Кількісні методи в економіці

Кількісні методи в економіці – сукупність методів обробки статистичних даних для теоретичного аналізу законів розвитку економічної системи і регулювання макро – та мікроекономічних процесів. Основними К. м. в е. є: 1) облік виробництва, обміну, розподілу і споживання продукції та витрат ресурсів у натуральному і грошовому вираженнях; 2) статистичні; 3) моделювання економічних процесів. К. м. в е. необхідно органічно поєднувати з якісним аналізом (див. Закон як економічна категорія). Внаслідок діалектичної єдності кількості та якості кількісні показники водночас певною мірою характеризують і якість економічних явищ, процесів. К. м. в е. відіграють неоднакову роль у дослідженні різних елементів економічної системи. Вони є важливим інструментом аналізу продуктивних сил і техніко – економічних відносин (технологічного способу виробництва). Якісний аналіз є визначальним у дослідженні відносин економічної власності в усіх сферах суспільного відтворення та інших елементів економічної системи. К. м. в е. використовувалися на різних етапах розвитку людства. Спочатку використовували арифметику. Відтак виник бухгалтерський облік (започаткований італійським ученим Л. Пачолі наприкінці XV ст.), було розроблено систему узагальнювальних макроекономічних показників: валовий продукт, чистий продукт, нагромадження, продуктивність праці та ін. Головний інструмент використання К. м. в е. в теорії Кейнса – динамічні ряди, які дали змогу встановлювати кількісні взаємозалежності та закономірності для регулювання макроекономічних процесів. З появою методів математичного моделювання економічних явищ і процесів з’явилася можливість з’ясовувати кількісні функціональні залежності в економічній системі та окремі якісні властивості. Найбільшого розвитку математичне моделювання набуло у працях швейцарського економіста Л. Вальраса, італійського вченого В. Парето та інших західних науковців. За допомогою цього методу було дано загальний рівноважний аналіз економічної системи. Такий аналіз перетворюється на миттєву фотографію цілісної економічної системи з наявними у певний час потребами, технікою і технологією, ресурсами, доходами тощо. Теорія рівноважного аналізу набула розвитку в працях американського економіста В. Леонтьєва (т. зв. аналіз “витрати – випуск”), австрійського економіста Й. Шумпетера.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кількісні методи в економіці - Економічний словник