Конфлікти у сфері державного управління

Державне управління

Конфлікти у сфері державного управління. Об’єкт конфліктів у сфері державного управління – розпорядження владою, К. с. д. у. мають системний характер і являють собою форму взаємодії державно-політичних інститутів, організацій і осіб, що здійснюють владу в межах певної державної системи. Сферу державного управління можна розглядати як складну систему, яка містить у собі низку протиріч. Конфлікти є основою механізму адаптації галузі державного управління, оскільки, з одного боку, вони дозволяють відслідкувати

існуючі протиріччя, а з другого – дають можливість підвищити ефективність усієї системи, якщо вміло ними управляти. Конфліктність криється вже у самій природі державної влади, покликаній погоджувати, координувати різні інтереси, визначати чіткі стратегічні й тактичні цілі, розподіляти дефіцитні ресурси. Первинне джерело конфліктів полягає в ієрархічній структурі управлінських статусів і ролей, що породжує нерівність у розподілі влади між самими суб’єктами управління. Не менш важливим джерелом К. с. д. у. є нечітка організація самої структури влади і, відповідно, нечітке розмежування повноважень різних державних
органів і службовців. Серйозні протиріччя можуть породжувати відсутність системи ротації кадрів або їх продуманого просування службовими сходами, відсутність органів арбітражу або апеляції, недосконалість процедур з’ясування відмінностей у думках і підходах, ігнорування засобами попередження розростання конфліктів. Причиною конфліктів можуть виступати різні позиції державних службовців у визначенні базових цінностей і політичних ідеалів, в оцінках поточних подій. Здебільшого це стосується проблем і шляхів реформування суспільства та держави, справедливості або обгрунтованості прийняття рішень. Серйозне джерело конфліктів ми знаходимо і в технологіях управлінських комунікацій, передусім у неповноті або помилковості інформації або навмисному маніпулюванні нею. Будь-яке спотворення інформаційного потоку або навмисно ускладнений доступ до каналів інформації можуть викликати конфлікт. У межах опису типології К. с. д. у. в полі зору повинні перебувати наступні реалії: конфлікти між державою і суспільством (проблема легітимності); конфлікти між різними гілками влади (законодавчої, виконавчої і судової); конфлікти між державою і окремими інститутами політичної системи (наприклад, між державою і політичною партією); конфлікти між державно-правовою системою і опозицією, прагнучою цю систему змінити; конфлікти між державою і особистістю (проблеми дотримання прав людини).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конфлікти у сфері державного управління - Державне управління