ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ

Урок № 47

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета: закріпити знання і навички з теми; навчити доцільно використовувати синоніми у власному мовленні; розвивати гнучкість мислення і мовлення; виховувати шанобливе ставлення до слова, до мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Словотвір і стилістика: на рівні синонімів.

Морфологія: частини мови.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Пунктуація: розділові знаки.

Розвиток мовлення: види

мовленєвої діяльності.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

> Що таке синоніми? Яке значення вони мають?

> Які різновиди лексико-стилістичних синонімів ви знаєте? Наведіть приклади.

> До якого виду лексико-стилістичних синонімів належать подані нижче словосполучення? Уведіть їх у речення і поясніть стилістичний ефект.

Вільна неволенька, солодкий плач, слізна радість, надія рветься, захмарена

блакить, ніжні погрози, щасливий смуток, мовчазна музика, безмовний крик, посріблені скроні.

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Тренувальні вправи

> Виразно прочитайте тексти. Які мовні стилістичні засоби забезпечують їх виразність? Поясніть розділові знаки.

Тихо звечоріеться в полях.

Гасне в небі полум’я черлеве.

І веде додому сивий шлях,

І говорять сутінки до мене

(М. Братан)

Ходять ночі без словечка,

І дні не говорять,

Виллялися з відеречка

Із водою й зорі

(М. Вінграновський)

Робота в групах

> До кожного з наведених нижче дієслів підберіть по кілька відповідних синонімів, поданих у довідці. Складіть три речення з однією із груп синонімів, запишіть їх і підкресліть члени речення.

1. Тривати –

2. Бурхливо –

Благати –

Раптово –

Віднітися –

Завжди –

Робитися –

Всенародно –

Втручатися –

Нишком –

Довідка. 1. Бовваніти, молити, чинитися, творитися, продовжуватися, маячити, встрявати, коїтися, тягнутися. 2. Несподівано, прилюдно, тишком-нишком, безнастанно, зненацька, буряно, вічно, враз, раптом, бурно, крадькома, привселюдно, потай, таємно, буйно, раз у раз, повсякчас.

> Спишіть, замінюючи слово край синонімами, поданими в довідці. Який варіант, на вашу думку, більш виразний?

1. Відлітають журавлі в теплий край.

2. У нашому краю багато лісів.

3. Лісник жив десь на краю села.

4. Вода полилася через край склянки.

5. Добре грають наші футболісти, особливо правий край.

6. Повернувся в рідний край.

Довідка. Права сторона, в кінці, на батьківщину, вінце, місцевість, у вирій.

Лінгвістичне дослідження

> Прочитайте текст. Знайдіть у ньому перифрастичні звороти (загальномовні, концептуальні, експресивно-смислові, функціонально-мовні, перифрази, переносне значення). Визначте їх стилістичну роль. Випишіть їх.

Про рибалок та рибальство написано безліч наукових статей, брошур і навіть монографій. Але гумористичних оповідань на цю вдячну і вічну (поки що) тему написано ще більше. Тому автор цього твору про лицарів гачка та наживки але ніяк не ризикує, що його звинуватять у бажанні бути занадто вясе оригінальним. Не ризикує він і тим, що йому заінкримінують намір висміяти славне плем’я (Ю. Шанін).

V. Систематизація і узагальнення засвоєного матеріалу

> Серед яких частин мови найчастіше зустрічаються лексико-стилістичні синоніми? Чим, по-вашому, це можна пояснити?

> Перепишіть речення. Підкресліть синоніми. До якого виду вони належать? Яка їх стилістична роль? Поясніть розділові знаки.

1. Серед нашого народу, скажу вам, трапляються всякі прізвища – чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні.

2. Ми з вами знаємо, що значить кричати, що значить галасувати, лементувати – але те, що робиться, коли – гол! – цього описати не можна (Остап Вишня).

3. Срібнив крильми залітний голуб осінь І трепетно снував у небі кола, Мені на дзьобі промені носив… (В. Ткаченко).

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

> Напишіть твір на тему “Чарівна зима”, використовуючи лексико-стилістичні синоніми різних видів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ - Плани-конспекти уроків по українській мові