КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ

Розділ 2 Моделювання
& 4. Поняття моделі та предметної галузі
4.5. КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ

Найістотніші ознаки, за якими класифікують моделі:

– галузь використання;

– фактор часу;

– спосіб подання.

На схемі (рис. 2.10) подано класифікацію моделей відповідно до галузей використання.

КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ

При врахуванні факторів часу моделі поділяють на:

– статичні, що відображають стан системи в певний момент часу;

– динамічні (еволюційні), що дозволяють досліджувати поведінку моделі упродовж

певного часу.

За способом подання моделі поділяються на матеріальні та інформаційні.

Матеріальна модель – це предметна (фізична) модель. Вона завжди має реальне втілення. Відображає, зовнішні властивості та внутрішній склад вихідного об’єкта, суть процесів і явищ об’єкта-оригіналу. Це експериментальний метод пізнання навколишнього середовища. Наприклад, дитячі іграшки, скелет людини, опудало, макет Сонячної системи, шкільні посібники, фізичні та хімічні досліди.

Інформаційна модель – це модель об’єкта, подана у вигляді опису. Основу такої моделі становить цілеспрямовано відібрана інформація

про об’єкт, що відображає його найбільш суттєві властивості для дослідника.

Процес побудови інформаційних моделей за допомогою формальних мов (математичних, логічних тощо) називають формалізацією.

Форми представлення інформаційної моделі:

– словесні (усні і письмові описи);

– графічні (рисунки, креслення, карти);

– структурні (таблиці, графіки, діаграми, схеми);

– алгоритмічні (правила, порядок дій);

– математичні (формули, рівняння, нерівності, функції);

– спеціальні (нотні записи, хімічні формули і рівняння).

ВПРАВА 2

Завдання. Файл презентації V2.pptx скопіювати з папки FILES на диску. Описи завдань містяться в примітках до слайдів. Завдання виконувати на слайдах презентації V2.pptx.

Висновки

Предметна галузь – частіша реального світу, яка є об’єктом деякої діяльності або ділянкою дослідження.

Модель – це певний новий спрощений об’єкт, який відображав суттєві особливості реального об’єкта, процесу або явища.

Початковий об’єкт прийнято наливати прототипом або оригіналом.

Моделювання – це метод дослідження предметів, процесів і явищ шляхом заміни конкретного об’єкта досліджень на модель.

Моделі класифікують за такими ознаками: галузь використання, фактор часу, спосіб подання.

Відповідно до галузі використання моделі можуть бути навчальними, дослідними, науково-технічними, ігровими и імітаційними.

При урахуванні факторів часу моделі поділяють на статичні та динамічні.

За способом подання моделі поділяють на матеріальні та інформаційні.

Матеріальна модель – це предметна модель, що відображає зовнішні властивості та внутрішній склад вихідного об’єкта, суть процесів і явищ об’єкта-оригіналу.

Інформаційна модель – це модель об’єкта, подана у вигляді опису.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке предметна галузь?

2. Що таке модель? Наведіть приклади моделей.

3. Що таке моделювання?

4. За якими ознаками класифікують моделі?

5. Що таке матеріальна модель? Наведіть приклади матеріальних моделей.

6. Що таке інформаційна модель? Наведіть приклади інформаційних моделей.

Питання для роздумів

1. Чи може об’єкт мати декілька моделей?

2. Чи можуть різні об’єкти описуватися однією моделлю?

3. Чи можна стратегічну комп’ютерну гру назвати ігровою моделлю? Обгрунтуйте свою думку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ - Інформатика