усне додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульоване у непрямій формі.

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Залежність значення суми від зміни одного з доданків. Залежність значення різниці від зміни від’ємника. Усне додавання і віднімання багатоцифрових чисел 999, 9999 раціональним способом на підставі залежності значення суми від зміни одного з доданків, значення різниці від зміни від’ємника. Знаходження значень виразів зі змінною. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Письмове додавання і віднімання. Перевірка правильності виконання додавання і віднімання. Додавання і віднімання складених іменованих чисел. Побудова прямокутника із заданими довжинами сторін; знаходження периметра прямокутника; побудова квадрата з тим самим периметром.

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач на знаходження трьох чисел за сумою трьох та сумою двох доданків. Задачі на знаходження суми та різницеве порівняння двох добутків. Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульоване у непрямій формі. Усне та письмове додавання і віднімання. Задачі на роботу з даними. Обчислення значень виразів на кілька дій.

Швидкість руху. Одиниці вимірювання довжини та часу. Усна лічба. Групи взаємопов’язаних величин. Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості. Запис та читання іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості. Величини: швидкість пройдений шлях та час руху. Розв’язування простих задач на знаходження швидкості тіла при прямолінійному рівномірному русі. Складені задач на різницеве порівняння двох часток, що містять величини: швидкість пройдений шлях та час руху. Письмове додавання, віднімання множення й ділення. Коло: радіус; діаметр.

Правило знаходження шляху; часу. Усна лічба. Групи взаємопов’язаних величин. Швидкість тіла; одиниці швидкості. Розв’язування простих задач на знаходження швидкості. Складання і розв’язування обернених задач. Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення. Розв’язування простих задач на знаходження пройденого тілом шляху та задач на знаходження часу руху тіла. Складені задачі на кратне порівняння двох часток з величинами: швидкість, пройдений шлях та час руху тіла. Знаходження значень виразів на кілька дій. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Побудова прямокутника і квадрата. Периметр прямокутника і квадрата.

Прості задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Залежність однієї величини від зміни другої при сталій третій величині. Письмо обчислення. Перевірка арифметичних дій. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень). Знаходження значень виразів на кілька дій.

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Розв’язування задач способом відношень. Знаходження значень виразів на кілька дій. Знаходження деяких розв’язків нерівності зі змінною. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Письмові обчислення. Перевірка правильності виконання арифметичних дій. Задачі на знаходження суми та різницеве порівняння двох часток. Побудова ламаної.

Складені задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Додавання й віднімання іменованих чисел. Знаходження значень виразів на кілька дій. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Задачі на різницеве порівняння двох часток, на знаходження суми ( різницеве порівняння) двох добутків, в тому числі й з величинами: швидкість, час, пройдений шлях. Задачі на роботу з даними.

Складені задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб знаходження однакової величини) та задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох часток, задачі. Що місять знаходження частини від числа з величинами шлях, швидкість, час. Письмові обчислення. Перевірка арифметичних дій додання, віднімання, множення й ділення. Віднімання іменованих чисел. Письмове ділення на двоцифрове число.

Контрольна робота №4

Геометричні фігури на площині. Види кутів.

Геометричні фігури на площині.

Геометричні фігури у просторі: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб).

ІІ семестр

Тема

Дата

Розділ У. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове.

Арифметичні дії множення і ділення.

Усні обчислення зручним способом

Письмовим множенням багатоцифрового числа на одноцифрове число. Ознайомлення. Підготовча робота до введення задач на пропорційне ділення.

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число.

Випадки, коли число одиниць вищого розряду не менше за дільник та в запису частки немає нулів.

Підготовча робота до задач на пропорційне ділення.

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число.

Випадки ділення багатоцифрових чисел, коли число одиниць вищого розряду діленого менш за дільник та в запису частки немає нулів.

Підготовча робота до задач на пропорційне ділення.

Задачі на пропорційне ділення. Ознайомлення. Множення чисел, які містять нуль в середині запису.

ІІ часть учебника

Задачі на пропорційне ділення. Випадки ділення на одноцифрове число, коли в запису частки зустрічаються нулі. Формування вмінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

Множення чисел, одне з яких закінчуються нулем. Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення

Задачі на пропорційне ділення. Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

Задачі на пропорційне ділення. Усне множення і ділення на розрядну одиницю. Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

Розвязування задач. Підготовча робота до введення задач на знаходження невідомих за двома різницями. Усне множення і ділення на 5, 50, 500.

Розвязування задач. Знаходження однакової величини за двома різницями. Усне множення і ділення на 25, 250, 2500.

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Ознайомлення. Усне множення і ділення на 125, 1250.

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Формування умінь розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Однаковою величиною є кількість або час.

С.160

Множення і ділення іменованих чисел.

Формування умінь розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

Ділення з остачею.

Застосування розподільного закону множення для тотожних перетворень математичних виразів.

Письмове ділення на одноцифрове число. Скорочена форма запису письмового ділення. Формування умінь розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

Розвязування задач. Задачі на пропорційне ділення і на знаходження невідомих за двома різницями. Алгебраїчний метод. Множення і ділення на 11, 101, 1001.

Задачі, що містять однакову величину. Задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення і на знаходження невідомих за двома різницями. Множення і ділення на 9, 99, 999.

Контрольна робота №5

Розділ УІ. Письмове множення і ділення на двоцифрове та трицифрове число

Множення і ділення на круглі числа

Письмове множення на двоцифрове та трицифрове число.

Часть 3 зошит

Письмове ділення на двоцифрове та трицифрове число.

Ділення чисел, що закінчуються нулями.

Підготовча робота до задач на рух.

Випадки ділення, коли в середині частки є нулі.

Задачі на одночасний рух в різних напрямках. Задачі на знаходження відстані. Задачі з буквеними даними. Математична модель задачі

Задачі на одночасний рух в різних напрямках. Задачі на знаходження швидкості. Формування умінь розв’язувати задачі на одночасний рух в різних напрямках першим способом.

Задачі на одночасний рух в різних напрямках. Задачі на знаходження відстані і швидкості. Розв’язування задач на одночасний рух назустріч та в протилежних напрямках другим способом.

Задачі на одночасний рух в різних напрямках. Письмове ділення. Короткий запис ділення, коли частка містить нуль в середині запису.

Задачі на знаходження часу при одночасному русі в різних напрямках.

Письмове множення на трицифрове число (у випадку коли другий множник містить нуль в середині запису). Формування умінь розв’язувати задачі на одночасний рух.

Задачі на одночасний рух в різних напрямках. Множення і ділення іменованих чисел. Розв’язування задач на одночасний рух в протилежних напрямках, у випадку, коли рух розпочинався з різних пунктів.

Ділення з остачею.

Задачі на процеси. Задачі на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією додавання. Задачі на рух в різних напрямках.

Задачі на процеси.

3 стор

(вискочило)

Творча робота над задачею. Перетворення задачі на спільну роботу у задачу на рух.

3 стор

(вискочило)

Контрольна робота №6

Розв’язування задач. Аналіз контрольної роботи. Підготовча робота до задач на рух в одному напрямку. Задачі на рух в різних напрямках.

Задачі на рух в одному напрямку. Ознайомлення з задачами на рух в одному напрямку.

Задачі на рух в одному напрямку. Формування умінь розв’язувати задачі на рух в одному напрямку

Розділ УІІ. Площа фігури. Дроби.

Геометричні фігури на площині. Види кутів. Види трикутників за кутами.

Геометричні фігури на площині. Види трикутників за сторонами.

Геометричні фігури на площині. Прямокутник і квадрат. Діагоналі многокутника.

3 сторінки

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб). Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина

Площа фігури. Поняття про площу фігури.

Одинця площі – квадратний сантиметр. Вимірювання площі палеткою.

3 стор. ( 10 стор.)

Формула обчислення площі прямокутника.

3 стор. ( 10 с.)

Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.

Одиниці площі. Квадратний дециметр. Квадратний міліметр. Квадратний метр. Квадратний кілометр.

3 стор. ( 11 с.)

Одиниці площі. Ар (сотка). Гектар

Задачі на процеси. Задачі на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією віднімання. Задачі на рух в одному напрямку.

Частини величини. Підготовча робота до введення поняття про дріб.

Дроби. Ознайомлення з поняттям “дріб”.

3 стор. ( 12 стор.)

Дроби. Дроби, які рівні одиниці.

Дроби менші за 1.

Порівняння дробів

Порівняння дробів. Рівні дроби.

Знаходження дробу від числа

3 стор. ( 13 стор.)

Знаходження дробу від числа. Правило знаходження дробу від числа.

Знаходження числа за величиною його дробу.

3 стор. (14 стор.) 14 + 2 = 16

Знаходження числа за величиною його дробу. Правило знаходження числа за величиною його дробу.

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження суми і остачі.

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження суми і задачі на знаходження невідомого доданка.

Складені задачі, які містять знаходження числа за його дробом.

Розвязування задач. Задачі, що містять знаходження дробу від невідомого числа.

Розвязування задач. Задачі, що містять знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу

Розвязування задач. Задачі, що містять знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу

Контрольна робота №7

Розділ УІІІ. Час та його вимірювання. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Одиниці часу. Додавання і віднімання іменованих чисел.

Задачі на час. Дії з іменованими числами, поданими у одиницях вимірювання часу.

Задачі на час.

Арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення. Прийоми обчислення. Арифметичні дії з іменованими числами.

Сюжетні математичні задачі. Типові задачі.

Математичні вирази, рівності і нерівності. Узагальнення знань алгебраїчного матеріалу. Розв’язування задач способом складання рівняння

Геометричні фігури. Дроби. Узагальнення знань геометричного матеріалу. Узагальнення знань про дроби

Контрольна робота №8.

Аналіз контрольної роботи. Повторення.

Повторення

Повторення

Повторення

Поворення

Повторення

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Календарне планування з математики для 4 класу - Плани-конспекти уроків по математиці