Колективний договір – Юридичне закріплення, права підприємства

Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.5. Юридичне закріплення права підприємства

На комерційну таємницю

Колективний договір

В умовах ринкових відносин значення колективних договорів не лише зменшується, а, навпаки, зростає. Оскільки захист комерційної таємниці спрямований на забезпечення економічних та матеріальних інтересів всього колективу підприємства, в забезпеченні його безпеки, тією чи іншою мірою повинні брати участь всі співробітники підприємства.

Відповідно до

Кодексу законів про працю України (КЗпП) й Закону “Про колективні договори та угоди” від 1 липня 1993 р. (ВВР. – 1993. – №36) колективний договір повинен укладатися на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом.

У колективному договорі з позицій правового захисту комерційної таємниці необхідно передбачити положення, які містять взаємні обов’язки адміністрації та колективу співробітників підприємства щодо забезпечення збереження комерційної таємниці.

В договорі доцільно передбачити порядок робіт з комерційною інформацією

(з документами, виробами, продукцією) з боку співробітників, які залучаються до роботи з ними, а також визначити відповідальність за порушення порядку роботи з комерційною таємницею, а також зобов’язати адміністрацію забезпечити працівників підприємства, які мають відношення до комерційної таємниці, необхідними методичними матеріалами і інструкціями, пам’ятками, проводити навчання працівників з проблем захисту комерційної таємниці.

Можна рекомендувати зафіксувати в колективному договорі: “Для запобігання нанесення економічних збитків підприємству адміністрація зобов’язується організувати та забезпечити систему заходів по захисту комерційної таємниці”, а колектив (або його частина, яка має доступ до конфіденційної комерційної інформації) “зобов’язується дотримуватись встановлених на підприємстві порядку та правил збереження комерційної таємниці”.

Відповідальність за порушення встановленого на підприємстві порядку роботи з відомостями, які складають комерційну таємницю, в договорі може бути визначена досить чітко. Наприклад, позбавляти порушників порядку роботи з конфіденційною комерційною таємницею, різноманітних премій, винагород, відстороняти від роботи з такою інформацією, притягати до дисциплінарної та іншої відповідальності, передбаченої КЗпП України і т. ін.

Зобов’язання колективу мають виключно важливе значення, оскільки покладають на кожного співробітника відповідальність за весь колектив, і в цьому суттєва відмінність системи захисту комерційної таємниці від системи захисту державних секретів (де відповідальність за розголошення несе сам співробітник і, можливо, його керівник, а збитки наносяться державі). Якщо ж з вини співробітника відбувся віток комерційної таємниці, економічні збитки наносяться безпосередньо підприємству, його трудовому колективу, кожному співробітникові підприємства, а за певних умов можуть спричинити банкрутство підприємства.

Як показує практика, процес прийняття колективного договору, в якому закладаються положення про збереження комерційної таємниці, не завжди проходить гладко, особливо в наукових колективах. Тому при підготовці до укладення договору повинна бути проведена велика роз’яснювальна робота серед колективу підприємства. Головна мета – переконати членів колективу в необхідності забезпечення захисту комерційної таємниці як найважливішого елемента економічного процвітання підприємства та особистого благополуччя кожного працівника.

Підстави для включення зазначених положень – Господарський кодекс, КЗпП України (глава II), Закон України “Про колективні договори і угоди”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Основні положення, які повинні знайти відображення в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, якщо воно має намір закріпити право на комерційну таємницю та організацію роботи по попередженню витоку конфіденційної комерційної інформації, зводяться до обов’язків як адміністрації, так і співробітників підприємства.

Зокрема, обов’язки адміністрації повинні зводитись до наступного:

– створити необхідні умови для виконання працівниками встановлених на підприємстві порядку та правил забезпечення збереження конфіденційної комерційної інформації;

– інструктувати працівників, пов’язаних з комерційною таємницею, про правила її збереження з оформленням письмових зобов’язань про її нерозголошення (при прийнятті на роботу, при звільненні або переводі на іншу роботу, пов’язану з комерційною таємницею);

– проводити комплекс організаційних, економічних, інженерно – технічних та виховно-профілактичних заходів, спрямованих на попередження витоку конфіденційної комерційної інформації, нейтралізацію загрози економічної безпеки підприємства;

– включати в посадові інструкції працівників обов’язки по збереженню комерційних секретів підприємства;

– здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства встановлених вимог збереження комерційної таємниці підприємства;

– притягати до дисциплінарної відповідальності порушників вимог по захисту комерційної таємниці, відповідно до ст. 147 КЗпП України.

Обов’язки робітників можна викласти в такій редакції:

– суворо дотримуватись вимог по забезпеченню збереження комерційної таємниці, встановлених на підприємстві відповідними внутрішніми нормативними документами (положеннями, правилами, інструкціями);

– вживати заходів щодо виявлення причин та обставин, які можуть нанести економічні збитки підприємству;

– надійно зберігати інформацію, яка міститься в носіях комерційної таємниці (документах, рукописах, кресленнях, дискетах, магнітних стрічках і т. ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Колективний договір – Юридичне закріплення, права підприємства - Довідник з економіки