Кліматичні закономірності Землі

ВСТУП

§4 Кліматичні закономірності Землі

Пригадайте

Які чинники впливають на формування клімату Землі?

Що таке кліматичний пояс?

Тини клімату Землі. Клімат нашої планети надзвичайно різноманіт­ний і поділяється на кілька основних типів. Тип клімату визначається насамперед кількістю сонячного випромінювання, яке зменшується від екватора до полюсів. Другий важливий чинник формування клімату – панівна на певній території повітряна маса. Головними по­казниками типу клімату є середні температури найтеплішого та найхолоднішого

місяців року, річна амплітуда коливання температури, річна кількість опадів та режим їх випадання. Кожний тип клімату можна характеризувати також рисами типової для даної території погоди.

Для того щоб з’ясувати закономірності розташування кліматичних поясів, слід скористатися тематичною картою атласу “Кліматичні по­яси і області Землі” або малюнком 11.

Клімати низьких широт формуються між двома тропіками земної кулі, що майже збігається з жарким тепловим поясом. Це дійсно “найпрогрітіші” широти планети. Тут простягаються екваторіальний, субекваторіальні та тропічні кліматичні

пояси Землі. Екваторіаль­ний тип клімату формується під впливом екваторіальної повітряної маси. Вона визначає панування тут упродовж року жаркої та вологої погоди, а отже, таких самих властивостей клімату (мал. 12, а).

Кліматичні закономірності Землі

Мал. 11. Кліматичні пояси Землі та рух повітряних мас

Субекваторіальний тип клімату формують дві повітряні маси – екваторіальна і тропічна, унаслідок чого існує два сезони року: воло­гий і сухий. У субекваторіальному поясі Північної півкулі влітку па­нує екваторіальне повітря, яке на півроку приносить із собою жарку й вологу погоду. Узимку сюди з півночі надходить тропічне повітря, з яким пов’язана жарка і суха погода. У Південній півкулі, навпаки, взимку повітря рухається з екватора, а влітку – з тропічних широт.

Кліматичні закономірності Землі

Мал. 12. Клімати низьких широт

У тропічних поясах Землі формується кілька типів клімату, що залежить від того, де розташована територія на материку, тобто у його внутрішній частині чи на окраїні. Так, континентальний тропічний тип клімату, що формується під впливом тропічної повітряної маси, є дуже жарким і сухим (мал. 12, б). Тут упродовж року панують високий атмосферний тиск і антициклональна погода. Цей тип клімату часто називають пустельним, бо через такі кліматичні умови тут утворилися найбільші пустелі світу. Тропічний вологий тип клімату характерний для східних узбереж материків і формується завдяки дії мусонів. Тропічний клімат західних берегів континентів виникає внаслідок дії пасатів над холодними океанічними течіями. Він відрізняється незначними амплітудами коливання річної темпера­тури, малою кількістю опадів, але високою відносною вологістю повітря (80-90 %).

Клімати середніх широт сформувалися між тропіком і полярним колом в обох півкулях, тобто майже повністю охоплюють територію помірних теплових поясів. Головною особливістю температурних умов цієї території є зміна їх за сезонами від додатних до від’ємних величин. У середніх широтах виділяють субтропічні та помірні кліма­тичні пояси. Типи клімату в цих поясах також змінюються залежно від розміщення території. У внутрішніх частинах материків суб­тропічного поясу формується континентальний субтропічний тип клімату з жарким літом і нестійкою зимою з частими опадами й навіть снігопадами. Субтропічний клімат східних берегів материків має риси мусонного клімату – з вологим літом і сухим холодним зимовим сезоном (мал. 13, б). Субтропічний клімат західних берегів мате­риків називають середземноморським (мал. 13, а). Для нього харак­терні відносно тепла й волога зима та жарке й сухе літо.

Клімати помірних поясів дуже своєрідні. Так, у Північній півкулі переважають континентальні типи клімату завдяки великій про­тяжності Євразії та Північної Америки. У Південній півкулі панує океанічний (вологий) тип клімату, за якого через відсутність сухо­долу і завдяки західному перенесенню повітряних мас формуються циклони, які несуть значну кількість опадів. У цілому ж у помірних широтах взаємодіють між собою різні повітряні маси – помірні кон­тинентальні та помірні морські, помірні та тропічні, помірні та арктичні, що зумовлює й різні типи клімату.

Кліматичні закономірності Землі

Мал. 13. Клімати середніх широт

Клімати високих широт. Високі широти – це полярні області Землі, що розташовані в холодних теплових поясах і поясах вічного холоду за полярними колами обох півкуль. Кліматичні умови цих територій визначаються насамперед низькими температурами. У цих широтах розташовані субполярні (субарктичний і субантарктичний) перехідні кліматичні пояси та арктичний і антарктичний пояси. Континентальний тип клімату субарктичного поясу формується у Північній півкулі. Для нього характерні значні амплітуди річної температури (понад 50 °С) й незначна кількість опадів (мал. 14, а). В Оймяконській котловині сформувався полюс холоду Північної півкулі (-70 °С). Океанічний субполярний тип клімату притаманний обом півкулям. Йому властиві незначні коливання температури протягом року. У цих широтах панують циклони, тому опади випадають цілий рік.

Океанічний арктичний тип клімату формується в полярних областях Північної півкулі над арктичною кригою. Середні тем­ператури в центрі Арктики становлять -40 °С, опадів випадає мало, хоча відносна вологість повітря висока – майже 100 %. У Південній півкулі над Антарктидою формується континентальний антар­ктичний тип клімату з найсуворішими кліматичними умовами на Землі (мал. 14, б). Тут температура впродовж року від’ємна, а взимку може знижуватися майже до -90 °С. Інша особливість цього клімату – стічні вітри, які дмуть із центральної, найхолоднішої, частини Антарктиди до узбережжя і часто досягають ураганної сили.

Кліматичні закономірності Землі

Мал. 14. Клімати високих широт

ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

Аналіз карти “Кліматичні пояси і області світу”

Проаналізуйте карту і назвіть ті кліматичні пояси і області, які перетинають кожний материк. Зазначте материк, на якому спостері­гається найбільше різноманіття типів клімату, і материк, клімат якого переважно однотипний. Поясніть відповідь.

ПІДСУМКИ

У кожному кліматичному поясі, крім екваторіального й антарктичного, панують різні типи клімату,

Тип клімату залежить від того, у яких широтах розташована територія, а також від її місцеположення на материку – центр материка чи його окраїна.

Найбільш різноманітні кліматичні умови характерні для помірного кліматичного поясу Північної півкулі, де взаємодіють різні повітряні маси і формуються циклони й антициклони.

Клімати низьких і високих широт відрізняються переважно температурними умовами.

Запитання і завдання для самоперевірки

Поясніть, що є причиною певної одноманітності клімату екваторіального й антарктичного кліматичних поясів.

Охарактеризуйте тип клімату вашого населеного пункту.

Визначте, на якому материку континентальні типи клімату охоплюють найбільшу площу.

Назвіть найпоширеніші типи клімату на Землі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кліматичні закономірності Землі - Географія