Календарно-тематичний план курсу хімії 7 класу

ПЕРЕДМОВА

Запропонований до вашої уваги посібник призначений для надання допомоги вчителям у підготовці та проведенні уроків хімії в 7 класі 12-річної школи і складений відповідно до програми з хімії 12-річної школи для загальноосвітніх навчальних закладів (К.; Ірпінь, 2006).

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії для 7 класу, плани-конспекти уроків, завдання для проміжного і тематичного оцінювань, додаткові дидактичні матеріали. Наведено зразки самостійних і контрольних робіт, описи практичних робіт,

лабораторних дослідів і демонстраційних експериментів, що рекомендуються програмою 7 класу.

Автори посібника пропонують варіанти поурочного планування з огляду на загальноприйняті принципи організації уроку з урахуванням вікових особливостей учнів 7 класу.

В основу типології уроків покладено підходи, запропоновані Г. І. Мальченко, М. М. Савчин, З. М. Шарко.

Для складання поурочних планів були використані різні типи навчальних елементів уроку.

Найчастіше використовується текстовий навчальний елемент – текст як носій навчальної інформації. Цей навчальний елемент містить указівки: прочитати, виокремити

головне, відповісти на запитання, скласти план, таблицю тощо.

Для компактності та зручності роботи з навчальним матеріалом застосовується табличний навчальний елемент як форма розміщення й узагальнення інформації. Під час роботи з табличними навчальними елементами учням даються установки: визначте, порівняйте, опишіть і т. ін.

№ з/п

Тема уроку

Цілі уроку

Хімічний експеримент

Домашнє завдання

Примітки

Ілюстративний навчальний елемент використовується для формування образного уявлення про хімічний об’єкт чи процес. Для цього учням пропонуються завдання на зразок: написати розповідь, есе; скласти схему, опорний конспект тощо.

Розповідь учителя або заздалегідь підготовлені усні повідомлення учнів із заданої теми – словесний навчальний елемент, що пропонується використовувати на уроках у 7 класі.

За відповідних технічних можливостей кабінету хімії автори вважають за доцільне використання на різних етапах уроку електронного навчального елемента: електронних підручників, навчальних і контрольних програм. Під час демонстрації хімічного експерименту використання комп’ютера дозволяє реалізувати принцип здоров’я-збереження.

Автори пропонують використання інтерактивних форм організації роботи учнів на різних етапах уроку. Це дозволяє учню одержувати знання не лише від учителя, але й набувати їх самостійно, об’єктивно оцінювати себе і свої можливості, працювати самостійно і відповідати за результати своєї праці.

Для розвитку пізнавального інтересу учнів, з огляду на можливість використання не тільки матеріалу підручника, але й додаткових джерел інформації, у тому числі сучасних інформаційних технологій, запропоновано домашні творчі завдання. Автори збірника пропонують учителям коригувати зміст домашнього завдання залежно від використовуваного підручника, когнітивних особливостей учнів, особливостей навчального закладу.

Автори пропонують учителям скоригувати зміст, обсяг і послідовність навчальних елементів із зазначенням часу вивчення і виду роботи з урахуванням особливостей класу і творчого почерку вчителя.

Календарно-тематичний план курсу хімії 7 класу

№ з/п

Тема уроку

Цілі уроку

Хімічний експеримент

Домашнє завдання

Примітки

Вступ (4 год.)

1

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі

Пояснити місце хімії серед наук про природу, з’ясувати цілі й завдання хімії. Сформувати знання про роль хімічної науки для розвитку народного господарства, у повсякденному житті людини

2

Короткі відомості з історії хімії

Вивчити основні етапи становлення хімії як науки. Назвати найвидатніших хіміків і охарактеризувати їх внесок у науку. Повторити відомості про речовини, вивчені в курсі “Природознавство”

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Ознайомити учнів з правилами поведінки в кабінеті хімії, під час уроку, демонстраційних і лабораторних дослідів, практичних робіт. Повторити правила надання першої медичної допомоги в разі потрапляння шкідливих речовин на шкіру, в очі, у дихальні шляхи. Познайомити з основним обладнанням кабінету хімії, лабораторним посудом

Демонстрація 1. Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти.

Демонстрація 2. Утворення амоній хлориду.

Демонстрація 3. Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі

4

Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я

Формувати навички практичної роботи; перевірити навички поводження під час роботи в кабінеті хімії, з хімічними речовинами і лабораторним обладнанням. Сформувати вміння використовувати хімічний посуд, лабораторний штатив, нагрівальні прилади

Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 год.)

5

Речовини. Чисті речовини й суміші

Повторити відомості про речовини, суміші, їх властивості. Навчити учнів розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали. Повторити поняття “чисті речовини” та “суміші”, основні способи розділення сумішей. Продовжити знайомство з лабораторним обладнанням і методикою проведення хімічного експерименту

6

Атоми, молекули, іони, хімічні елементи, їхні назви й символи

Поглибити знання учнів про атоми і молекули як складні структурні частинки речовини. Дати поняття про іони як заряджені частинки речовини. На основі будови атома дати поняття про хімічний елемент як певний тип атомів. Познайомити учнів із сучасною науковою українською номенклатурою. Дати уявлення про поширення хімічних елементів у природі

7

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Познайомити учнів із будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі. Продовжити знайомство із символами й назвами елементів за сучасною українською номенклатурою

8

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання про хімічний елемент, хімічну символіку. Ознайомити учнів з поняттям абсолютної та відносної атомної маси, одиницею вимірювання відносної атомної маси – атомною одиницею маси (а. о. м.). Навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою

9

Багатоманітність речовин. Метали й неметали

Увести поняття про багатоманітність речовин. Дати елементарну класифікацію елементів на метали та неметали, їх поширення в природі. Навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі. Показати суттєву відмінність фізичних і хімічних властивостей металів й неметалів

10

Прості та складні речовини

Поглибити знання учнів про класифікацію речовин за складом їх молекул. Дати поняття про прості та складні речовини. Навчитися розрізняти поняття “хімічна сполука” і “суміш речовин”, “проста речовина” і “хімічний елемент”. Навчити аналізувати якісний склад простих і складних речовин

Лабораторний дослід 1. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

11

Хімічні формули речовин

Закріпити знання про прості та складні речовини. Навчити записувати хімічні формули простих і складних речовин, користуючись хімічними знаками й індексами. Навчитися читати хімічні формули речовин, визначати їх якісний і кількісний склад

12

Валентність хімічних елементів

Визначити поняття “валентність” як здатність атомів утворювати хімічні сполуки. Познайомити учнів зі значенням валентностей окремих атомів. Показати найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою. Навчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в сполуках, що утворені атомами двох хімічних елементів (бінарних сполуках)

13

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук

Продовжити формування вміння складати хімічні формули бінарних сполук на основі валентності й визначати валентність атомів хімічних елементів за формулами. Узагальнити й поглибити знання про зміст хімічної формули, склад простих і складних речовин. Підготовка до тематичного оцінювання

14

Проміжне оцінювання знань з теми “Початкові хімічні поняття”

Виявити рівень засвоєння основних понять, термінів, правил; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми

15

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою

Поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків. Дати поняття про відносну молекулярну масу. Формувати вміння й навички обчислення за хімічними формулами. Навчити визначати відносну молекулярну масу простих і складних речовин за їх формулами

16

Масова частка елемента в речовині

Закріпити знання про хімічні формули, вміння обчислювати відносну молекулярну масу. Поширити знання з математики про частки на обчислення масової частки елемента в складі речовини. Навчити обчислювати масову частку елемента в складній речовині, використовувати поняття “масова частка” для розв’язання задач на визначення хімічних формул

17

Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини

Поглибити знання учнів про масові частки елемента в складі речовини. Удосконалити практичні навички обчислення масової частки речовини, розв’язання задач на визначення хімічної формули за масовою часткою елементів, що входять до складу молекули речовини. Оцінити рівень засвоєння вмінь та навичок використання поняття про масову частку елемента в складі речовини

18

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з’ясувати їх суттєві відмінності. Сформувати поняття про хімічні реакції як спосіб вираження хімічного явища. З’ясувати ознаки хімічної реакції та умови їх виникнення за експериментальними даними. Вдосконалити навички роботи з хімічними речовинами і лабораторним обладнанням

Демонстрація 4-8. Хімічні реакції, що супроводжуються: виділенням газу; випадінням осаду; зміною забарвлення; появою запаху; тепловим ефектом

19

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням. Перевірити знання правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Поглибити знання про фізичні та хімічні явища, умови перебігу, ознаки хімічних реакцій на підставі експериментальних даних. Визначити рівень засвоєння знань про хімічні реакції

20

Фізичні й хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки та явища. Спостереження й експеримент у хімії

Узагальнити й поглибити знання учнів про властивості речовин із попередніх курсів “Природознавство” і “Фізика”. Познайомити учнів із методами вивчення хімічних сполук і явищ. Дати поняття про спостереження й експеримент як методи дослідження фізичних і хімічних властивостей речовин і явищ у хімії

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

21

Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин

Вивчити закон збереження маси речовин як один з основних законів природи. Показати роль учених-хіміків А. Лавуазьє, М. Ломоносова в розкритті цього закону як форми наукових знань про природу. Пояснити значення закону збереження маси речовини в хімії. Дати пояснення хімічних рівнянь як підтвердження закону збереження маси речовини

Демонстрація 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

22

Хімічні рівняння

Повторити й розширити знання про хімічні реакції. Сформувати поняття про хімічне рівняння як умовне зображення хімічної реакції. Формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій, розстановки коефіцієнтів на підставі закону збереження маси речовини, читання хімічних рівнянь

Лабораторний дослід 3. Проведення хімічних реакцій

23

Узагальнення й систематизація знань з теми “Початкові хімічні поняття”

Узагальнення та систематизація знань про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції. Підготовка до тематичного оцінювання

24

Тематичне оцінювання з теми “Початкові хімічні поняття”

Узагальнити й систематизувати знання з теми. З’ясувати рівень засвоєння основних понять і законів. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми “Початкові хімічні поняття”

Тема 2. Прості речовини метали й неметали (10 год.)

25

Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості

Повторити класифікацію речовин. Закріпити поняття про елементи-неметали та прості речовини на прикладі Оксигену і кисню. Дати поняття про хімічний елемент Оксиген і просту речовину кисень. Ознайомити з історією відкриття кисню, його поширенням у природі, фізіологічною дією і фізичними властивостями

26

Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори

Сформувати уявлення про реакції розкладу та каталізатор на прикладі реакцій одержання кисню в лабораторії. Підготувати учнів до практичної роботи

Демонстрація 11. Одержання кисню з калій перманганату.

Демонстрація 12. Одержання кисню з гідроген пероксиду.

Демонстрація 13. Збирання кисню шляхом витіснення води.

Демонстрація 14. Виявлення кисню

27

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення

Вивчити хімічні властивості кисню на прикладі взаємодії з вугіллям, сіркою, фосфором. Закріпити й розширити знання про хімічні реакції, складання рівнянь хімічних реакцій. Дати уявлення про реакції сполучення, окиснення. Дати поняття про оксиди як продукти окиснення елементів металів і неметалів

Демонстрація 15. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі та кисні

28

Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

Перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи. Продовжити розвивати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням. Навчити складати прилад для одержання газів, збирати гази шляхом витіснення повітря й води. Формувати вміння й навички проведення хімічного експерименту й аналізу явищ, що спостерігаються, робити висновки в ході практичної роботи

29

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння

Розширити й поглибити знання учнів про процес горіння. З’ясувати умови виникнення і припинення горіння, механізм дії засобів пожежогасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті й на виробництві. Розвивати вміння складати рівняння хімічної реакції взаємодії кисню з простими речовинами. Поглибити знання про складні речовини на прикладі оксидів, навички складання бінарних сполук

30

Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

Узагальнити й систематизувати знання про хімічний елемент Оксиген та просту речовину кисень. Розглянути поширеність і кругообіг Оксигену в природі. З’ясувати біологічну роль Оксигену. Виявити рівень засвоєння основних понять, навичок складання хімічних рівнянь

31

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою

Поглибити знання про елементи-метали та прості речовини на прикладі Феруму та заліза. Ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями заліза; взаємодією з киснем, сіркою. Розширити знання про реакції заліза з простими речовинами

Лабораторний дослід 4. Вивчення фізичних властивостей заліза.

Демонстрація 16. Взаємодія заліза із сіркою.

Демонстрація 17. Спалювання заліза в кисні

32

Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Закріпити знання про фізичні й хімічні властивості заліза. Ознайомити з поширеністю Феруму в природі, застосуванням заліза. Поглибити знання учнів про хімічні явища на прикладі іржавіння заліза. Познайомити зі способами запобігання ржавінню

33

Прості речовини кисень і залізо

Узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й неметали. Визначити рівень засвоєння знань про фізичні й хімічні властивості металів і неметалів на приладі кисню й заліза. Підготувати учнів до тематичного оцінювання

34

Тематичне оцінювання з теми “Прості речовини метали й неметали”

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми “Прості речовини метали і неметали”

35

Підсумковий урок

Провести аналіз тематичного оцінювання й коригування знань учнів. Підбити підсумки за І семестр

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Календарно-тематичний план курсу хімії 7 класу - Плани-конспекти уроків по хімії