Конкретна праця

Конкретна праця – праця в особливій доцільній формі, яка характеризується використанням специфічних засобів виробництва, своєрідністю виробничих операцій, створює споживну вартість і завдяки своєму корисному ефекту, втіленому у високій якості товарів і послуг, а також часткового перенесення вартості засобів праці на новостворений продукт, є вартіснотворним фактором. Сукупність багатьох якісно різних корисних видів (сімейств, підвидів тощо) робіт і відповідно створюваних споживних вартостей – це суспільний поділ праці. Зміст К. п. детермінується, зокрема, розвитком людини – працівника (зростанням її загальноосвітнього, культурного та кваліфікаційного рівнів та ін.), прогресом техніки і технології, розвитком інформації. Крім К. п. людини джерелом споживних вартостей є засоби праці (насамперед земля), підприємницький талант, використання досягнень науки у виробництві, а в умовах сучасного етапу НТР – також інформація, але у поєднанні з працею. Характеризуючи К. п., слід враховувати кількість і якість праці (мету і зміст), але переважає якість праці. Досліджуючи абстрактну працю, необхідно враховувати якість (складна чи проста праця, співвідношення розумової та фізичної) і кількість праці, але домінує кількість необхідної праці. Роль К. п. у формуванні вартості полягає в тому, що вона задовольняє певну суспільну потребу, яка створює межі для вияву суспільно необхідної праці. Оскільки К. п. переносить вартість засобів виробництва на новостворений продукт, а отже, формує певну частину вартості, тому вартість є суспільно необхідними витратами живої та перенесеної уречевленої праці з урахуванням її корисного ефекту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Конкретна праця - Економічний словник