Колективний договір

Колективний договір – угода, яку укладають власник або уповноважений ним орган (особа) і один або кілька профспілкових чи інших уповноважених на представництво трудовим колективом органів, а у разі відсутності таких органів – представники трудящих, обрані та уповноважені трудовим колективом. К. д. укладається відповідно до чинного законодавства (ст. 10-20 КЗпП України, Закон України “Про колективні договори і угоди” та ін.) та узятих сторонами зобов’язань і мас їм меті регулювання виробничих, трудових і соціально економічних відносин,

а також узгодження інтересні трудящих, власників та уповноважених ними органів К. д. укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають прав і юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів. Зміст К. д. визначають сторони. У ньому передбачаються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування
й оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших ви дів трудових виплат (премій, доплат, надбавок та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (як що це передбачено статутом); встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих. У К. д. можна передбачити додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. К. д. підлягає реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України. К. д. набирає чинності від дня підписання його сторонами або від дня, зазначеного в ньому, і діє до часу укладання нового або перегляду чинного, якщо інше не передбачено договором. На новостворених підприємствах, в установах, організаціях К. д. має укладати ся у тримісячний строк після реєстрації або після рішення про заснування їх, якщо реєстрація не передбачена. К. д. поширюється на всіх працівників незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і обов’язковий як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників. Контроль за виконанням К. д. здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, або уповноваженими ними представниками. Щорічно в строки, передбачені К. д., сторони, що його підписали, звітують про його виконання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Колективний договір - Довідник з правознавства